Cilvēks - vides daļa

Reģ Nr. 1-08/193/2018

Projekta mērķis

Periodiskajā preses izdevumā “Rīgas Apriņķa Avīze” tiek veicināta sabiedrības izpratne par cilvēku kā apkārtējās vides daļu, kā līdzdalīgu apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā. Projekta “Cilvēks- vides daļa” īstermiņa mērķis ir sabiedrības informēšana un izglītošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, motivējot iedzīvotājus aktīvākai darbībai vides aizsardzībā un vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā - atbildīga dzīvesveida prasmju veicināšana. Ilgtermiņa mērķis ir panākt sabiedrības augstāku izglītības un informētības līmeni par dabas resursu saglabāšanu, taupīšanu, otrreizēju izlietošanu un saudzīgu attieksmi pret apkārtējās vides daudzveidības uzturēšanu, ko var ietekmēt cilvēka saimnieciskā darbība.

Projekta uzdevumi

1. Projekta sagatavošanas fāzē sagatavot projekta veikšanai nepieciešamo dokumentāciju un nepieciešamās informācijas apkopošana publikāciju sagatavošanai. 2. Veidot informatīvas, izglītojošas publikācijas par aprites ekonomiku (t.sk. atkritumu apsaimniekošana), kopskaitā 4 publikācijas (16 A4 formāta lpp apjomā). 3. Veidot informatīvas, izglītojošas publikācijas par klimata pārmaiņām, tostarp Latvijas līdzdalību un pielāgošanos klimata pārmaiņām kopskaitā 2 publikācijas (8 A4 formāta lpp apjomā). 4. Veidot informatīvas, izglītojošas publikācijas par dabas aizsardzību t.sk. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un labās prakses piemēriem infrastruktūras objektu izveidošanā kopskaitā 3 publikācijas (12 A4 formāta lpp apjomā). 5. Veidot informatīvu, izglītojošo publikāciju par ilgtspējīgas attīstības ciešo saikni ar indivīdu un uzņēmumu lēmumiem, rīcībām kopskaitā 1 publikācijas (4 A4 formāta lpp apjomā). 6. Veidot uzskatāmu vizuālo materiālu publikācijām (fotogrāfiju sagatavošana un izvietošana pie katras publikācijas, pēc iespējas izmantot grafiku un infografiku attēlus). 7. Veidot mākslinieciskas karikatūras par izvēlētajām tēmām, kopskaitā 5. 8. Ar speciāli veidotu un veiktu aptauju palīdzību, noskaidrot Pierīgas iedzīvotāju informētību par cilvēka kā dabas daļas atbildību un līdzdalību vides saglabāšanā. 9. Analizēt un apkopot mērķauditorijas iesūtītos viedokļus, komentārus, ierosinājumus un cita veida materiālus, izmantojot tos publikācijām projekta laikā un pēc tā. 10. Regulāri sekot un apkopot datus par aizsniegto mērķauditoriju portālā www.aprinkis.lv 11. Regulāri iesaistīt vides speciālistu konsultāciju sniegšanā un pašvērtējuma veikšanā.

Projekta rezultāti

1.Ar izglītojošajām un informatīvajām publikācijām par aprites ekonomiku (t.sk. atkritumu apsaimniekošana) tiek sasniegta vairāk nekā 8000 liela auditorija drukātajā laikraksta versijā un vismaz 8000 liela auditorija interneta portālā www.aprinkis.lv. 2. Ar izglītojošajām un informatīvajām publikācijām par klimata pārmaiņām, tostarp Latvijas līdzdalību un pielāgošanos klimata pārmaiņām tiek sasniegta vairāk nekā 4000 liela auditorija drukātajā laikraksta versijā un vismaz 4000 liela auditorija interneta portālā www.aprinkis.lv. 3.Ar izglītojošajām un informatīvajām publikācijām par dabas aizsardzību t.sk. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un labās prakses piemēriem infrastruktūras objektu izveidošanā tiek sasniegta vairāk nekā 6000 liela auditorija drukātajā laikraksta versijā un vismaz 6000 liela auditorija interneta portālā www.aprinkis.lv. 4.Ar izglītojošu un informatīvu publikāciju par ilgtspējīgas attīstības ciešo saikni ar indivīdu un uzņēmumu lēmumiem, rīcībām tiek sasniegta vairāk nekā 2000 liela auditorija drukātajā laikraksta versijā un vismaz 2000 liela auditorija interneta portālā www.aprinkis.lv. 5. Katrai no 10 plānotajām publikācijām “Rīgas Apriņķa Avīzē” tiek veidoti un publicēti vismaz 2-3 ilustratīvie materiāli( fotogrāfijas un/ vai infografikas). 6. Izveidotas un publicētas 5 ar izvēlētajām tēmām saistītas mākslinieciskas karikatūras, sasniedzot vismaz 10 000 lielu auditoriju drukātajā laikraksta versijā, un vismaz 10 000 lielu auditoriju interneta portālā www.aprinkis.lv. 7.Izveidotas un veiktas vismaz 5 speciālas aptaujas, noskaidrojot Pierīgas iedzīvotāju informētību par aprites ekonomiku un dabas daudzveidības saglabāšanu, atbildīgu saimniekošanu un/vai cilvēka pielāgošanos klimata izmaiņām. Daļa no aptaujās saņemtajām atbildēm tiek publicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” projekta “Cilvēks- dabas daļa” īstenošanas laikā. Aptaujas dalībnieku viedokļu atspoguļojums aizsniedz vismaz 7000 lielu auditoriju drukātā laikraksta versijā un vismaz 10000 lielu auditoriju interneta portālā www.aprinkis.lv.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Rīgas Apriņķa avīze
Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 19 853.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 793.41 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.