• Sākums >
  • Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums uz saldūdens ekosistēmām

Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums uz saldūdens ekosistēmām

Reģ Nr. 1-08/183/2014

Projekta mērķis

Izstrādāt rekomendācijas un metodiku mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtēšana uz saldūdens ekosistēmām un to integrēšanu dabas aizsardzības un teritorijas plānošanas procesos.

Projekta uzdevumi

1. Analizēt aerolāzerskenēšanas (ALS) un aerofotogrāfēšanas (ADS) datu izmantošanas iespējas saldūdens ekosistēmu identificēšanā un to novērtēšanā, izstrādāt metodiku un sniegt rekomendācijas šo ekosistēmu integrēšanai dabas aizsardzības, teritorijas plānošanas un ainavas telpiskā izvietojuma novērtēšanas procesos. Lai izpildītu izvirzīto uzdevumu tiks veiktas sekojošas aktivitātes: • aerolāzerskenēšanas un aerofotogrāfēšanas datu analīze; • ainavas telpiskā izvietojuma analīze; • metodikas un rekomendāciju izstrāde. 2. Iegūt, analizēt un apkopot zināšanas, veicot lauku darbus, par meža un tekošo saldūdens ekosistēmu vērtībām Latvijas mērogā, to novērtēšanu un integrēšanu dabas aizsardzībā, t.sk., īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānošanā un realizēšanā. Lai sasniegtu iepriekš minētos uzdevumus, plānotas šādas aktivitātes: • pieejamo datu apkopojums (pašreizējās situācijas analīze) un iepriekš veikto pētījumu apstrāde par 3 eksperimentāliem datiem izvēlētiem upju posmiem. Konkrēti izpētei paredzētie upju posmi tiks izvēlēti līdz ar darbu uzsākšanu un izanalizējot pieejamo informāciju. Galvenais izpētes upju posmu izvēles kritērijs būs šo upju posmu dažādā ūdens kvalitāte. Upju posmi tiks izvēlēti ar dažādu piesārņojuma pakāpi: piesārņots (eitroficējies), mēreni piesārņots un dabisks vai pietuvināts tam; • mežaudzes un veģetācijas novērtējumu veikšana izvēlētajos upju posmos. Šī uzdevuma veikšanai plānots izmantot parauglaukumus, kuri ir izmantoti citos pētījumos un kuros ir ievākti ūdens ķīmisko analīžu dati. Minētajos parauglaukumos vai pārveidojot tos, plānots veikt veģetācijas uzskaiti (pēc Baun – Blanque metodes), ūdensteču buferjoslā esošo mežaudžu novērtēšana, teritoriju nozīmība bioloģiskās daudzveidības kontekstā u.c. elementu novērtējums. • iegūto datu apstrāde (mežaudžu vērtību noteikšana, bioloģiski vērtīgo struktūru novērtēšana, veģetācijas novērtējumā tiks iekļauta augu ekoloģisko rādītāju analīze) un interpretācija. 3. Priekšlikumu un metodikas sagatavošana ekosistēmu pakalpojumu vērtību noteikšanai meža un tekošo saldūdens ekosistēmu kopumam, t.sk., to integrēšanai dabas aizsardzības un teritorijas plānošanas procesos). 4. Rezultātu apkopošana un publicēšana.

Projekta rezultāti

1.darba uzdevums: • metodika saldūdens ekosistēmu identificēšanai no ALS un ADS datiem (1 gab.); • metodika saldūdens ekosistēmu novērtēšanā no ALS un ADS datiem (1 gab.); • metodika ainavas telpiskā izvietojuma novērtēšanai un ekosistēmu integrēšana dabas aizsardzības un teritorijas plānošanā no ALS un ADS datiem (1 gab.); • rekomendācijas mežaudzes ietekmes novērtēšanai uz saldūdens ekosistēmām un to integrēšanai dabas aizsardzības un teritorijas plānošanas procesos izmantojot ALS un ADS datus (10 gab.). 2. darba uzdevums - informācija no trīs izveidotajiem parauglaukumiem: • ierīkotajos parauglaukumos veikta veģetācijas uzskaite (1 uzskaites datu apkopojums); • ūdensteču buferjoslā veikta mežaudžu novērtēšana (1 novērtējuma datu apkopojums); • bioloģiskās daudzveidības elementu novērtēšana (1 novērtējuma datu apkopojums). 3. darba uzdevums: • metodika meža un tekošo saldūdens ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai no parauglaukumos ievāktajiem datiem (1 gab.); • priekšlikumu sagatavošana meža un tekošo saldūdens ekosistēmu pakalpojumu integrēšanai dabas aizsardzības un teritorijas plānošanas procesos (10 gab.). 4. darba uzdevums: • rezultātu apkopojums – gala atskaite; • viena zinātniska publikācija.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jelgava, Lielā iela 2, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 52 460.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 953.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.