• Sākums >
  • Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana

Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana

Reģ Nr. 1-08/176/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzsākt: 1) 2007. gadā izstrādātā „Slīteres nacionālā parka dabisko zālāju apsaimniekošanas plāna” (Rūsiņa, Vilks 2007); 2) 2004. gadā izstrādātā „Krustkalnu dabas rezervāta pļavu biotopu aizsardzības plāna” (Namatēva, Vāveriņš, Kreile 2004) un 3) „Teiču dabas rezervāta pļavu biotopu aizsardzības plāna” (Namatēva, Vāveriņš, Kreile 2004) realizāciju. Tiek plānots no kokaugu un zālaugu apauguma, atbrīvot 47,82 ha lielu platību, tādejādi realizējot prioritāri svarīgāko daļu no apsaimniekošanas plānā minētajām darbībām.

Projekta uzdevumi

Viens no galvenajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzdevumiem ir aizsargāt un saglabāt retās un tipiskās augu un dzīvnieku sugas. Primāri sugu daudzveidību nodrošina pieejamo biotopu daudzveidība un to kvalitāte. Dabiski kvalitatīvi apsaimniekoti zālāji nodrošina lielu augu sugu daudzveidību. Dabiskos zālājos sastopama apmēram trešā daļa no Latvijas aizsargājamajām augu sugām un piesaista daudz retu un īpaši aizsargājamu dzīvnieku sugu. Kopumā Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta sauszemes teritoriju platība ir 39 117 ha, savukārt zālāji aizņem tikai 480,40 ha jeb 1,23% no teritoriju kopējās platības (atjaunot plānots 0,12% jeb 47,82 ha). Daļa zālāju teritorijās tiek apsaimniekoti, taču liela daļa zālāju platību aizaug neapsaimniekošanas dēļ. Lielākā daļa platību ir nelielas un neatbilst lauka blokiem, tādēļ to apsaimniekošanai nevar piesaistīt finansējumu, piemēram, bioloģisko zālāju uzturēšanai zālājos (BDUZ). Apsaimniekošana plānota uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošas zemes. Projekta laikā veicamie uzdevumi: - 45,32 ha lielas zālāju platības atbrīvošana no krūmiem un kokiem; - 2,5 ha lielā platībā tiks veikta zālaugu pļaušana un novākšana; - renovēt Slīteres nacionālajā parkā 200 m garu, nelielu novadgrāvīšu (kivešu) posmu, lai nodrošinātu pļavu nepārpurvošanos. Būtiski norādīt, ka projekta realizācijai nepieciešamo izmaksu apjomu nosaka fakts, ka zālāji ir grūti pieejami. Pļaušana un krūmu/koku zāģēšana ir veicama ar roku darbaspēku. Kā arī no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim ir dzīvnieku saudzējamais periods (ligzdošanas un putnu migrēšanas periods un pārnadžu riets) un ir aizliegtas saimnieciskās darbības, šajā gadījumā krūmu un koku ciršana un izvešana. Projekta ieviešanai tiks pieaicināti Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte A. Namatēva un biologi, entomologi (K.Vilks, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte) un botāniķi (S.Rūsiņa, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte), kuri darbotos kā konsultanti biotopu atjaunošanas darbos. Visas plānotās darbības ir saskaņā ar: - „Slīteres nacionālā parka dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu” (Rūsiņa, Vilks 2007); - „Krustkalnu dabas rezervāta pļavu biotopu aizsardzības plānu” (Namatēva, Vāveriņš, Kreile 2004); - „Teiču dabas rezervāta pļavu biotopu aizsardzības plānu” (Namatēva, Vāveriņš, Kreile 2004).

Projekta rezultāti

Rezultāts: 1) no kokaugu apauguma atbrīvota un atjaunota 45,32 ha liela aizaugušu dabisko zālāju platība; 2) 2,5 ha platībā nopļauta zāle un savākts siens; 3) 200 m garumā iztīrīti novadgrāvīši (kivetes). Plānoto darbu realizācija ir biotopu atjaunošanas priekšdarbi, kas nepieciešami turpmākai zālāju regulārai apsaimniekošanai (pļaušanai). Šie pasākumi ir nozīmīgi arī Eiropas Savienībā un Latvijā aizsargājamu zālāju biotopu saglabāšanai, tieši vai netieši veicinot 0,12% jeb 47,82 ha zālāju biotopu atjaunošanu un radot nepieciešamos priekšnosacījumus to turpmākai apsaimniekošanai, ko jau varētu īstenot BDUZ shēmas ietvaros vai piesaistot citu finansējumu, brīvprātīgo darbu vai citādi.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 24 656.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 656.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 623.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.