• Sākums >
  • Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

Reģ Nr. 1-08/210/2013

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksas starptautiskajām vides un dabas aizsardzības organizācijām un līgumiem.

Projekta uzdevumi

Veikt iemaksas šādām starptautiskām vides un dabas aizsardzības organizācijām un līgumiem: 1) Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām 2) ANO konvencija par klimata pārmaiņām 3) Ženēvas konvencija "Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 4) Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā (Eirobat) 5) Vašingtonas konvencija par tirdzniecību ar apdraudētām sugām (CITES) 6) Riodežaneiro konvencija par bioloģisko daudzveidību 7) Ramsāres konvencija par mitrainēm 8) Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību 9) ANO Konvencija cīņai pret tuksnešu paplašināšanos 10) Bāzeles konvencija par bīstamo atkritumu pārvietošanu 11) Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 12) Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs 13) Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem 14) ANO Vides programmas Āfrikas-Eirāzijas ūdensputnu trasta fonds 15) Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 16) Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācija (NAFO) 17) ES vides institūciju asociācija(IMPEL) 18) Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) 19) Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) 20) Helsinku konvencijas sekretariāts 21) Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) 22) Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) 23) Austrumeiropas energoefektivitātes un vides partnerības fonds 24) Starptautiskā mājokļu un plānošanas organizācija (IHFP) 25) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Informācijas datoru un komunikācijas politikas (ICCP) komiteja

Projekta rezultāti

Veiktas dalībvalsts iemaksas 25 starptautiskajām organizācijām un līgumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 1 051 337.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 051 337.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 051 337.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.