• Sākums >
  • Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība

Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība

Reģ Nr. 1-08/208/2013

Projekta mērķis

Adaptēt un izstrādāt un pārbaudīt iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodes, lai nodrošinātu pilnīgas upju un ezeru bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidi Latvijā atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

Projekta uzdevumi

1) Izmantojot iepriekšējās Latvijas ekspertu iestrādes un Baltijas/ Centrāleiropas reģiona valstīs izstrādātas metodes iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanai, pārbaudīt Latvijas apstākļiem piemērotākās metodes: 1.1. fitoplanktona, fitobentosa un makrozoobentosa izmantošanai ezeru kvalitātes novērtējumā, 1.2. fitoplanktona, fitobentosa, makrofītu un makrozoobentosa izmantošanai upju kvalitātes novērtējumā. 2) Ievākt un izanalizēt fitoplanktona, fitobentosa un makrozoobentosa paraugus ezeros un fitoplanktona, fitobentosa, makrofītu un makrozoobentosa paraugus upēs, kā arī veikt citu datu ieguvi, kas nepieciešami 1.punktā minēto metožu piemērotības pārbaudes nodrošināšanai. 3) Nodrošināt pieredzes apmaiņu ar citu valstu, jo īpaši ar Lietuvas un Igaunijas, ekspertiem iekšzemes virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu savstarpējai salīdzināšanai un saskaņošanai. 4) Balstoties uz veikto analīzi un projekta ietvaros, kā arī iepriekšējos gados iegūtajiem datiem, veikt datu sistematizēšanu un analīzi novērtēšanas metožu izstrādes vajadzībām, kā arī citu valstu metožu piemērotības pārbaudes. Pēc piemērotības pārbaužu veikšanas, sagatavot par piemērotām Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanas veikšanai atzīto metožu aprakstus. 5) Sagatavot zinātniski pamatotus priekšlikumus mūsu valsts tālākai rīcībai, lai nodrošinātu iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) kvalitātes novērtēšanas metožu pilnīgu izstrādi 1.punktā minētajiem bioloģiskajiem kritērijiem, norādot kuras virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanas metodes vēl jāturpina attīstīt. 6) Sniegt ekspertu viedokli un konsultācijas VARAM saistībā ar Eiropas Komisijas informācijas pieprasījumiem par iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādes gaitu, kā arī piedalīties informatīvos pasākumos upju baseinu apsaimniekošanā iesaistītajiem, lai informētu par darba gaitu un rezultātiem. Aktivitātes: Informācijas vākšana par projekta uzdevumos minētajiem jautājumiem, pieredzes apmaiņa ar citu valstu ekspertiem, paraugu vākšana un analīze, iegūtās informācijas analīze, metožu aprakstu sagatavošana un priekšlikumu izstrāde, gala pārskata sagatavošana.

Projekta rezultāti

Projektā nav paredzēta sabiedrības līdzdarbība, jo projektā veicamie uzdevumi ir saistīti ar specifiku zinātnisku priekšlikumu izstrādi par upju un ezeru bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodēm. Sabiedrības informēšanu VARAM nodrošinās, apspriežot projekta rezultātus ar Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu konsultatīvajās padomēs pārstāvētajām valsts iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām un Vides konsultatīvo padomi 2015. gada sākumā, kā arī izmantojot tos upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādei, nodrošinot plānu sabiedrisko apspriešanu. Projekta ilgtspēju nodrošinās fakts, ka projekta ietvaros pārbaudītās un par piemērotām Latvijas situācijai atzītās iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodes turpmāk tiks izmantotas ūdeņu kvalitātes novērtēšanai Latvijā. Sagaidāmais rezultāts: tiks pārbaudītas iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodes un sagatavoti metožu apraksti bioloģiskās kvalitātes rādītāju, kā arī izstrādāti priekšlikumi turpmākam darbam metožu pilnīgai pabeigšanai. Tas nodrošinās Latvijas kā ES dalībvalsts saistību izpildi kopīgas ūdeņu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā) ar pārējām Baltijas/Centrāleiropas reģiona valstīm.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 49 801.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 801.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 123.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.