• Sākums >
  • Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā ligzdojošajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām

Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā ligzdojošajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām

Reģ Nr. 1-08/182/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pastiprināt dabas aizsardzību Rāznas Nacionālajā parkā ligzdojošajām putnu sugām (mazajam ērglim Aquila pomarina, melnajam stārķim Ciconia nigra, melnajai klijai Milvus migrans, zivjērglim Pandion haliaetus, apodziņam Glaucidium passerinum, baltmugurdzenim Dendrocopos leucotos, trīspirkstu dzenim Picoides tridactylus un melnajam zīriņam Chlidonias niger) un to dzīvotnēm, tādā veidā nodrošinot dabas daudzveidības saglabāšanos un ekosistēmu aizsardzību.

Projekta uzdevumi

Galvenie projektā veicamie uzdevumi: 1) Rāznas NP, izmantojot punktu uzskaišu metodi (Reihmanis, Avotiņš jun. Nepublicēts), veikt dienas plēsīgo putnu riesta un barības piegāžu lidojumu uzskaites visā Rāznas NP teritorijā; 2) Balstoties uz esošajām zināšanām, izmantojot provocēšanas metodi (Avotiņš, 1999; Reihmanis, Avotiņš jun. Nepublicēts), apsekot visus potenciālos meža nogabalus: dienas laikā, lai konstatētu apodziņu, trīspirkstu, vidējo un baltmuguras dzeņus; 3) Rāznas NP nakts laikā veikt pūču uzskaites, kartējot arī visu pārējo naktīs aktīvo īpaši aizsargājamo putnu vokalizācijas vietas; 4) Apzināt ezeros sastopamos ūdensputnus, melno zīriņu un lielo dumpju Botaurus stellaris ligzdošanas vietas; 3) Konstatētajās īpaši aizsargājamo putnu sugu teritorijās meklēt ligzdošanas vietas un, kur nepieciešams, veidot mikroliegumus sugu un to dzīvotņu aizsardzībai; 5) Skolās, kuras atrodas Rāznas NP teritorijā vai tās tiešā tuvumā, nolasīt lekcijas par dabas aizsardzības nepieciešamību, piedāvāt putnu vērošanas ekskursijas, tādā veidā nodrošinot sabiedrības izglītošanu dabas daudzveidības saglabāšanai.

Projekta rezultāti

1) Projekta gaitā tiks uzlabots dabas aizsardzības stāvoklis Rāznas Nacionālā parka ainavu aizsardzības un dabas lieguma zonās; 2) Tiks sagatavoti mikroliegumu pieteikumi: • vismaz 10 mazo ērgļu ligzdošanas vietām; • aptuveni divām melnā stārķa ligzdošanas vietām; • aptuveni trīs melno kliju ligzdošanas vietām; • vienu zivju ērgļa ligzdošanas vietai; • divas apodziņa ligzdošanas vietām; • vismaz 15 baltmugurdzeņu ligzdošanas vietām; • aptuveni trīs vidējo dzeņu ligzdošanas vietām; • vismaz trīs trīspirkstu dzeņu ligzdošanas vietām; • tā kā projekta lauka darbu veikšanas gaitā tiks konstatētas arī citas retās un īpaši aizsargājamās (t.sk. mikroliegumu) sugas, ir paredzama atsevišķu (vismaz viena) mikroliegumu pieteikumu sagatavošana citām, tajā skaitā ūdeņos ligzdojošajām (melnajam zīriņam un lielajam dumpim) sugām. Tomēr tā, lai kopējais projektā plānotais izveidoto mikroliegumu skaits – vismaz 40. Ņemot vērā MK noteikumus Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”, minimālais ar mikroliegumiem aizsargātās teritorijas apjoms pieaugs par 180 līdz 790 ha vai pat vairāk, atrodot vairāk ligzdas, kuras nepieciešams aizsargāt. 3) Veicot uzskaites tiks daļēji ievāktas arī ziņas par citām īpaši aizsargājamo (MK noteikumi Nr. 396) un EP Putnu direktīvas 2009/147/EK pirmā pielikuma putnu sugām, kas tiks apkopotas un nodotas Dabas Aizsardzības pārvaldei, tās būs izmantojamas Eiropas Ligzdojošu putnu atlanta veidošanā. Vides izglītības pasākumi (mācību stundas) norisināsies Kaunatas vidusskolā, Ezernieku vidusskolā, Andrupenes pamatskolā un Andzeļu pamatskolā. Šīm skolām tiks piedāvātas arī mācību ekskursijas ar putnu vērošanu dabā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 20.12.2014
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 31 471.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 792.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 792.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.