Jaunie vides līderi

Reģ Nr. 1-08/176/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis Vidzemē izveidot jauno vides līderu tīklu (~ 15 skolas, katrā skolā 4-8 līderi), kas īsteno dažādas ar vides jautājumiem saistītas aktivitātes (īpašu uzdevumu kopumu), spēcinātot savu līderību, apgūstot tai nepieciešamās zināšanas un prasmes vides jautājumu pētīšanā, prezentēšanā, pasākumu plānošanā un rīkošanā, kā arī prasmi līdzcilvēkiem saprotami nodot zināšanas par vides aizsardzības jautājumiem. Projekta ietvaros panākt iespējami lielāku skolēnu skaita iesaistīšanos projekta īstenotajās aktivitātēs, sniedzot skolēniem skaidrojumu par aprites ekonoikas būtību. Pilnveidot viedokļu līderu, viņu skolas un klasesbiedru, ģimenes locekļu un draugu, izpratni par aprites ekonomikas nozīmību ikdienā, realziējot projketa laikā paredzēto aktivitāšu kopumu. Ilgtermiņa mērķis Veicināt jauno vides līderu tīkla jauniešu iesaistīšanos dažādās vides iniciatīvās, ar šiem jautājumiem saistītu pasākumu rīkošanā un informācijas izplatīšanā gan skolā, gan ārpus tās. Jauno vides līderu iesaistīšana jauna projekta veidošanā (piem., LVAFA, Programmas “Jaunatne darbībā” u.c.) Kā arī ar projekta palīdzību vēlamies motivēt skolēnus izvēlēties ar vides aizsardzību, pārvaldību saistītu tālāko izglītību.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt projekta plānu, vizuālo dizainu, atlases konkursa nolikumu, pasākumu grafiku un scenāriju; 2. Izveidot informatīvu platformu (facebook.com), kurā tiks ievietota aktuālā informācija par projekta aktivitātēm, ar vidi saistītiem jautājumiem, kā arī turpmākām biedrības darbībām, piesiastot un informējot sabiedrību. 3. Vispārizglītojošās skolās rīkot pieteikšanās konkursu un izveidot jauno līderu tīklu Vidzemes vidusskolu vidū (~15 skolas, katrā skolā 4-8 līderi), kas īsteno projekta aktivitātes. Katras skolas viedokļu līderi veido vienu komandu; 4. Telpu nomas un ar projekta īstenošanu saistīto citu pakalpojumu organizēšana un nodrošināšana; 5. Izveidot ekspertu komandu, kas spēj nodrošināt konsultatīvu un informatīvu atbalstu viedokļu līderiem projekta mērķu īstenošanā, laikā izvirzīto uzdevumu veikšanai, kā arī nodrošinot personīgās izaugsmes izaicinājumu ikvienam projekta dalībniekam; 6. Ekspertu komanda izstrādās jauno līderu tīkla veicamo uzdevumu nolikumu un atskaites formu; 7. Organizēt apmācību programmu jauno līderu tīklam, kura laikā tiks realizēta iepazīšanās vienam ar otru, veicinot sadarbības prasmes, kā arī projekta tiešie dalībnieki saņems informāciju, izglījojošas un praktiskas lekcijas un mācību stundas no ekspertiem, kā arī apmeklēs un iepazīs SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas poligona “Daibe” darbības principus; 8. Jauno līderu tīkla komandu uzdevumu realizācija (skatīt 5.4 punktu), kas pastarpināti veicinās viņu skolas un klasesbiedru, ģimenes locekļu un draugu izpratni par aprites ekonomikas nozīmību ikdienā; 9. Uzraudzīt un konsultēt jauno līderu tīkla veicamo uzdevumu izpildi; 10. Organizēt noslēguma pasākumu, kurā jaunie viedokļu līderi atspoguļo projekta laikā veiktās aktivitātes un to rezultātus un savstarpēji sacenšas erudīcijas spēlē; 11. Novērtēt skolēnu - jauno līderu, paveikto ar apbalvojumu trīs nominācijās: “Ilgtermiņa ieguldījums”, “Par īpaši radošu pieeju” un “Nākotnes cerība”. Uzvarētāji nominācijā “Ilgtermiņa ieguldījums” komanda saņem galveno balvu – pieredzes apmaiņas braucienu uz Dāniju, Sonderborgu, kurā apmeklēs nevalstisku organizāciju ar ievērojamu pieredzi dažādu vides projektu īstenošanā – Project Zero (www.projectzero.dk); 12. Veicināt turpmāk aktīvu skolēnu - jauno vides līderu, iesaisti vides aizsardzības jautājumu popularizēšanā, veidojot jaunu pieteikumu projektam par vides tematiku (piem., LVAFA, programma “Jauantne darbībā” u.c.) 13. Ekspertu komandas izvērtējuma tikšanās organizēšana; 14. Veicināt un pilnveidot dalībnieku - jauno līderu - informētību un izpratni arī turpmāk par vides problemātiku, ilgtspējīgu attīstību, piedāvājot viņiem iespēju turpināt iesaistīties un veidot pasākumus sadarbībā ar biedrību; 15. Apkopot projekta ietvaros jauno līderu tīkla komandu izstrādātos mācību materiālus un paveikto aktivitāšu atskaites formātā, kas būtu pieejams ikvienam, īpaši izglītības iestādēm, jauniešu organizācijām. 16. Projekta izvērtējuma un atskaišu sagatavošana.

Projekta rezultāti

1) Izveidots viedokļu līderu tīkls, kuri īstenos projekta laikā plānotos uzvedumus. Ar izvēlētajiem viedokļu līderiem (komandām) tiks slēgta rakstiska vienošanās par uzdevumu izpildes un atbalsta saņemšanas noteikumiem; 2) Izveidota ekspertu komanda, kas projekta laikā sniegs informatīvu (iespēju robežās) un konsultatīvu (dažādās jomās) atbalstu; 3) Katrā skolā, kurā darbojas viedokļu līderu komanda, īstenotas dažādas ar vides jomu saistītas aktivitātes (ekspertu komandas izveidotu uzdevumu kopums), kuru kopsavilkums tiks atspoguļots noslēguma pasākumā. Ekspertu komanda izstrādās atskaites formu, kas komandām jāaizpilda un jāiesniedz pēc katra uzdevuma izpildes; 4) Katra komanda devusies uz divām citām projektā iesaistīto komonadu skolām, lai prezentētu un diskutētu par izvēlēto tēmu, kā arī nodrošinātu veiksmīgu viedokļu apmaiņu un pieredzes iegūšanu, kas sekmē viedokļa līderu tīkla nostiprināšanos; 5) Noorganizēts noslēguma pasākums, kurā komandas atspoguļo savu veikumu projekta norises laikā. Pēc pasākuma pieejamas prezentācijas, uzdevumu atskaites, kā arī foto. 6) Uzvarētāju komanda apmeklējusi Project Zero organizāciju, kas atrodas Dānijā, Sonderborgā. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā jaunie viedokļu līderi apgūst Dānijas pieredzi sabiedrības informēšanā par dažādiem vides aizsardzības jautājumiem. 7) Izveidots ikvienam pieejams mācību materiālu un paveikto aktivitāšu apkopojums. 8) Izveidota platforma (facebook.com), kurā arī turpmāk biedrība publicēs ar vidi saistītu informāciju, turpmākās aktivitātes, piesaistot un informējot sabiedrību.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.03.2018
Īstenotājs Daibes ilgtspējas centrs
"Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 20 816.37 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 155.47 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 776.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.