• Sākums >
  • Rūjas krastu ekosistēmas sakopšana dabai un cilvēkam

Rūjas krastu ekosistēmas sakopšana dabai un cilvēkam

Reģ Nr. 1-08/178/2014

Projekta mērķis

Sakārtot ainavu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā, Rūjas upes ielejā, tā lai tā pilnvērtīgi nodrošinātu dzīvās dabas vērtību saglabāšanu, kvalitatīvi pildītu rekreācijas funkcijas, kā arī būtu estētiski augstvērtīga.

Projekta uzdevumi

Projekts paredz veikta darbības Rūjas krastos posmā Naukšēni-Imantas dzirnavas (6,5 km). Uzdevumi ir sekojoši: - savākt atkritumus visā upes posma garumā, - organizēt Rūjas krastu sakopšanu – izzāģēt ūdenī iekritušos kokus, - attīrīt ES aizsargājamos biotopus – osu mežu un palienes pļavas no krūmu aizauguma, - veikt izpēti un kartēšanu dabas vērtību apzināšanai, - iesaistot darbos informēt upei piegulošo zemju īpašniekus par dabas un ainavas vērtībām viņu teritorijās un nepieciešamajām darbībām šo vērtību saglabāšanai un vairošanai. Paredzam veikt sekojošus pasākumus: 1. Visa veida atkritumu savākšana upes krasta joslā – gan ūdens daļā, gan sauszemē līdz 50 m no upes krasta. Upes 6,5 km posmā. 2. Ūdenī gulošo koku izzāģēšana un izvākšana. Upes 6,5 km posmā. 3. Osa biotopiem neraksturīgo krūmu un koku sugu paaugu izzāģēšana – blakus upei. Platība 11 ha. 4. Krūmu izciršana palienes pļavās, tā palīdzot saglabāt pļavu biotopus. Platība 4 ha. 5. Ainavu ekoloģiskā kartēšana Rūjas upei piegulošajā joslā, kas aptuveni sakrīt ar krasta aizsargjoslu piesaistot sugu un biotopu, kā arī ainavu ekspertus. Platība 260 ha.

Projekta rezultāti

1. Būs attīrīts no atkritumiem 6,5 km garš upes posms – gan pati upe, gan krasti. 2. Būs izvākti laivošanu traucējošie un ainavu degradējošie koki 6,5 km garā upes posmā. 3. Būs attīrīts no ainavai neraksturīgo un invazīvo sugu paaugas biotopa skujkoku meži uz osiem posms Rūjas krasta aizsargjoslā 11 ha platībā. 4. Būs attīrītas no krūmiem palienes pļavas 4 ha platībā. 5. Būs sastādītas biotopu un ainavu kartes Rūjas upei piegulošajai joslai 260 ha lielai platībai, mērogā 1:10 000-1:5 000. 6. Darbu rezultātā kultūrainavas kvalitāte pieaugs līdz 5 km3 lielā platībā (rezultāti būs redzami!).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Ķoņu kalna dzīves skola
Valmieras raj., Ķoņu pag., "Ausekļi", LV-4247
Projekta kopējās izmaksas 4 731.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 654.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 0.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.