• Sākums >
  • Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Reģ Nr. 1-08/201/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt priekšizpēti, lai izstrādātu nacionālās pieejas (metodikas) priekšlikumu pasākumu programmas sagatavošanai un, veicot vispusīgu esošās situācijas attiecībā uz nozīmīgākajām slodzēm jūras vidē un sociālekonomisko analīzi, izvērtētu, kādus pasākumus un kādās vides aizsardzības un tautsaimniecības nozaru jomās nepieciešams iekļaut pasākumu programmā laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2020.gadā.

Projekta uzdevumi

Lai izpildītu ES Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK (turpmāk – JSD) 13.pantā noteikto, līdz 2015.gadam Latvijai jāizstrādā pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai, pamatojoties uz 2012.gadā Latvijas Hidroekoloģijas institūta veikto sākotnējo jūras vides stāvokļa novērtējumu, t.sk. jūras izmantošanas ekonomisko un sociālo analīzi, definētajiem vides mērķiem un pasākumu sākotnējo analīzi. Pasākumu programmas izstrādē jāņem vērā arī Eiropas Komisijas Lēmumu 2010/477/ES (2010.gada 1.septembris) par laba jūras ūdeņu vides stāvokļa kritērijiem un metodiskajiem standartiem (turpmāk - Komisijas Lēmums), 2007.gadā vides ministru apstiprināto HELCOM Baltijas jūras rīcības plānu (BJRP), kā arī citus Baltijas jūras reģiona valstu kopīgi izstrādātos rīcības plānus un pasākumu programmas. BJRP galvenie mērķi ir iekļauti Vides politikas pamatnostādnēs, bet ieviešanas programma nav izstrādāta. Tādēļ 2014.gadā ir jāveic priekšizpēte, lai nodrošinātu Latvijai noteikto saistību pret ES izpildi - pasākumu programmas izstrādi noteiktajā termiņā. Projekta darba uzdevumi: 1) Nacionālās pieejas/ metodikas izstrāde pasākumu programmas sagatavošanai; 2) Esošās situācijas attiecībā uz jūras vides stāvokli un nozīmīgākajām slodzēm (nozaru spiedienu) uz jūras vidi, analīze, īstenoto pasākumu efektivitātes novērtēšana; 3) Jūras izmantošanas attīstības tendenču novērtējums, aptverot tās tautsaimniecības nozares, kas nebija analizētas Latvijas jūras vides stāvokļa sākotnējā novērtējumā 2012.gadā; 4) Esošo un plānoto (ES un Latvijas) nozaru politiku plānošanas dokumentos un tiesību aktos noteikto pasākumu, t.sk. HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna (BJRP), efektivitātes izvērtēšana, lai identificētu, ciktāl attiecīgo pastāvošo pasākumu ieviešana ir vai nav pietiekama JSD noteiktā mērķa sasniegšanai; 5) Papildus pasākumu nepieciešamības izvērtējums katram no Komisijas Lēmumā noteiktajiem 11 kvalitatīvajiem raksturlielumiem. Iespējamo papildus pasākumu identificēšana un analīze, t.sk. šo pasākumu ekonomiskās un sociālās ietekmes un izmaksu – ieguvumu analīze; tehniskās pamatotības analīze. Papildus pasākumu priekšlikuma sagatavošana; 6) Pasākumu programmas sagatavošanas un izstrādes starptautiskā, reģionālā koordinēšana, lai ievērotu JSD 5.pantā un 6.pantā noteikto reģionālās sadarbības un koordinācijas principu. Projekta darba uzdevumu ietvaros veicamās aktivitātes (skat.projekta iesniegumā).

Projekta rezultāti

1) Priekšizpētes rezultātā, veicot vispusīgu esošās situācijas un politikas pasākumu analīzi (t.sk. sociālekonomisko analīzi), ir izstrādāta nacionālā pieeja (metode) pasākumu programmas sagatavošanai un priekšlikumi programmā potenciāli iekļaujamiem pasākumiem labu jūras vides stāvokļa panākšanai, kā to nosaka ES Jūras stratēģijas pamatdirektīvā 2008/56/EK. Pasākumu programmas īstenošanas rezultātā palielināsies labā stāvoklī esošu Latvijas jūras ūdeņu īpatsvars. 2) Latvija izpildījusi savas saistības kā ES un HELCOM dalībvalsts.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 31 061.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 061.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 673.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.