• Sākums >
  • Jēkabpils novada dabas vērtību –dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana

Jēkabpils novada dabas vērtību –dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana

Reģ Nr. 1-08/213/2017

Projekta mērķis

Dabas vērtību saglabāšana un sabiedrības izglītošana par dižkoku nozīmību.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, dižkoku apsaimniekošanā tiks pielietoti 3 principi: 1) Saglabāšanas princips - apzināt aizsargājamo koku vērtību un veicināt to atpazīstamību; 2) Atbildības princips – veicināt atbildību zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem par dižkoku nozīmi; 3) Izvērtēšanas princips – pieredzējušu un kvalificētu ekspertu piesaiste dižkoku bīstamības novērtēšanai. Kā arī realizēti konkrēti uzdevumi: 1. Dižkoku vērtēšana (inventarizācija) ar mērķi identificēt bīstamos kokus un noteikt nepieciešamos kopšanas pasākumus; 2. Vietējo iedzīvotāju un sabiedrības kopumā informēšana un izglītošana par dižkoku saglabāšanas nepieciešamību; 3. Zemju īpašnieku un teritoriju apsaimniekotāju un pašvaldības speciālistu iepazīstināšana ar dižkoku inventarizācijas plānu; 4. Izgatavotas un izvietotas informatīvās plāksnes pie 28 dižkokiem; 5. praktiskais apmācību seminārs dižkoku sakopšanā - pieredzes apmaiņa pašvaldības speciālistiem, zemju īpašniekiem, arboristiem; 6. Praktisko padomu bukleta par koku kopšanu maketēšana un izdošana; 7. Talkas organizēšana vides sakopšanā.

Projekta rezultāti

Projekta kvantitatīvie rezultāti ir: 1. Veikta 65 dižkoku novērtēšana, noteikta kopšanas darbu prioritāte, sagatavots kopšanas darbu plāns; 2. novadīts viens izglītojošs pasākums par dižkoku nozīmi un saglabāšanas nepieciešamību, kurā kopumā piedalījušies vismaz 40 cilvēki; 3. katram zemes īpašniekam vai teritorijas apsaimniekotājam, kuru teritorijā aug dižkoks, kā arī pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem nosūtīta koku izvērtēšanas anketa. 4. veikta informatīvo plākšņu izgatavošana un izvietošana pie 28 dižkokiem; 5. novadīts viens praktiskais seminārs dižkoku sakopšanā, kurā piedalījušies vismaz 20 dalībnieki. 6. izdots praktisko padomu buklets par koku kopšanu – 500 eks.; 7. noorganizēta 1 talka vides sakopšanā, kurā piedalījušies vismaz 20 dalībnieki. Projekta kvalitatīvie rezultāti ir: 1) Rasts risinājums novada dabas vērtību- dižkoku saglabāšanai; 2) Paaugstinājusies vietējās sabiedrības vides apziņa, informētības līmenis par bioloģiskās daudzveidības nozīmi ekosistēmu funkcionēšanā; 3) Paaugstinājusies vietējās sabiedrības līdzdalība savas apdzīvotās vietas attīstībā, apzinoties dabas resursus kā nozīmīgu ekonomiskās attīstības komponentu; 4) Praktisko padomu bukleta izplatīšana nodrošinās plašam interesentu lokam zināšanas par koku kopšanu.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.03.2018
Īstenotājs Augšzemes lauku NVO apvienība
Kaldabruņas skola, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Projekta kopējās izmaksas 6 152.45 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 523.25 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 523.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.