• Sākums >
  • Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2014.gadā

Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2014.gadā

Reģ Nr. 1-08/185/2013

Projekta mērķis

Nodrošināt Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšanu starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīkla (IMPEL) atbalstītajos projektos (darba grupas, sanāksmes, semināri) par efektīvu vides likumdošanas ieviešanu un dalībvalstu labāko pieredzi vides atļauju izsniegšanā un inspekcijā.

Projekta uzdevumi

Esošās situācijas apraksts. Līdz šim Valsts vides dienests savā darbībā IMPEL ir akcentējis atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā, rūpnieciskā piesārņojuma jomā. Piemēram, Valsts vides dienests, nodrošinot valsts kompetentās iestādes funkcijas par pārrobežu atkritumu sūtījumiem Regulas 1013/2006 ietvaros, balstās gan uz IMPEL ietvaros izveidoto kompetento iestāžu sadarbības tīklu (sarakste un informācijas apmaiņa darba jautājumos), gan izmanto IMPEL projektos izstrādātos produktus – Waste Watches (atbalsts atkritumu klasificēšanai), Dānijas vides aģentūras „zaļā saraksta” atkritumu klasifikators u.c. Tomēr Valsts vides dienesa kapacitāti iesaistīties IMPEL projektos vai inicēt projektu nosaka pieeajamais finansējums, galvenokārt, komandējuma izmaksu un administratīvo izdevumu (sanāksmju, semināru organizēšanai) segšanai. IMPEL projektu ietvaros tiek segtas dalībnieku ceļojuma un dzīvošanas (viesnīcas) izmaksas, pārējie izdevumi ir jāsedz pašām dalīborganizācijām. Dalības maksu IMPEL tiek nodrošināta no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības budžeta sadaļas „iemaksas starptautiskajās organizācijās”. 2014.gadā Valsts vides dienests plāno 4 darba uzdevumus un, attiecīgi, nosaka atbilstošas aktivitātes to izpildei (sīkāk skat.projekta iesniegumā) 1) Pilvērtīgi un atbilstoši veikt IMPEL dalīborganizācijas pienākumus attiecībā uz IMPEL pamatdarbību. Plānotās aktivitātes – piedalīties darba sanāksmēs projektu vadības grupā (Klāsteris I) – IMPEL pietiekto projektu izvērtēšanā, uzsākto projektu īstenošanas uzraudzībā) un IMPEL augstākā līmeņa sanāksmēs - IMPEL Asamblejās (notiek reizi pusgadā); 2) Piedalīties atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā īstenotajos IMPEL projektos Plānotās aktivitātes 2.1. projekta „Atkritumu apsaimniekošanas vietas” semināros; 2.2. projekta „Atkritumu beigu statusa kritēriji” seminārā; 2.3. kompetento iestāžu par pārrobežu atkritumu sūtījumiem Regulas 1013/2006 ietvaros sanāksmē „NCP days”; 2.4. TFS (atkritumu pārrobežu sūtījumu) konferencē; 2.5. projekta „Atkritumu poligonu inspekcijas programma” darba grupas sanāksmēs un seminārā, kā arī organizēt kopīgu inspekciju (3-5 IMPEL dalīborganizāciju pārstāvji) vienā no Latvijas atkritumu poligoniem. 3) Sniegt ieguldījumu vides aizsardzības organizāciju IMPEL pārskata (izvērtējuma) iniciatīvā Plānotās aktivitātes Piedalīties IMPEL projekta „Inspekcijas pārskata aktivitāte Lietuvas vides aģentūrā” (organizācijas izvērtējums) darba grupas sanāksmē. Projekta ietvaros sistemātiski un strukturizēti (atbilstoši IMPEL izstrādātājai praksei) tiks izvērtēta Lietuvas Vides aģentūras organizatoriskā struktūra, tas atbalstība noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, nodrošinājums ar finanšu resursiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem, atbalsta līdzekļiem (informācijas sistēmas, atbalsta dokumenti utml.. Projekta rezultātā tiks izstrādāti ietikumi turpmākajai darbībai. 4) Piedalīties vides aizsardzības organizāciju darbība efektivitātes paugstināšanas pasākumu izstrādāšanā Plānotās aktivitātes Piedalīties IMPEL projekta „Kvalitātes vadību sistēmas un atbilstība vides aizsardzības prasībām” seminārā.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta: 1) Valsts vides dienesta iespēja pilnvērtīgi veikt IMPEL dalīborganizācijas pienākumus, t.t., piedalīties IMPEL projektu vadības grupā un asamblejās; 2) Balstoties uz dalību IMPEL projektos atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā izstrādāt priekšlikumus sadarbībai starp struktūrvienībām, citām valsts institūcijām. Izvērtēt Valsts vides dienesta esošo praksi atkritumu poligonu inspekcijā. 3) Lietuvas Vides aģentūras izvērtējuma rezultātu analīze un priekšlikumu izstrādāšana par to jomu identificēšanu Valsts vides dienestā, kurās būtu nepieciešami turpmāki uzlabojumi. 4) Sagatavoti priekšlikumi par iekārtu kvalitātes vadību sistēmu informācijas izmantošanu vides atļauju izsniegšanā un inspeksijā. Projekta ilgstpējību nosaka projektu rezultātu turpmākā izmantošana Valsts vides dienesta darbībā (projektā noteiktajās jomās).

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 2 447.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 447.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 447.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.