VIDES DIENA

Reģ Nr. 1-08/195/2018

Projekta mērķis

SIA „Izdevniecība Dienas Mediji” projekta īstermiņa mērķis ir informēt mediju (laikraksta „Diena” un portāla www.diena.lv) auditoriju, kā arī citus interesentus, par projekta saturu, kas atbilst Konkursa tēmām (uzskaitītas Konkursa nolikuma 2.punktā). Tādā veidā mediju auditorija tiek informēta par Konkursu, tās rīkotāju, kā arī medija auditorija tiek izglītota ar informāciju, kas attiecas uz Konkursa tēmām - īstermiņa mērķis ir ieinteresēt medija auditoriju par konkursa tēmu nozīmīgo dabu, lai piesaistītu auditoriju. Projekta ilgtermiņa mērķis ir, veidojot redakcionālo saturu, kas atbilst Konkursa tēmām, nodrošinot auditorijas atbalstu valsts vides politikas pamatnostādnēm ilgtermiņā – ilgtermiņa ietekme ir sabiedrības locekļu objektīvu un pareizu lēmumu pieņemšana, kas atbilst un vērsti uz ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, lai nodrošinātu savas un citu Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē, kas savukārt papildus nodrošinātu pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai (Konkursa mērķis). Projekta mērķis ir arī nodrošināt visas citas projekta aktivitātes.

Projekta uzdevumi

SIA „Izdevniecība Dienas Mediji” nodrošinās aktivitāti - atsevišķas tematiskās sadaļas (publikāciju) veidošana un izdošana laika posmā 2018. gada aprīlis – decembris. Aktivitātes ietvaros tiek veidots un publicēts redakcionālais saturs par visām projekta tēmām, kas norādītas Konkursa nolikuma 2.nodaļā, kā arī šī iesnieguma 2.2.punktā. Projekta satura publicēšana tiek veikta 1 atvēruma (formāts A3) apmērā laikrakstā „Diena” 1 reizi nedēļā (ar izņēmumiem saistībā ar oficiālajām svētku dienām) visu periodu atbilstoši saskaņotajam darba uzdevumu grafikam (36 publikācijas projekta periodā); Projekta ietvaros veidotās tematiskās sadaļas (publikācijas) būs publicētas un pieejamas bez maksas portālā www.diena.lv. Publicētais saturs portālā www.diena.lv būs pieejams ne mazāk kā 6 mēneši, t.sk., pēc projekta noslēguma, lai nodrošinātu lasītāju interesi saturam. SIA „Izdevniecība Dienas Mediji” ar savu mediju izpilda visus Konkursa kritērijus, kas nepieciešami, lai kvalificētos, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu izpildījumu.

Projekta rezultāti

1.Ilgtspējīgas attīstības ciešā saikne ar indivīdu un uzņēmumu lēmumiem, rīcībām – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 03.04.2018. un 10.04.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 2.Gaisa kvalitāte pilsētvidē: sadedzināšanas iekārtas mājsaimniecībās, autotransports un alternatīvas pārvietošanās iespējas – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 17.04.2018. un 24.04.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 3.Latvijas līdzatbildība par klimata pārmaiņām un iespēja, ierobežojot klimata pārmaiņas, veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību un sabiedrības labklājību (oglekļa mazietilpīga attīstība) – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 08.05.2018. un 15.05.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 4.Siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanas izaicinājumi un iespējas Latvijas tautsaimniecībai (sevišķi transportā un lauksaimniecībā, taču arī enerģētikā) – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 22.05.2018. un 29.05.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 5.Pielāgošanās klimata pārmaiņām nepieciešamība un pasākumi Latvijā reģionālā, lokālā un mājsaimniecību līmenī (sevišķi pielāgošanās intensīvākiem nokrišņiem, savādākiem gadalaikiem, veģetācijas sezonas izmaiņām) – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 05.06.2018. un 12.06.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 6.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – ĪADT) pārvaldība, sugu un biotopu aizsardzība; iesaistīto pušu interešu saskaņošana – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 19.06.2018. un 26.06.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 7.Uzņēmējdarbība un dabas aizsardzība - labās prakses piemēri, zaļās uzņēmējdarbības un dzīvesveida piemēri ĪADT, komercdarbības iespējas ĪADT – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 03.07.2018. un 10.07.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 8.Pašvaldības un dabas aizsardzība, labās prakses piemēri, informācija par pašvaldību īstenotajiem infrastruktūras projektiem dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 17.07.2018. un 24.07.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 9.Vienkārši un saprotami par biotopu apsaimniekošanu - projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 07.08.2018. un 14.08.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 10.Dabas aizsardzība un/vai ekosistēmu pakalpojumi - projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 21.08.2018. un 28.08.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 11.Atkritumu šķirošanas nepieciešamība un atkritumu šķirošanas iespējas, pareiza atkritumu šķirošana, kā iedzīvotāji šķirojot, var samazināt savu maksu par atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanas atkritumu savākšanas punkti un laukumi – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 04.09.2018., 11.09.2018. un 18.09.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 12.Atkritumi kā resurss - iedzīvotāju apziņas celšana un informēšana par sākotnējo resursu taupīšanas nepieciešamību, kā arī iespējām tos aizstāt ar resursiem, kas tiek atgūti no atkritumiem – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 25.09.2018., 02.10.2018. un 09.10.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 13.Sadzīvē radušos būvniecības atkritumu, bīstamo atkritumu, medicīnas atkritumu un citu specifisku atkritumu apsaimniekošana – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 16.10.2018. un 23.10.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 14.Informēšana un izpratnes veidošana par plastmasas (t.sk. iepirkumu maisiņu) pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 30.10.2018. un 06.11.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 15.Atkritumu rašanās samazināšana, ko var darīt uzņēmumi, pašvaldības un iedzīvotāji – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 13.11.2018. un 20.11.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 16.Sabiedrības izglītošana par aprites ekonomiku un industriālo simbiozi, kas tas ir, kādi ieguvumi var būt un kā tajā iespējams iesaistīties uzņēmējiem – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 27.11.2018. un 04.12.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; 17.Ekonomiskie un cita veida instrumenti vides un dabas aizsardzības pasākumu ieviešanai – projekta satura publikācija 2 (divu) lapaspušu apmērā 11.12.2018. un 18.12.2018., kā arī satura publikācija www.diena.lv. Viens atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts - A3; Kopā 36 atvērumi ar projekta saturu projekta periodā. 18.Projekta satura pieteikums laikrakstā „Diena” vismaz 1 (vienu) dienu pirms katra satura publicēšanas; 19.Atskaišu iesniegšana. 20.Plānotā mērķauditorija: Laikraksta „Diena” lasītāji ir aktīvi pilsētnieki ar augstiem ienākumiem un labu izglītību: Kopējā auditorija: 107 000 Vidējā auditorija: 49 000 • 44% vecumā no 20 līdz 39 gadiem, • 75% dzīvo Rīgā un pilsētās, • 61% ar vidējiem un augstiem ienākumiem, • 42% ar augstāko izglītību. Dati: TNS, Gads 2017 Papildus: Portāla auditorijas apjomi Gemius Audience datiem: Mēneša unikālie lietotāji: 211 418; Mēneša lapu skatījumi: 1 533 802; Dati: Gemius Audience, 2018. gads janvāris.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Izdevniecība Dienas Mediji
Rīga, Andrejostas iela 2, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 27 380.67 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 064.47 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.