• Sākums >
  • DAP darbinieku kvalifikācijas celšana

DAP darbinieku kvalifikācijas celšana

Reģ Nr. 1-08/19/2018

Projekta mērķis

Nodrošināt kvalifikācijas celšanu Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) darbiniekiem par GIS, dendroloģiju, biotopiem un to apdzīvojošām specifiskajām sugām, administratīvo procesu iestādē.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt GIS mācības, kur plānots 20 darbiniekiem nodrošināt ArcGIS MAP kursus, 4 darbiniekiem GIS administrēšanas kursus, 8 darbiniekiem GisPro kursus, 3 darbiniekiem sistēmas instalēšanas un uzstādīšanas kursus; 2. Noorganizēt praktiskas apmācības par dendroloģijas jautājumiem, kur plānots nodrošināt apmācības dabā 60 DAP darbiniekiem (katram darbiniekam 8 akadēmiskās stundas); 3. Noorganizēt praktiskas apmācības dabā par dažādām biotopu grupām (papildus iepazīstot specifiskās biotopu sugas). Katrā biotopu grupā plānots nodrošināt apmācību vismaz 30 darbiniekiem; 4. Noorganizēt apmācības par administratīvo procesu iestādē 60 darbiniekiem (katram darbiniekam 5 akadēmiskās stundas).

Projekta rezultāti

Projekta nepieciešamības pamatojums, aktualitāte: Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumiem Nr.507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums”, viens no Pārvaldes uzdevumiem ir sagatavot informāciju sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura2000), īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, tai skaitā sagatavo ziņojumus saskaņā ar Eiropas Padomes Direktīvas 92/43/EEK 17. pantu, sagatavo CDDA, Natura 2000 un citas datubāzes, kuru kartogrāfiskais materiāls un dati galvenokārt veidojami GIS vidē. Lielākā daļa no Pārvaldē esošiem kartogrāfiem un ekspertiem, kas ikdienā strādā ar GIS programmām un sagatavo datus dažādu Pārvaldes uzdevumu izpildē, savas zināšanas regulāri papildina pašmācības ceļā. Šiem darbiniekiem būtu nepieciešams nodrošināt vienotas pieejas apmācības, kurās akcents tiek likts uz Pārvaldes digitālo datu kopām un Dabas datu pārvaldības sistēmas Ozols funkcijām. Svarīgi ir nodrošināt vienotu izpratni par DDPS Ozols administrēšanas, sistēmas instalēšanas un uzstādīšanas nodrošināšanu. Līdz šim Pārvaldē nav bijusi iespēja darbiniekiem nodrošināt plānveida kartogrāfijas kursus, GIS administrēšanas un instalēšanas kursus, kas balstīta tieši uz dabas datu pārvaldības sistēmas Ozols datiem un sistēmu kopumā, tāpat laika gaitā ir notikusi liela darbinieku maiņa, kuras rezultātā ar datiem strādā darbinieki, kam ir dažāds zināšanu un izpratnes līmenis par šo tēmu. Labā prakse citās valsts iestādēs, piemēram, Valsts meža dienestā, rāda, ka būtiski ir nodrošināt darbinieku apmācības konkrēti par iestādē lietotajām sistēmām un programmām, lai ar mazākiem resursiem sekmīgi varētu nodrošināt lielāka darba apjoma izpildi. Tā kā Pārvaldē pēdējo gadu laikā ir notikusi vērā ņemama darbinieku maiņa, ir būtiski jaunos Pārvaldes darbiniekus iesaistīt praktiskās apmācībās dabā par dažādām biotopu grupām un attiecīgo biotopu specifiskajām sugām. Nepieciešams atsvaidzināt darbinieku zināšanas dendroloģijas jomā. Par lektoriem plānots piesaistīt pieredzējušākos Pārvaldes darbiniekus, jo līdzšinējā pieredze līdzīgu kursu organizēšanā iepriekšējos gados rāda, ka ne vienmēr no malas piesaistītie eksperti izprot Pārvaldes darba specifiku un būtiskākos izskatāmos jautājumus. Projekta finansējums paredzēts galvenokārt nakšņošanas un pārbraucienu organizēšanas nolūkos. Mācību kursu rezultātā ar līdzvērtīgu izpratni par dabā notiekošajiem procesiem visi darbinieki spētu veikt īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsekošanu un stāvokļa novērtēšanu, apsaimniekošanas pasākumu organizēšanu, monitoringa veikšanu un interpretēšanu, sadarbību ar zinātnisko pētījumu veicējiem. Līdzīgi kā ar biotopu zināšanām arī administratīvā procesa izpratne jauno Pārvaldes darbinieku vidū ir balstīta uz vispārīgām zināšanām. Projekta ietvaros ir plānots piesaistīt profesionālus jomas pārzinātājus, kas spētu iedziļināties Pārvaldes darba specifikā un sastādītu mācību programmu tieši Pārvaldes darbiniekiem. Šāda pieeja ir izvēlēta, jo darbinieki, kas apmeklējuši Valsts administrācijas skolas piedāvātos vispārīgos kursus par administratīvo procesu, atzīst, ka tieši uz Pārvaldes darba specifiku vispārīgi pieņemtu administratīvā procesa regulējumu ir grūti piemērot. Projekta izmaksas ir plānotas lektoru piesaistei un apmācību tehniskajai nodrošināšanai. Tāpat Projekta ietvaros plānots dalīties zināšanās un pieredzē par jomām, kurās Pārvaldes vienas reģionālās administrācijas darbinieki ir zinošāki par citām, piemēram, Meža apsaimniekošanas plānu izstrādes procesā. Projekta finansējumu paredzēts izlietot semināru materiāltehniskā, pārbraucienu un nakšņošanas pakalpojumu nodrošināšanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 15.12.2018
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 32 809.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 809.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.