• Sākums >
  • Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape

Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape

Reģ Nr. 1-08/170/2014

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) atsevišķu prioritāro pasākumu ieviešanu – Mērķis 4.2.9 Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi saistīti ar Latvijas starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu t.i. Papes ezera piekrastes palieņu pļavu apsaimniekošanu, kas saistīta ar ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu (DAP prioritārie pasākumi 4.2.9.2.,4.2.9.3 un 4.2.9.4), un līdztekus sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām, un to apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā.

Projekta uzdevumi

Projektā veicamie uzdevumi un aktivitātes, ir pamatotas DP „Pape” dabas aizsardzības plānā (2007-2013) kā prioritārie pasākumi, kas sekmēs ES Natura2000 teritorijas palieņu pļavu (selērijas un molīniju) apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu, nodrošinot aktivitātes ieviešanu 100% apjomā: 1. ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu DAP prioritārie pasākumi 4.2.9.2.,4.2.9.3 un 4.2.9.4, kas jānodrošina katru gadu. Uzdevuma īstenošanai tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 1.1. Lai nodrošinātu 100% augstāk minēto DAP prioritāro pasākumu ieviešanu, ir nepieciešams iegādāties un uzstādīt 600 gb. (kopā 10 paletes pa 60 mietiem) Hanit reciklētās (2m garumā un 8cm diametrā) plastmasas aploka mietus, kas tiks izvietoti applūstošajās palieņu teritorijās. Šie plastmasas mieti tiek ražoti Vācijā no reciklētās plastmasas (Vācijas vides sertifikāts – zilais eņģelis), ir mitruma izturīgi, ultraviolēto (UV) staru droši ar 15 gadu ražotāja garantiju. Fonds ir veicis izpēti par pieredzi citās līdzīgās dabas teritorijās, tāpat veikta iespējamo ražotāju un piegādātāju izpēte, kā arī skaidrotas zemākās iespējamās cenas. Hanit plastmasas mieti izvēlēti, jo atbilst visām nepieciešamajām prasībām un analogu pagaidām nav. Šie aploka mieti tiek izmantoti Rietumeiropā tieši teritorijās, kur ir sarežģīti dabas apstākļi. Viena mieta svars ir 8 kg un tas izgatavots no otrreizēji pārstrādātās plastmasas. Uzstādot šos mietus, vismaz 20 gadus nebūs nepieciešama to nomaiņa, līdz ar to fonds varēs ieguldīt finansējumu citu DAP prioritāro pasākumu ieviešanai. Šo mietu sākotnējā iegāde ir salīdzinoši dārga (Latvijā ir tikai viens piegādātājs un tie tiek izgatavoti pēc pasūtījuma), taču tiem nav nekādu uzturēšanu izmaksu. Pēc projekta īstenošanas, fonds turpinās šo mietu iegādi par saviem līdzekļiem pakāpeniski nomainot visus koka mietu. Projektā ir paredzēts nomainīt mietus īpašumā „Brušvīti”, 48,1ha (kad. Nr. 64780230015), kas robežojas ar Papes ezeru. (Skatīt pievienoto nomas līgumu un robežu plānu). Projektā laikā sākotnēji tiks attīrīta esošā aploka trase no krūmiem, un tad uzstādīti jaunie mieti, 3-4m attālumā viens no otra, ap 1800m garumā Interneta vietne par plastmasas mietiem: http://www.hahnkunststoffe.de/fence-panels-and-posts

Projekta rezultāti

Projekta sagaidāmie rezultāti ir sekojoši: 1. Projekta ieviešanas rezultātā tiks iegādāti 600gb. (2m garumā, 8cm diametrā) Hanit reciklētās plastmasas aploka mieti, kas tiks uzstādīti 1500 garumā gar īpašuma Brušvīti”, (kad. Nr. 64780230015), kas nodrošinās DAP aktivitāšu 4.2.9.2, 4.2.9.3.,4.2.9.4 100% īstenošanu 2. Nodrošināta projekta publicitāte atbilstoši 11.punktā minētajam.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.07.2014
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 8 513.95 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 706.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 706.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.