• Sākums >
  • Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana

Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana

Reģ Nr. 1-08/215/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums), lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu teritorijas dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī uzlabotu esošās tūrisma infrastruktūras kvalitāti Ilgtermiņa: saglabāt teritorijas ekoloģiskos procesus un attīstīt tūrisma infrastruktūru, kas bāzēta uz ilgtspējīgu un saudzīgu resursu izmantošanu un antropogēnās slodzes samazināšanu.

Projekta uzdevumi

Raunas novada dome uzņemas dabas aizsardzības plāna izstrādi, piesaistot plāna izstrādes vadītāju un ekspertus kā projekta darbiniekus. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz vides aizsardzības problēmu risināšanu tuvākā un tālākā nākotnē. Projekta uzdevumi: 1. Organizēt informatīvo sanāksmi, apzinot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā. 2. Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupas (eksperti, pašvaldības, zemes īpašnieku, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts meža dienesta (VMD) un Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāvji) izveidošana un uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana. 3. Veikt īpaši aizsargājamo biotopu – meža, pļavas, saldūdeņu, augu, bezmugurkaulnieku un sūnu izpēti (teritorijā sastopamas retas sūnu sugas, kas aug tikai vietās, kur izplūst kaļķaini ūdeņi.), kā arī sagatavot dabas vērtību kartējumu dabas liegumā "Raunas Staburags”, iegūstot datus dabas aizsardzības plāna sagatavošanai. 4. Uzraudzības grupu sanāksmju organizēšana (tiek izvērtēts vai individuālie noteikumi ir nepieciešami). 5. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēšana saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 6. Atjaunot videi draudzīgu tūrisma infrastruktūru (piebraucamā ceļa segums un kāpnes, informatīvās zīmes), kas dabas lieguma apmeklētājiem un vietējiem iedzīvotājiem, dos iespēju labāk iepazīt teritoriju, kā arī veicinās antropogēnās slodzes samazināšanu uz dabas lieguma teritoriju 7. Noorganizēt ekskursiju un vides izglītības nodarbību dabā iesaistīto ekspertu vadībā, īpaši iesaistot jauniešus (Raunas vidusskolas audzēkņi). 8. Noorganizēt atsevišķu tikšanos/diskusiju par Raunas Staburaga dabas vērtībām un dabas aizsardzību plašākā nozīmē pašlaik aktuālās ES nozīmes biotopu kartēšanas, mežu un zālāju apsaimniekošanas kontekstā (piedalās eksperti un Dabas aizsardzības pārvalde). 9. Sagatavot un noformēt dabas aizsardzības plānu atbilstoši 09.10.2007. MK noteikumiem Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. 10. Aktualizēt un ievietot Raunas novada mājas lapā informāciju par teritorijas dabas vērtībām, nodrošināt projekta publicitātes pasākumus. Dabas plāna izstrādes noteikumi nosaka informācijas ievietošanas nepieciešamību gan pašvaldību, gan Dabas pārvaldes mājaslapā.

Projekta rezultāti

Lai nodrošinātu projekta pilnvērtīgu īstenošanu un reģionāla mēroga ietekmi, tā īstenošanā tiks iesaistīti Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, VMD, LAD, VZD speciālisti, vietējie izdzīvotāji, jaunieši, tūristi, pašvaldības speciālisti un citi interesenti. Īstenojot projektu, tiek sasniegti sekojoši rezultāti: 1. Noorganizēta 1 informatīvā sanāksme, apkopojot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā, kuras mērķis savest kopā visas ieinteresētās institūcijas un personas un uzklausīt viņu viedokļus, noteikt plāna izstrādes ietvaru. Informatīvās sanāksmes laikā visi klātesošie iepazīstināti ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. 2. Izveidota dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupa, kurā piedalās pārstāvji no DAP, VMD, VZD, LAD, iestādēm, biedrībām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, kas izskatīja priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem, izvērtēja dabas resursu izmantošanas iespējas, noorganizētas 3 uzraudzības grupas sanāksmes, norises laiku un vietu saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi; 3. Dabas liegumā "Raunas Staburags” veikta īpaši aizsargājamo biotopu – meža, pļavas, saldūdeņu, augu, bezmugurkaulnieku un sūnu izpēte(kartēšana). Sagatavots par katru biotopu grupu raksturojums (6 gab.), kā arī plāna izstrādei nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls (vismaz 10 kartes atbilstoši Noteikumiem, ģeodatubāzes sagatavošana, Natura 2000 standarta formu aizpildīšana). 4. Organizētas 1 sabiedriskās apspriešanas sanāksme, saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 5. Izveidota videi draudzīga infrastruktūra - esošās infrastruktūras atjaunošana (rekonstruētas/atjaunotas kāpnes (1 gab.) ar 100 pakāpieniem, piebraucamā ceļa segums – 200 m, izvietotas 2 ,,efektīvākas” (pievērsta apmeklētāju uzmanība) informatīvās zīmes). 6. Noorganizēta ekskursija un vides izglītības nodarbība dabā iesaistīto ekspertu vadībā, piedaloties visiem interesentiem. 7. Noorganizēta 1 tikšanās/diskusija par Raunas Staburaga dabas vērtībām un dabas aizsardzību plašākā nozīmē pašlaik aktuālās ES nozīmes biotopu kartēšanas, mežu un zālāju apsaimniekošanas kontekstā. 8. Sagatavots 1 dabas aizsardzības plāns atbilstoši Noteikumiem, kas ietver informāciju par aizsargājamo teritoriju un vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu tās aizsardzības mērķu; sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu; 9. Izstrādātais dabas aizsardzības plāns ,,Raunas Staburagam” iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldei izskatīšanai un virzīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai. 10. Apstiprinātais dabas aizsardzības plāns kalpo par instrumentu mērķtiecīgai ilgtermiņa dabas lieguma apsaimniekošanai, ir skaidri definētas atļautās un ierobežotās darbības lieguma un tam pieguļošajās teritorijās. Ilgtermiņa rezultāts – nākamajā paaudzēm saglabātas unikālas dabas vērtības, neizslēdzot aktīvo tūrismu, labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā ,, Raunas Staburaga” dabas aizsardzības plāns ir sagatavots.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Raunas novada dome
Rauna, Vidzemes iela 2, LV-4131
Projekta kopējās izmaksas 10 398.11 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 798.58 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 799.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.