• Sākums >
  • Atbalsts 14. Eirāzijas zālāju konferences organizēšanai

Atbalsts 14. Eirāzijas zālāju konferences organizēšanai

Reģ Nr. 1-08/218/2017

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis Veicināt starptautisko zināšanu un labāko prakšu pārnesi institūcijām un sabiedrības grupām, kas strādā dabisko zālāju saglabāšanas – izpētes, aizsardzības un apsaimniekošanas jomā (specializētajai auditorijai). Paaugstināt projekta mērķauditorijas kompetenču līmeni par dabisko zālāju ekoloģiju, to apsaimniekošanas metodēm un aizsardzības nepieciešamību, kas sekmēs dabisko zālāju saglabāšanos Latvijā. Nodrošināt zinātniski kvalitatīvu konferences sagatavošanu un norisi, pieaicinot kompetentus vieslektorus, sagatavojot 2 lauka seminārus, sagatavojot konferences tēžu krājumu un rakstu krājumu, kā arī nodrošinot jaunākās, zinātniskās informācijas apriti starp zinātniekiem un specializēto auditoriju dabas aizsardzības jomā. Projekta ilgtermiņa mērķis: Pēc konferences plānots apkopot galvenās konferences atziņas un sagatavot konkrētus, uzticamā, zinātniski pierādītā informācijā balstītus, ieteikumus dabisko zālāju aizsardzības plānošanā un realizēšanā. Ieteikumi elektroniskā formātā tiks iesniegti valsts un nevalstiskajām organizācijām (specializētajai auditorijai), kas turpmāk var tikt izmantoti, sagatavojot zālāju biotopu apsaimniekošanas plānus, organizējot apmācības Bioloģiski vērtīgo zālāju (turpmāk BVZ) īpašniekiem, kā arī gatavojot nākamo Lauku attīstības programmu un pieņemot politiskus lēmumus, kas ietekmē Biotopu direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt 14. Eirāzijas zālāju konferences īstenošanu – izstrādāt konferences programmu un nodrošināt komunikāciju ar konferences dalībniekiem gan e-pastos, gan pa telefonu un caur konferences mājaslapu (https://egc2017.namupro.de/?q=home). Uzrunāt un piesaistīt pakalpojuma sniedzējus, kas nodrošinātu konferences materiālu sagatavošanu, ēdināšanas un transporta pakalpojumu sniegšanu konferences dalībniekiem; 2. nodrošināt uzaicināto vieslektoru (keynote speaker) ierašanos, paredzot tiem autoratlīdzību (honorāru, transporta, kā arī uzturēšanās izdevumu segšanai). Kā vieslektori piekrituši būt Avelīna Helma (Dr. Aveliina Helm) no Igaunijas Tartu Universitātes un Irina Herzon (Dr. Irina Herzon) no Somijas Helsinku Universitātes; 3. nodrošināt Latvijas specializētās mērķauditorijas (DAP, VARAM, ZM, u.c.) dalību starptautiskajā konferencē. 4. sagatavot, rediģēt, labot, koriģēt un maketēt konferences tēžu krājumu angļu valodā 5. sagatavot, rediģēt, labot, koriģēt un maketēt konferences rakstu krājumu angļu valodā. Rakstu krājumā paredzēts ievietot zinātniskus rakstus par lauka semināros apmeklēto vietu fizioģeogrāfisko novietojumu, apsaimniekošanas vēsturi, dabas vērtībām, to apdraudējumu, u.t.t. 6. divu lauka semināru sagatavošana (maršrutu izstrāde, pārbaude dabā, sazināšanās un saskaņošana ar zemju īpašniekiem), lauka semināra programmas un karšu sagatavošana un druka. 7. Apkopot galvenās konferences atziņas un sagatavot konkrētus, uzticamā, zinātniski pierādītā informācijā balstītus ieteikumus dabisko zālāju aizsardzības plānošanā un realizēšanā.

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta kvalitatīva, starptautiskiem standartiem atbilstoša konferences īstenošana 2. Konferencē piedalījušies divi vieslektori un nolasījuši zinātniski augsti kvalitatīvas lekcijas 3. Konferences sesijās piedalījušies 20-30 cilvēki no Latvijas. 4. Sagatavots un profesionāli noformēts (iespiešanai tipogrāfiski) konferences tēžu krājums angļu valodā 5. Sagatavots zinātniski recenzēts, profesionāli noformēts (iespiešanai tipogrāfiski) rakstu krājums angļu valodā 6. Noorganizēti 2 lauka semināri. 7. Apkopotas galvenās konferences atziņas un sagatavoti ieteikumi. Kopsavilkums nosūtīts vismaz 150 specializētās mērķauditorijas dalībniekiem (DAP, sertificētiem ekspertiem, VARAM, ZM, LLKC lauku konsultantiem), tāpat šīs atziņas būs publicētas internetā konferences mājas lapā un pieejams visiem interesentiem. Atziņas tiek izmantotas diskusijās, sagatavojot zālāju biotopu apsaimniekošanas plānus, organizējot apmācības Bioloģiski vērtīgo zālāju (turpmāk BVZ) īpašniekiem, kā arī gatavojot nākamo Lauku attīstības programmu un pieņemot politiskus lēmumus, kas ietekmē Biotopu direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.07.2017
Īstenotājs Latvijas Botāniķu biedrība
Rīga, Kronvalda bulv. 4, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 22 833.07 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 651.65 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 961.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.