• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzība DP Pape

Zivju resursu aizsardzība DP Pape

Reģ Nr. 1-08/171/2014

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) atsevišķu prioritāro pasākumu ieviešanu, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi saistīti ar Latvijas starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu t.i. zivju resursu aizsardzību, kas saistīta ar ES prioritāro biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu (Papes ezers, Ramsāres mitrājs), un līdztekus sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām un to apsaimniekošanas nepieciešamību.

Projekta uzdevumi

Projektā veicamie uzdevumi un aktivitātes atbilst dabas aizsardzības plānam un ir pamatotas DP „Pape” dabas aizsardzības plānā (2007-2013) kā prioritārie pasākumi, kas sekmēs ES Natura2000 teritorijas apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu nodrošināšanu: 1. Niedru pļaušana (ūdensaugu) Papes ezerā, pamatojoties uz DAP pasākums (4.2.13.1, lpp.114) ir prioritārs pasākums, kas jānodrošina katru gadu. Uzdevuma īstenošanai tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 1.1. Ūdensaugu izpļaušana Līgupes ietekas rajonā 60ha platībā, pļaušanu veiks pašu personāls (2 pašnodarbinātās personas) izmantojot fonda rīcībā esošo laivu ar dzinēju, kas aprīkota ar 4m platu zemūdens izkapti (Dorocutter 3071), pļaušana tiks uzsākta maijā 1,5m dziļumā un atkārtota katru mēnesi līdz augustam. Ataugušāko ūdensaugu appļaušana notiks atkārtoti gan jūnijā, jūlijā, gan arī augustā. Darbu izpilde arī atkarīga no laika apstākļiem, jo darbus drīkst veikt tikai mierīgā, bez vēja laikā. Līgupes ieteka izvēlēta, jo tā ir lielākā Papes ezera pieteka, kas bagātina ezera ūdeni ar skābekli, veicinot ūdens apmaiņu, turklāt tā ir nozīmīga taimiņa un upes nēģu nārsta upe, bet pārlieku lielais aizaugums kavē zivju migrāciju līdz ietekai. Izpļautās platības kā barošanās vietas izmanto ūdensputni, kur labāk attīstās arī zivju mazuļi. Šī vieta papildus piesaista arī malu zvejniekus, kuri izvieto tīklus, līdaku ūdas upes grīvā. Līdz ar to ūdensaugu pļaušana nodrošinās gan aizauguma, gan maluzvejniecību samazināšanos, jo tūrisma sezonas laikā noritēs apsaimniekošanas darbi, kas vienlaikus ļaus arī kontrolēt makšķerniekus. 2015.gadā LIFE projekta ietvaros tiks iegādāta TRUXOR pļaujmašīna (līdz 2017.gadām veiks dumpja biotopu apsaimniekošanu), kas nākotnē arī būs izmantojama ezera piekrastes niedrāju izpļaušanai, līdz ar to būs iespējams nodrošināt efektīvu gan piekrastes, gan arī ietekas apsaimniekošanu nākotnē. Ūdensaugu pļaušana uz ūdens ar laivu šobrīd ir efektīvāka, jo tās darbības (pļaušanas) ātrums uz ūdens ir lielāks, un iespējams nopļaut lielākas platības īsākā laika periodā. Papildus fonds par saviem līdzekļiem izpļaus ezerā arī laivu ceļus ūdens tūristiem, kas jau tiek darīts kopš 2010.gada. 2. Zivju resursu aizsardzība Papes ezerā un Baltijas jūras piekrastē DP „Pape” teritorijā 22km garumā Rucavas un Nīcas novados (4.2.12; 4.2.13.). Uzdevuma īstenošanai tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 2.1. Zivju resursu uzraudzība galvenokārt tiks nodrošināta Papes ezerā un Papes kanālā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sākot no maija līdz oktobrim vismaz 3 dienas nedēļā, kas ir aktīvākais parka apmeklējuma laiks. Uzdevuma izpildi veiks fonda pašnodarbinātā persona S.Larins (šī persona veiks arī ūdensaugu pļaušanu), kas ir arī VVD sabiedriskais inspektors. Papildus kontroles veiks arī projekta vadītājs I.Mednis, kas arī ir sabiedriskais vides inspektors. Pamatojoties uz MK. Not. Nr. 706, iebraukšana ezerā ar laivu atļauta tikai no 1.jūnija ar reģistrētām airu laivām, bet esošā pieredze rāda, ka maijā ezerā jau notiek nelikumīga zveja, kas ļoti negatīvi ietekmē pavasara zivju nārstu un ligzdojošos ūdensputnus. Tāpēc maijs un jūnijs ir aktīvākie kontroles periodi, kā arī septembris un oktobris, kad ezerā sākas zivju rudens aktīvākais migrācijas un barošanās periods, migrācija uz pietekām. Uzdevuma īstenošanai tiks izmantots fonda laivas ar dzinējiem, kā arī kvadricikls, 4x4 mašīna, lai apsekotu ezera 10 laivu bāzes. Vasaras laikā kontrole tiks nodrošināta nedēļas nogalēs, kad palielinās atpūtnieku skaits. Papildus tiks apsekota arī Baltijas jūras piekraste 22km garumā, jo vasaras mēnešos piekrastē ir konstatēti malu zvejnieku tīkli, āķi, kā arī notiek rūpnieciskā zveja, turklāt piekrastes kontroles laikā, papildus tiek konstatēti arī citi pārkāpumi, kā kāpu izbraukšanas, nelegālas atpūtas vietas, ugunskuri utt, kas vienlaicīgi nodrošinātu arī citu MK not. Nr. 706 ievērošanu DP teritorijā. Par šiem pārkāpumiem tiks ziņots pašvaldību policijai un arī Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoriem, ar kuriem ir izveidojusies ļoti laba sadarbība.

Projekta rezultāti

Projekta sagaidāmie rezultāti ir sekojoši: 1. Nopļauti 60 ha ūdensaugu, Papes ezerā dabas lieguma teritorijā pie Līgupes ietekas, uzlabojot zivju un ūdensputnu dzīves apstākļus. 2. Aizsargāti Papes ezera un Baltijas jūras piekrastes zivju resursi, samazinot nelikumīgās darbības (projekta īstenošanas liekā sastādi vismaz 10 administratīvie pārkāpumu protokoli, 200 pārbaudītas personas, izņemti 10 bezsaimnieka rīki (tīkli, līdaku ūdas, izņemšanas akti), apkopti foto materiāli ar pārkāpumiem. 3. Nodrošināta projekta publicitāte atbilstoši 11.punktā minētajam.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 12 366.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 896.16 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 896.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.