• Sākums >
  • Vides izglītības nometne bērniem un jauniešiem ar invaliditāti “Es izgāju zaļu birzi, ne lapiņas nenorāvu...”.

Vides izglītības nometne bērniem un jauniešiem ar invaliditāti “Es izgāju zaļu birzi, ne lapiņas nenorāvu...”.

Reģ Nr. 1-08/198/2015

Projekta mērķis

Sekmēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti un bērnu no ģimenēm, pakļautām sociālās atstumtības riskam, izglītošanu, atbildīgas attieksmes veidošanu, personīgo kompetenču pilnveidošanu par vides un dabas aizsardzības jautājumiem, saturīga brīvā laika pavadīšanu, veselības nostiprināšanos ciešā saskarē ar dabu, saudzīgi izmantojot tās veltes un apbrīnojot tās skaistumu.

Projekta uzdevumi

1. Bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kā arī bērniem no ģimenēm, pakļautām sociālās atstumtības riskam, ir ierobežotas iespējas savu spēju, interešu un personības attīstībai. Kā viens no ierobežojošiem faktoriem ir sociālekonomiskais, jo kā norādīja biedrības “Saulessveces” speciālisti, kas vada nodarbības bērniem ar invaliditāti, nodarbības apmeklē pārsvarā bērni ar invaliditāti un bērni no trūcīgām ģimenēm, kuru vecāki nespēj apmaksāt citus pulciņus, vai nopirkt nodarbībām materiālus. Apmēram 70-80 % nodarbību dalībniekiem vecākiem ir vai nu trūcīgas personas, vai nu bezdarbnieku statuss, nepilna vai daudzbērnu ģimene un citas sociālās problēmas. Tādēļ dienas nometnē dalībniekiem būs iespēja bez maksas piedalīties interesantās nodarbībās, pilnveidot savas spējas, zināšanas, prasmes, sekmēt personības vispusīgu attīstību. 2. Bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kā arī bērniem no ģimenēm, pakļautām sociālās atstumtības riskam, ir ierobežotas iespējas un nav pietiekoši attīstītas prasmes integrēšanai sabiedrībā. Visbiežāk viņi jūtas atstumti, kautrīgi, nav pārliecināti par sevi, viņiem ir grūtības izteikt savu viedokli, veidot kontaktus ar citiem . Tādēļ nometnē ar bērniem , kopā ar citiem speciālistiem, strādās psihologs, kurš sekmēs saskarsmes prasmju attīstīšanu, pašvērtības celšanu, es- identitātes nostiprināšanos. 3. Bērniem un jauniešiem ir nepietiekošas zināšanas par vides jautājumiem. Kā norādīja bērnu un jauniešu, kuri apmeklē “Saulessveces” nodarbības, aptaujas rezultāti, daudzi bērni nezina kas ir e - vielas, kas ir ģenētiski modificētas vielas, kādas mūsdienās ir problēmas saistītas ar apkārtējo vidi, kāpēc vajadzīga dabas resursu taupīšana, ko katrs cilvēks var darīt dabas aizsardzības jomā.... Tādēļ nometnē bērni tiks izglītoti par šiem un citiem vides jautājumiem. 4. Tiks sekmēts bērnu vērtību un attieksmju veidošanas process – saudzīga un atbildīga attieksme pret apkārtējo vidi, pārdomāta rīcība, kā arī tādas prasmes, kas palīdz saskatīt Latvijas dabas un Latgales ezeru zemes skaistumu, mācīsies to attēlot mākslās darbos, dalīties savās izjūtās ar citiem, izprast dabas praktiskās izmantošanas nosacījumus, būt par savas zemes patriotiem. 5. Bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā. Mācību gada laikā bērniem ir vairāk iespējas apmeklēt skolas un ārpusskolas pasākumus, piedalīties pulciņos un citās aktivitātēs, toties vasaras laikā ir vecākiem nopietns izaicinājums - ko darīt ar bērniem. Nometnes aktivitātes gan raisīs bērnu interesi, gan sekmēs saturīga brīvā laika pavadīšanu un bērnu nodarbinātību vasaras brīvlaika periodā. 6. Veselības stāvokļa nostiprināšanās. Lielākai daļai bērnu ar invaliditāti un bērniem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem ir arī ierobežotas iespējas piedalīties pārgājienos,ekskursijās, aizbraukt pie jūras. Bērniem parasti nav nostiprināta imunitāte, ir stājas un citas dažādas veselības problēmas. Nometnes aktivitātes sekmēs bērnu un jauniešu veselības nostiprināšanos, piedaloties pārgājienā, ekskursijās, veicot norūdīšanas un citas veselības nostiprināšanas procedūras.

Projekta rezultāti

Kopā 20 bērni - ne mazāk par 50% no kopēja bērnu skaitā bērni un jaunieši ar invaliditāti no Krāslavas pilsētas ģimenēm un Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas”, kā arī bērni no ģimenēm, pakļautām sociālās atstumtības riskam (daudzbērnu, nepilnām, kurās kaut viens no vecākiem ir bezdarbnieks vai ir trūcīgas personas statuss vai ir citi sociālie riski ), tiks aktīvi nodarbināti 12 dienas dienas nometnē ( bērni tiks dalīti pa vecuma grupām uz atsevišķām aktivitātēm). Par projekta rezultatīviem rādītājiem tiks uzskatīti dalībnieku saraksti, anketas, fotogrāfijas, paziņojumi masu medijos. • Nometnes dalībnieki tiks izglītoti par vides jautājumiem, lielāka daļa dalībnieku pozitīvi novērtēs laiku pavadītu nometnē un tur apgūtas zināšanas (anketas novērtējumi); • aktīvi un saturīgi pavadīs 12 dienas (fotogrāfijas, mākslas darbi, anketas); • Nometnes dalībnieki būs piedalījušies pārgājienā, ekskursijā – paplašinās savu redzesloku, iemīlēs un vairāk izpratīs dabu, (fotogrāfijas, mākslas darbi, anketas) • Nostiprinās savu fizisko un emocionālo veselību. (fotogrāfijas, mākslas darbi, anketas) • Izveidos draudzīgas attiecības ar citiem dalībniekiem, un pilnveidos saskarsmes prasmes; (dalībnieku saraksti, anketas, fotogrāfijas) • Veidos pašapziņu un pavairos pārliecību par sevi (anketas rezultāti) • Pilnvērtīgi tiks paēdināti - 3 reiz dienā, pieskatīti un nodarbināti (ēdienkartes, dalībnieku saraksti, anketa, dienas programma) • Nometnes organizetāji vairos savu pieredzi un gūs emocionālo gandarījumu par labu darbu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Ģimenes atbalsta centrs "atvērtība"
Krāslava, Pils iela 5, LV-5601
Projekta kopējās izmaksas 3 710.04 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 990.04 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.