Nometne „Dabas draugi”

Reģ Nr. 1-08/176/2015

Projekta mērķis

Vides izglītība ir process, kura laikā tiek veidotas zināšanas un izpratne, attieksmes, prasmes par dabas sociālās vides un cilvēku dzīvesdarbības mijsakarībām. Bērns aktīvā darbībā apgūst pasauli ap sevi, dabu ar tās norisēm, lietām, parādībām, uzvedību tajā un attieksmi pret to, tādēļ ir īpaši svarīgi veidot sabiedrības vajadzībām un prasībām atbilstošu katra skolēna sākotnējo vērtību sistēmu. Projekta „Nometne „Dabas draugi” mērķis – veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti un īpašām vajadzībām „zaļo domāšanu”, izpratni par Latvijas dabu, tās daudzveidību un aizsardzības nepieciešamību, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu sociālo prasmju un praktisko iemaņu attīstību, kas būs atbalsts viņu turpmākajai integrācijai sabiedrībā. Bērni un jaunieši nometnes laikā varēs piedalīties vidi izzinošās nodarbībās un ekskursijās, praktiskās nodarbībās, izveidot „Zaļo klasi” Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā, kurā turpmāk varēs papildināt zināšanas par dabu, tās pamatlikumu izpratni, tajā notiekošajiem procesiem, kā arī vairāk laika pavadīt brīvā dabā un svaigā gaisā. Nometnes laikā dalībniekiem neformālā, attīstošā vidē būs iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kas noderēs viņu tālākajai dzīvei, kā arī būs vērtīgs ieguvums skolēnu un jauniešu personības attīstībai kopumā. Dalība nometnē, atrodoties attīstošos un atbilstošos apstākļos, popularizēs veselīgu dzīvesveidu brīvā dabā, sekmēs praktisko iemaņu veidošanos, kā arī ļaus uzlabot bērnu ar īpašām vajadzībām veselības stāvokli.

Projekta uzdevumi

Projekts „Nometne „Dabas draugi”, kurš notiktu Kokneses novadā, bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām radīs iespēju teorētisko zināšanu apguvi apvienot ar praktisko darbību, veidos prasmi lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī sniegs iespēju atrasties attīstošos, labvēlīgos sociālajos apstākļos. Skolēni nometnes laikā mācīsies saudzēt vienu no Latvijas bagātībām – dabu un ekoloģisko vidi, pilnveidos izpratni par procesiem dabā un dabai draudzīgu dzīvesveidu. Bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas reģionos ir maz iespēju piedalīties attīstošos un izzinošos pasākumos un aktivitātēs, kurās būtu iespēja apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas veicinātu izpratni par Latvijas dabu un tās aizsardzību. Projekta „Nometne „Dabas draugi” laikā, tās dalībniekiem, būs iespēja apmeklēt Latvijas dabas parkus, piedalīties izzinošās vides ekskursijās un nodarbībās, iepazīties ar dzīvnieku un augu daudzveidību, to aizsardzības nepieciešamību, kā arī izveidot „Zaļo klasi” Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā, kurā varēs notikt mācību stundas, audzināšanas pasākumi, nodarbības, lai bērniem būtu iespējams vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, pētīt dabu un pārmaiņas tajā. Projekta „Nometne „Dabas draugi” uzdevums – sekmēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti un īpašām vajadzībām „zaļo domāšanu”, sniegt zināšanas ekoloģijas un dabas aizsardzības jautājumos, veicināt praktisko, sociālo un komunikācijas prasmju attīstību.

Projekta rezultāti

Projekta „Nometne „Dabas draugi” rezultātā tiks veicināta bērnu un jauniešu ar invaliditāti un īpašām vajadzībām izpratne par Latvijas dabu, tās daudzveidību un aizsardzību, kā arī sekmēta sociālo prasmju un praktisko iemaņu attīstība. Projekta „Nometne „Dabas draugi” laikā: • tiks realizēta „Nometne „Dabas draugi” atbilstoši nometnes plānam; • nometnē „Dabas draugi” piedalīsies 12 bērni un jaunieši ar invaliditāti un īpašām vajadzībām; • tiks realizētas praktiskās darbnīcas un izveidota „Zaļā klase”; • notiks 2 izzinošas ekskursijas dabā; • tiks realizēta radošā nodarbība „Dabas draugi’’; • tiks nodrošināta mērķim atbilstošas profesionāļu komandas darbība; • tiks veikts nometnes darba izvērtējums; • tiks organizēta projekta „Nometne „Es – dabai, daba – man”” publicitāte (laikrakstos un internetā).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs
Kokneses nov., Kokneses pag., Bormaņi, Kokneses speciālā internātskola, LV-5113
Projekta kopējās izmaksas 4 561.37 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 497.55 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 907.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.