• Sākums >
  • Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam

Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam

Reģ Nr. 1-08/169/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt priekšizpēti un sagatavot priekšlikumus divu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju (ĪADT) paplašināšanai atbilstoši īpaši aizsargājamu sugu un biotopu izplatībai, kā arī izvērtēt divu esošu ĪADT atbilstību ĪADT un Natura 2000 statusam, izvērtējot alternatīvas nodrošināt aizsardzību citās biotopu atradnēs.

Projekta uzdevumi

1. Priekšizpēte un priekšlikumu sagatavošana Natura 2000 teritorijas paplašināšanai: 1.1. Dabas lieguma (Natura 2000) „Ances purvi un meži” teritorijai pieguļ bioloģiski augstvērtīga teritorija, kurā ir virkne aizsargājamo sugu un Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājami biotopi. Šo sugu un biotopu aizsardzības un atbilstošas apsaimniekošanas nodrošināšanai nepieciešams tās iekļaut ĪADT, kas palīdzētu arī piesaistīt finanšu līdzekļus atjaunošanai un apsaimniekošanai. Lai izvērtētu sugu un biotopu, kā arī citu teritorijā, iespējams, esošu dabas vērību sastopamību, kā arī vispusīgi izvērtētu nepieciešamību paplašināt esošo dabas liegumu un Natura 2000 teritoriju, nepieciešama teritorijas inventarizācija (aptuveni 150 ha). Tās ietvaros tiktu sagatavots arī pieteikums dabas lieguma paplašināšanai. Jau iepriekš ir bijis mēģinājums dabas liegumu paplašināt, jo tas atrodas arī Putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Pamatojums no ornitologu puses bija sagatavots, bet paplašinājums netika akceptēts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Lai sagatavotu zinātnisku pamatojumu teritorijas paplašinājumam būtu nepieciešams sekojošu ekspertu apmeklējums: • Biotopu un augu sugu eksperts, lai veiktu biotopu un aizsargājamo augu sugu kartēšanu, to izplatības un biotopu un sugu atradņu stāvokļa izvērtējumu; • Entomologs, lai veiktu aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu kartēšanu. 1.2. Lai ierosinātu dabas parka „Drīdža ezers” paplašināšanu, nepieciešama Sīvera ezera un tā apkārtnes izpēte. 2013. gadā ar LVAF atbalstu tika veikti pētījumi Ārdava ezerā, Sīvera ezera izpēte būtu loģisks turpinājums, tādējādi nodrošinātu daudzu ES un Latvijas aizsargājamo biotopu un retu, reliktu sugu populāciju aizsardzību. Sīvera ezerā un tā apkārtnē aptuveni 30 km2 lielā platībā. Nepieciešams biotopu un augu sugu ekspertu apmeklējums, lai veiktu biotopu un aizsargājamo sugu kartēšanu. Papildus atzinumam, eksperti sagatavotu pieteikumu teritorijas paplašināšanai, apvienojot 2013.gada Ārdava ezera pētījumu un 2014. gada – Sīvera ezera pētījumu. 2. Teritoriju atbilstība ĪADT prasībām izvērtēšana: 2.1. Izvērtēt dabas lieguma „Puzes smilšu krupja atradne”, kas izveidots īpaši aizsargājamās sugas smilšu krupis Bufo calamita aizsardzībai, atbilstību teritorijas izveides mērķiem. Smilšu krupis sākotnēji bija sastopams vecajos karjeros, bet, tā kā tie aizauga, tad šī suga lieguma teritorijā vairs nav sastopama. Atradnes atjaunošana prasa lielus ieguldījumus un nav skaidrs vai pēc atjaunošanas darbiem smilšu krupis atgriezīsies. Nepieciešams abinieku eksperts, kas krupja riesta laikā apsekotu lieguma teritoriju un izvērtētu tās atbilstību teritorijas izveides mērķiem, kā arī apsekotu lieguma tiešā tuvumā esošās ūdenstilpes un gadījumā, ja tiktu konstatēja smilšu krupja atradnes, sagatavotu mikrolieguma izveides pieteikumu. 2.2. Dabas liegumam „Kadiķu nora” 2005. gadā izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kurā jau bija paustas bažas, ka nebūs iespējams atjaunot biotopus, tomēr tajā bija iekļauts detalizēts nepieciešamo darbu apraksts. Aptuveni 2008. gadā liegumā tika uzsākti apsaimniekošanas pasākumi – nocirsti krūmi, tālāka apsaimniekošana nesekoja. Maz ticams, ka šīs teritorijas var atjaunot. Standartu datu formā teikts, ka teritorija izveidota, lai aizsargātu biotopu 6270* sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, kas liegumā aizņem 30% no platības un 5130 kadiķu audzes zālājos un virsājos, kas aizņem 50% no platības. Šobrīd šie biotopi praktiski nav sastopami. Nepieciešams biotopu un augu sugu eksperts, lai izvērtētu ĪADT atbilstību tās izveides mērķiem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā iegūs: • 3 biotopu un augu sugu ekspertu atskaites, ieskaitot kartes; • 1 bezmugurkaulnieku eksperta atskaite, ieskaitot kartes; • 1 abinieku eksperta atskaite, ieskaitot kartes, Ja eksperti atzīs, ka nepieciešama ĪADT paplašināšana, tiks sagatavoti: • 2 pieteikumi ĪADT paplašināšanai. Ja eksperti atzīs, ka ĪADT teritorijas neatbilst to izveides mērķiem: • 2 pieteikumi ĪADT teritorijas statusa likvidēšanai. Ja eksperts konstatēs smilšu krupi potenciāli piemērotajās teritorijās: • 1 mikrolieguma izveides pieteikums. Projekts ir priekšizpēte, kuras rezultātā plānots iegūt zinātniski pamatotus (potenciālu ĪADT un esošu ĪADT) izvērtējumus, lai pamatotu priekšlikumus ĪADT robežu un iespējamā aizsardzības režīma maiņai. Kā arī ĪADT paplašināšanas procesā, informējot zemes īpašniekus, pašvaldības un citas iesaistītās puses, kā arī turpmākās rīcībās, informējot sabiedrību par teritorijā sastopamajām dabas vērtībām. Visus priekšizpētes datus integrēs dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 8 250.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 250.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 245.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.