• Sākums >
  • Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts nometne „Dabas dziednieciskais spēks”

Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts nometne „Dabas dziednieciskais spēks”

Reģ Nr. 1-08/182/2015

Projekta mērķis

Projekta „Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts nometne „Dabas dziednieciskais spēks” mērķis ir veicināt 12 bērnu ar īpašām vajadzībām izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt tos aktīvai darbībai vides un dabas aizsardzībā un resursu taupīšanā.

Projekta uzdevumi

Projekta mērķa grupa ir bērni (vecumā līdz 14 gadiem) ar īpašām vajadzībām – autismu, kuru vispārējās zināšanas un prasmes ir ierobežotas to pasaules uztveres, dzīves prakses, sabiedriskās izolētības dēļ, ko izraisa invaliditāte. Līdz ar to mērķa grupai nav vispusīgas izpratnes par vidi un dabu, prasmes atpazīt dabas parādības un dabas veidojumus reālajā dzīvē, nav zināšanu un pieredzes novērtēt dabas aizsardzības pasākumu svarīgumu, nav iespējas, atbilstoši konkrētajam notikumam, vietai un dalībnieka vecumam, apzināt ar vidi un dabu saistīto jautājumu nozīmi savā un sabiedrības dzīvē, diskutēt par iespēju iesaistīties resursu taupīšanā. Paralēli minēto problēmu risinājumam, projektā ir plānoti arī rehabilitācijas pasākumi mērķgrupai, kuru uzdevums ir ne tikai sniegt atveseļošanu, bet šo procedūru laikā sniegt informāciju par izmantojamiem resursiem un iekārtām, kas ir dabas izejmateriālu izmantošanas produkts, līdz ar to pilnveidojot mērķgrupas dalībnieku izpratni par cilvēka darbības, dabas un vides mijietekmi, cilvēka darbības seku ekoloģisko aspektu. Tādējādi projekts mēŗkgrupai - bērniem ar īpašām vajadzībām: 1) pieejamā un atbilstošā veidā veicinās izpratni un pilnveidos zināšanas par vidi un dabu, tās problēmām; 2) sekmēs motivācijas veidošanos un izpratni par aktīvas attieksmes un pasākumu nepieciešamību, lai iekļautos vides un dabas aizsardzībā, resursu taupīšanā; 3) sekmēs izpratni par ikdienas dzīves aktivitāšu sasaisti ar resursu izmantošanu un nepieciešamību tos taupīt; 4) pilnveidos sadarbības, komunikācijas, tolerances praksi jautājumos, kas saistīti ar dažādiem viedokļiem par vidi, dabu un ekoloģiju. Ņemot vērā, ka projektā ir plānota mērķgrupas pavadošo personu – vecāku līdzdalība (kuru iesaistei nav pieprasīts finansējums projektā), un kuru dalība ir nepieciešama bērnu fizisko un garīgo vajadzību dēļ, projekts sniegs ieguldījumu arī šo ģimeņu dzīves kvalitātes pilnveidē, veicinot labāku izpratni ģimenē par vides un dabas problēmām mūsdienās.

Projekta rezultāti

Realizējot projekta aktivitātes tiks sniegts atbalsts 12 (divpadsmit) bērniem ar īpašām vajadzībām (autisma problēmām) to zināšanu un prasmju pilnveidē par vides un dabas jautājumiem, ekoloģiju, nodrošinot 5 (piecu) dienu diennakts nometnes norisi. Nometnē plānotās aktivitātes iekļaus gan tiešos pasākumus zināšanu un prasmju pilnveidē vides, dabas, un, ekoloģijas jautājumos, gan pastarpināti - sniedzot informatīvu atbalstu par izmantojamiem materiāliem, to ieguvi, pieejamību dabā, krājumiem dabā, ražošanu, pārstrādi, atkritumiem ieviešot aktivitātes, kuras ietilpst rehabilitācijas kursa ietvaros – piemēram, mūzikas, mākslas un smilšu terapijas laikā. Visu pasākumu laikā mērķa grupai tiks sniegta informācija, veidota prakse un diskutēts par dabu un vidi, tādējādi aktualizējot šī aspekta nozīmi indivīda un sabiedrības dzīvē, īpaši akcentējot saudzīgas izturēšanās pret dabu un apkārtējo vidi nepieciešamību.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Rēzekne, Kr.Valdemāra iela 4-70, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 1 600.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 225.26 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 225.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.