Mēs visi esam dabas bērni

Reģ Nr. 1-08/186/2015

Projekta mērķis

Veicināt jauniešus ar invaliditāti un bērnus ar īpašām vajadzībām, iekļaušanu mūsdienu sabiedrības izpratnes veidošanā izmantojot biopsihosociālu pieeju un ņemot vērā vides izglītības nometnes pamatfunkciju, kas sekmētu personības attīstību, zināšanu un prasmju attīstību, kā arī motivētu aktīvai darbībai vides aizsardzībā un resursu taupīšanā. Apkārtējai videi un tās ietekmei ir ļoti svarīga loma arī bērna ar speciālām vajadzībām pašapziņas attīstības procesa veiksmīgā norisē. Apkārtējās vides attieksme, vienaudži palīdz bērnam ar speciālajām vajadzībām apzināties sevi šajā vidē. No tā, kāda attieksme pret sevi ir izveidojusies - pozitīva, vai negatīva, atkarīga jauniešu attieksme pret savu darbību, pret savām kļūdām, veiksmēm, tālākajiem mērķiem. Bērni ar speciālajām vajadzībām, atrodoties speciālā izolētā vidē, iemācās būt citādi un to veicina gan sabiedrības stereotipi, gan arī pašu vecāku attieksme. Projekta mērķis ir jauniešiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, izmantojot vides un ekoloģijas mācību pamatus veidot sapratni, informēšanu, apstākļu maiņu, izpratni par jauniešu bez īpašām vajadzībām nozīmīgumu būt blakus, novērošanu un izzināšanas spēju attīstību.

Projekta uzdevumi

Tiek veidota nometne ar specifisku ievirzi vides izglītība caur radošumu un mākslu. Vides izglītošanai un ekoloģiskās izpratnes veidošanai tiks veidotas nometne atbilstoši jaunieša spējām un interesēm, aktuālām attīstības vajadzībām un ģimenes/jaunieša vērtībām Apgūt zināšanas un prasmes, kā, izmantojot dabas un mākslas potenciālu, gūt papildus enerģiju un stresa pārvarēšanas spēju savu dzīves mērķu īstenošanai. Nometnē tiks sniegtas zināšanas un veikta apmācība ikdienā īstenojamu un vides aizsardzību sekmējošu prasmju apguvei sekojošās jomās, īstenojot šo ekoloģisko izglītošanu, apmācību un izpratnes veidošanu caur nometnes „specializācijas” (ievirzes, jauniešu interešu) prizmu: 1. Atkritumi (zināšanas par faktoriem, kas sekmē sadzīves un bīstamo atkritumu daudzuma pieaugumu, „zaļā” pieeja iepakojuma problēmai, atkritumu šķirošanas prasmes, atpūtniekiem raksturīgas uzvedības novērošana peldvietās/citās ļaužu apmeklētās vietās un „zaļās” policijas funkciju īstenošana, talka piemēslotu teritoriju tīrīšanā, rūpnieciskā piesārņojuma rašanās un attīrīšanas iekārtu novērošana dabā). Atkritumi kā modernās mākslas objektu materiāls. Ko mēs paši varam izveidot no atkritumiem? 2. Bioloģiskā daudzveidība (zināšanas par vietējām aizsargājamām dabas teritorijām, vērtīgiem zālājiem un mežaudzēm, lauku putnu populāciju un šo faktoru novērošana dabā, aprakstīšana/zīmēšana, kā arī saruna ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem/mežziņiem par to, kādi pasākumi būtu reāli jāveic/tiek veikti bioloģiskās daudzveidības sekmēšanai nometnes vietai tuvā reģionā; pēc analoģijas nometnes dalībniekus aicina pārdomāt tās teritorijas bioloģisko daudzveidību, kur viņi dzīvo). Atklāsim dabas daudzveidību savos zīmējumos un veidojumos, vispirms mācoties to saskatīt (krāsas, skaņas, formas, tekstūra...) 3. Gaisa piesārņojums, izmeši un klimata pārmaiņas (tai skaitā – gāzu emisiju un to veidojošiem faktoriem, atjaunojamiem energoresursiem, nokrišņu daudzumu, gaisa temperatūru, vēja ātrumu; nometnes dalībnieki mācās aprēķināt savu ekoloģisko pēdu, Risina uzdevumu par to, kā samazināt savu ekoloģisko pēdu. Debesu mainīgās noskaņas, krāsas, gaisma, saule un zvaigznes – atspoguļojums jaunradē un iedvesmas avots. 4. Ūdeņi (dzeramā ūdens resursi, notekūdeņi, peldvietas, ūdens kā dzīvībai nepieciešams resurss un rekreācijas līdzeklis. Ūdens attēlojums mākslā un tā filozofiskā/psiholoģiskā interpretācija. Ko man nozīmē ūdens un kā es to attēloju? Vienlaikus nometnē jāiemāca tās dalībniekiem vērtēt dabu, īpaši – sakoptu, nepiesārņotu dabu, vidi, kas nav degradēta, kā nozīmīgu, nosacīti lētu, visiem sabiedrības locekļiem, tai skaitā – invalīdiem, pieejamu resursu, ko ikdienā iespējams izmantot fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un nostiprināšanai, pirms tam psihologa vadībā apgūstot vienkāršus paņēmienus, kas balstīti uz veselības psiholoģijas, pozitīvās psiholoģijas un mākslas terapijas pieejām un paredzēti psiholoģiskās pašregulācijas sekmēšanai un sekmīgākai spējai pārvarēt hroniskas slimības un invaliditātes radītās problēmas.

Projekta rezultāti

Zināšanas • Faktori, kas sekmē sadzīves un bīstamo atkritumu daudzuma pieaugumu; • „Zaļā” pieeja iepakojuma problēmai; • Zināšanas par tīru ūdeni un tā resursiem; • Zināšanas, ka ir iespējams pavadīt laiku bez elektroierīcēm (telefons, dators, televizors); • Zināšanas par faktoriem, kas sekmē fizisko un garīgo veselību (optimisms; dzīvesspēks; veselīgs dzīvesveids). • Zināšanas par to, ka jaunieši ar īpašām vajadzībām ir tādi paši kā visa sabiedrība. Zināšanas par dabas faktoru atspoguļojumu radošās aktivitātēs un mākslā, iespējām izmantot dabas resursus dekoratīvi lietišķo un mākslas objektu izgatavošanai. Zināšanas, kā ar dabas norišu/objektu attēlojumu iespējams paust savas emocijas un pārdzīvojumus. Prasmes • Atkritumu šķirošanas prasmes • Prasme samazināt iepirkuma maisiņu patēriņu ikdienā • Prasme saskatīt bioloģisko daudzveidību savā dzīves vietā un to aprakstīt; • Prasme aprēķināt ekoloģisko pēdu; • Prasme paust savas jūtas un pieņemt otru cilvēku tāds kāds viņš ir. • Prasme lietderīgi pavadīt laiku bez elektroierīcēm (telefons, dators, televizors); • Prasme sadarboties ar dažādiem jauniešiem, tostarp jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Prasmes sasaistīt dabas objektu/parādību vērošanu visās to daudzveidīgajās niansēs ar savām garīgajām/psiholoģiskajām vajadzībām, emocionālo noskaņojumu. Prasme izteikt sevi caur dabas objektu/parādību atspoguļojumu, radošumu, iegūstot resursu papildu radošai enerģijai un stresa pārvarēšanai. Uzvedība pēc nometnes: • Atkritumu samazināšana un šķirošana ikdienā. • Auduma/vairākkārt lietojamo iepirkuma maisiņu lietošana; • PET pudeļu un citu sadzīves atkritumu daudzuma samazināšana; • Savas ekoloģiskās pēdas samazināšana ikdienā; • Nometnes dalībnieks īsteno tos veselīga dzīvesveida mērķus, ko ir kopā ar pedagogu sev noteicis nometnē. Dabas kā radošās aktivitātes resursa regulāra izmantošana ikdienā kā pašterapijas līdzeklis.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Mārtiņa Fonds
Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 4 523.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 443.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 443.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.