• Sākums >
  • Sabiedrības līdzdalības modeļa veidošana un motivēšana invazīvo sugu izplatības ierobežošanā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās “Daugavas loki” un “Augšdaugava”

Sabiedrības līdzdalības modeļa veidošana un motivēšana invazīvo sugu izplatības ierobežošanā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās “Daugavas loki” un “Augšdaugava”

Reģ Nr. 1-08/168/2017

Projekta mērķis

Iesaistīt sabiedrību invazīvo sugu izplatības ierobežošanā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās “Daugavas loki” un “Augšdaugava”, izveidojot sabiedrības līdzdalības modeli vides problēmu risināšanai ĪADT.

Projekta uzdevumi

1. Iedzīvotāju, zemes īpašnieku, teritorijas apmeklētāju un citu interesentu informēšana viņiem saprotamā veidā par invazīvajām sugām projekta teritorijā, to radīto apdraudējumu ekosistēmām un saimnieciskajai darbībai, izmantojot spēkā esošos plānošanas dokumentus, “Invazīvo organismu monitoringa metodiku”, rokasgrāmatu “Lietuvas un Latvijas pierobežas invazīvie organismi” (semināri – ekspedīcijas, informācijas materiāli, informācija sociālajos tīklos). 2. Zemes īpašnieku un plašākas sabiedrības iesaistīšana invazīvo sugu izplatīšanās problēmas risināšanā, sagatavojot un izplatot sugu identificēšanai nepieciešamos materiālus (sabiedriskais monitorings ), apmācot ziņu sniegšanai par invazīvām sugām (dabasdati.lv un citi) 3. Savākto ziņu apkopošana invazīvo sugu kartē. 4. Metodikas izstrāde lokālai sabiedrības aktivizēšanai invazīvo sugu identificēšanai un ierobežošanai ĪADT šī projekta pieredzes pārnesei – replicēšanai citās aizsargājamās dabas teritorijās. 5. Pilotaktivitātes (talkas, zāģēšanas un pļaušanas darbi, citi) invazīvo sugu ierobežošanai - ošlapu kļavas, zeltslotiņas, sērmūkšspireja, citi. 6. Informatīvā atbalsta nodrošināšana reģionālā laikrakstā latviešu un krievu valodā visā projekta periodā, kā arī facebook projekta profila izveidošana un darbība. 7. Aktīvāko sabiedrības un valsts/pašvaldību/privāto organizāciju pārstāvju identificēšana turpmākai sadarbībai “Augšdaugava” teritorijas attīstībā, tai skaitā virzībai iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma pastāvīgajā sarakstā (sadarbībā ar projektu “Pieminekļa “Daugavas loki” nominācijas sagatavošana iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā”) 8. Zinātniskas publikācijas sagatavošana par projekta rezultātiem

Projekta rezultāti

1. Noorganizēta viena projekta informatīvā sanāksme, iesaistot dabas parka “Daugavas loki” konsultatīvo padomi un VARAM Dabas aizsardzības departamentu, uzaicinot pašvaldību un valsts institūciju speciālistus, iedzīvotājus, zemes īpašniekus, citus interesentus un masu medijus; noorganizēti 10 semināri-ekspedīcijas ar ekspertu piedalīšanos. 2. Sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli – darba lapas sabiedriskajam monitoringam vismaz 3 būtiskākajām sugām (ošlapu kļava, rotans, zeltslotiņa), kā arī vadlīnijas šādu darba lapu un metodiku izstrādei arī citām invazīvām sugām, infografikas publicēšanai internetā un presē. 3.Sagatavota “Augšdaugava” invazīvo sugu izplatības karte pēc sabiedriskā monitoringa un ekspedīciju rezultātiem. 4. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi izstrādāta metodika lokālai sabiedrības aktivizēšanai invazīvo sugu identificēšanai un ierobežošanai ĪADT šī projekta pieredzes pārnesei – replicēšanai citās aizsargājamās dabas teritorijās (attiecībā uz invazīvām sugām vispār, ne tikai projektā apskatītajām sugām). 5. Nozāģētas un (iespēju robežās) ar saknēm izfrēzētas vai izraktas ošlapu kļavas uz “zīriņu salas” Krāslavā (ap 0,2 ha) sadarbībā ar DAP, sadarbībā ar AS LVM – ap 0,3-0,5 ha Slutišķu lokā gar plānoto veloceliņu - ainavas atvēršanai krastā, pie Slutišķu sādžas (iepretim Markovas kapiem) , pie Dinaburgas takas un Bruņinieku laukuma sadarbībā ar Daugavpils novadu - ap 0,5 ha – talkas, traktors un algoti sakņu zāģētāji, arī sērmūkšspireju nozāģēšana un izraušana ap 0,05 ha pie Dinaburgas takas; dažādu invazīvo sugu komplekss aizsargājamā zālāju biotopā sarežģītos reljefa apstākļos (Slutišķu sādža) – pļaušana ar trimmeri 5 ha platībā; sagatavots apraksts-vērtējums par metožu efektivitāti. 6. Reģionālajā laikrakstā publicēti 12 (6 latviešu 6 krievu valodā) analītiski raksti ar intervijām ar speciālistiem (tai skaitā ar Dabas aizsardzības pārvaldi speciālistiem), invazīvo sugu problēmas analīzi, sugu aprakstiem un fotogrāfijām, kā arī baneriem – sludinājumiem par projekta pasākumiem; izveidots facebook profils, kurā publicētas projekta aktualitātes, viedokļi, fotogrāfijas ar sugām un no projekta pasākumiem. 7. Identificēti aktīvākie sabiedrības un valsts/pašvaldību/privāto organizāciju pārstāvji turpmākai sadarbībai “Augšdaugava” teritorijas attīstībā, tai skaitā virzībai iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma pastāvīgajā sarakstā (sadarbībā ar projektu “Pieminekļa “Daugavas loki” nominācijas sagatavošana iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā”) 8. Sagatavota un publicēšanai iesniegta zinātniska publikācija par projekta rezultātiem

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.06.2018
Īstenotājs Eiroreģions "Ezeru zeme"
Krāslava, Brīvības ielā 13, LV-5668
Projekta kopējās izmaksas 32 263.48 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 263.48 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.