• Sākums >
  • Zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšana un kartēšana Siguldas novadā

Zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšana un kartēšana Siguldas novadā

Reģ Nr. 1-08/179/2014

Projekta mērķis

Veicināt zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšanu un kartēšanu Latvijā, kā piemēru izmantojot Siguldas novadu.

Projekta uzdevumi

1. uzdevums: Siguldas novadā pieejamās informācijas apkopošana saistībā ar zālāju ekosistēmu pakalpojumu izplatību. Tiks apkopota pieejamā telpiskā informācija un citi dati, kas nepieciešami zālāju ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai un kartēšanai Siguldas novadā (zemes apaugums, augsnes, apsaimniekotie/pamestie zālāji, aizauguma pakāpe ar krūmiem, kokiem un invazīvajām sugām, biomasa, bioloģiski vērtīgo zālāju un Eiropas Kopienas nozīmes zālāju biotopu izplatība u.c.). Visi iegūtie datu kopas tiks apkopoti vienotā ĢIS datu bāzē, ko izmantos dažādu ekosistēmu pakalpojumu novērtējumam Siguldas novada teritorijā. 2. uzdevums: Apmācību semināra organizēšana vietējiem ekspertiem par zālāju ekosistēmu vērtēšanu un kartēšanu. Semināra organizēšanas mērķis ir Latvijas valsts pārvaldes un zinātniskās izpētes institūciju zināšanu palielināšana zālāju ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas un kartēšanas jomā. 2014. gada jūnijā tiks organizēts divu dienu apmācību seminārs par ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanu un kartēšanu. Kā mācībspēki tiks kontraktēti šīs jomas eksperti no citām ES dalībvalstīm (Vācija, Apvienotā Karaliste), MAES (Working Group on Mapping and Assessment on Ecosystems and their Services) pārstāvji. Semināra mērķa auditorija ir valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, dabas aizsardzības eksperti un universitāšu zinātnieki – kopskaitā līdz 20. Ieplānotais semināra saturs: teorija par ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanu un kartēšanu, informācija par pieredzi citās valstīs, ekosistēmu pakalpojumu kategoriju definēšanas un kartēšanas metodoloģija, praktiskās novērtēšanas un kartēšanas nodarbība izvēlētajā Siguldas novada daļā. 3. uzdevums: Metodoloģisko vadlīniju sagatavošana zālāju ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai un kartēšanai. Tiks veikta ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas un kartēšanas ārvalstu metodisko publikāciju analīze. Integrējot analīzes rezultātus kopā ar seminārā iegūtajām zināšanām, tiks izstrādātas Latvijas apstākļiem adaptētas metodoloģiskās vadlīnijas zālāju ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai un kartēšanai. 4. uzdevums: Siguldas novada zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšana, ziņojuma un kartes sagatavošana. Siguldas novada teritorijai tiks izveidots zālāju ekosistēmu pakalpojumu saraksts, balstoties uz divām pakalpojumu kategorijām: i) ekoloģiskā vērtība - ekosistēmas integritāte un noturība, kas nosaka ekosistēmas spēju nodrošināt ar precēm un pakalpojumiem, t.sk. regulējošie pakalpojumi un dzīvotņu funkcijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai; ii) kultūras vērtība - zālāju ekosistēmas nozīme kā vietējo iedzīvotāju nemateriālās labklājības avots saistībā ar lauku ainavas estētisko vērtību, atpūtas iespējām un citiem kultūras pakalpojumiem. Ekoloģiskā vērtību pamatā noteiks ekspertu vērtējums, kas balstīsies uz dažādiem datiem un telpisko informāciju. Ekosistēmu kultūras vērtības apzināšanai tiks iesaistītas arī dažādas ieinteresētās puses, īpaši vietējās pašvaldības pārstāvji un zemnieki/zemes īpašnieki, ar kuriem tiks rīkota sanāksme un noskaidrots to viedoklis par ekosistēmu pakalpojumu nozīmību. Pamatojoties uz ekosistēmu pakalpojumu kvalitatīvo un kvantitatīvo novērtējumu, tiks izstrādāta dažādu kategoriju zālāju ekosistēmu pakalpojumu izplatības kartes Siguldas novadam.

Projekta rezultāti

1. Apmācību seminārs vietējiem ekspertiem par zālāju ekosistēmu vērtēšanu un kartēšanu. 2. Metodoloģiskas vadlīnijas zālāju ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai un kartēšanai. 3. Ziņojums par zālāju ekosistēmu pakalpojumiem Siguldas novadā un šo pakalpojumu karte.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 26.02.2024
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 22 394.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 636.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 636.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.