• Sākums >
  • Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK)

Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK)

Reģ Nr. 1-08/196/2013

Projekta mērķis

Izstrādāt zinātniski pamatotas, Latvijas apstākļiem piemērotas un ES Ūdens Struktūrdirektīvas (2000/60/EK) prasībām atbilstošas, Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu novērtēšanas bioloģisko elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) kvalitātes klašu robežas.

Projekta uzdevumi

Ūdeņu Struktūrdirektīva 2000/60/EK uzliek par pienākumu visām ES dalībvalstīm veikt salīdzinošo testēšanu (interkalibrēt) savas pārejas un piekrastes ūdeņu novērtēšanas metodes un klašu kvalitātes robežvērtības. Baltijas jūras dalībvalstis šo procesu plāno pabeigt 2015.gadā. Lai Latvija varētu sekmīgi piedalīties interkalibrācijas procesā, steidzami nepieciešams pabeigt izstrādāt kvalitātes klašu robežas visiem bioloģiskajiem elementiem (fitoplanktonam, makrofītiem, bentosa bezmugurkaulnieku faunai, zivīm). Ja šis uzdevums netiks laikus veikts, tad Latvija būs vienīgā Baltijas jūras dalībvalsts, kas nav izpildījusi Ūdeņu Struktūrdirektīvas 2000/60/EK prasības un pret to visdrīzāk tiks vērstas EK sankcijas. Projekta darba uzdevumi ir: 1) Nacionālo un starptautisko (LV-LT un LV-EE) datubāžu papildināšana un sakārtošana; 2) Trūkstošo bioloģiskās kvalitātes elementu indikatoru, izstrāde un sakarības ar eitrofikācijas spiediena rādītājiem izvērtēšana; 3) Bioloģisko elementu kvalitātes klašu robežu izstrāde un iesniegšana apstiprināšanai; 4) Sadarbības ar kaimiņvalstu (Igaunijas un Lietuvas) ekspertiem nodrošināšana; 5) Sniegt regulārus informatīvus ziņojumus VARAM par darba procesu un iegūtajiem rezultātiem; Projekta darba uzdevumu ietvaros veicamās aktivitātes: 1) Nacionālo un starptautisko (LV-LT un LV-EE) datubāžu papildināšana un sakārtošana; datu apkopošana. Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu fitoplanktona datubāzes papildināšana ar 2009.-2013.gada datiem. Pieejamo makrofītaļģu datu apkopošana un datu bāzes izveidošana. Makrozoobentosa datu bāzes papildināšana ar 2009.-2013.gada datiem. Pieejamo zivju datu apkopošana un datu bāzes izveidošana. Starptautisko (LV-LT un LV-EE) datubāžu papildināšana un sakārtošana. Eitrofikācijas spiediena rādītāju datubāžu sakārtošana un datu apkopošana indikatoru testēšanai. 2) Bioloģiskās kvalitātes elementu indikatoru izstrāde un sakarības ar eitrofikācijas spiediena rādītājiem izvērtēšana. Esošo bioloģiskās kvalitātes indikatoru funkcionēšanas izvērtēšana, analizējot to atbildi uz eitrofikācijas spiediena rādītāju (Seki, N, P u.c.) izmaiņām. Nepieciešamības gadījumā jaunu vai papildus bioloģisko indikatoru izstrāde, to funkcionēšanas pamatošana, lai tālāk izdalītu kvalitates klašu robežvērtības diviem Latvijas ūdens baseiniem - atklātā Baltijas jūras daļa un Rīgas līcis. 3) Bioloģisko elementu kvalitātes klašu robežu izstrāde un iesniegšana apstiprināšanai. References stāvokļa noteikšana, ekoloģiskā kvalitātes indeksa (EQR) vērtību izstrāde un uz šīm vērtībām balstītu bioloģisko elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) kvalitātes klašu robežu izstrāde. 4) Sadarbība ar kaimiņvalstu (Igaunijas un Lietuvas) ekspertiem. Datu papildināšanai, precizēšanai un rezultātu izvērtēšanai kopīga tikšanās ar Igaunijas un Lietuvas fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas speciālistiem tiks organizēta. 5) Regulāru informatīvu ziņojumu sniegšana VARAM par interkalibrācijas procesu gaitu. Reizi ceturksnī tiks apkopots pārskats par darba procesu un iegūtajiem rezultātiem.

Projekta rezultāti

Projektā sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc tā īstenošanas nebūs nepieciešams papildus finansējums, jo bioloģisko elementu (fitoplanktons, makrofīti, bentosa bezmugurkaulnieku fauna, zivis) kvalitātes klašu robežvērtības ir izstrādātas un iesniegtas nacionālai apstiprināšanai. Sagaidāmie rezultāti: 1) Izstrādātas četru bioloģisko elementu (fitoplanktons, makrofīti, bentosa bezmugurkaulnieku fauna, zivis) kvalitātes klašu robežvērtības diviem Latvijas ūdeņu baseiniem (atklātā Baltijas jūra un Rīgas līcis) ietverot gan piekrastes, gan pārejas ūdeņus; 2) Bioloģisko elementu kvalitātes klašu robežvērtības iesniegtas nacionālai apstiprināšanai.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 50 341.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 341.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 972.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.