• Sākums >
  • Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācība

Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācība

Reģ Nr. 1-08/167/2013

Projekta mērķis

Padziļināt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu zināšanas (potenciālos un jau 102 sertificētos) par dabas aizsardzības aktualitātēm Latvijā, kas izriet no ziņojumiem par Biotopu un Putnu direktīvu ieviešanu, par izmaiņām Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu noteikšanas metodikā un par prasībām atzinumu sagatavošanā. Kopējais mērķis - paaugstināt sugu un biotopu ekspertu kvalifikāciju un speciālās prasmes atzinumu sagatavošanā.

Projekta uzdevumi

Dabas aizsardzības pārvaldes darbs lielā mērā tiek balstīts uz sugu un biotopu aizsardzības jomas sertificēto ekspertu (MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.267) sniegtajiem atzinumiem (MK 2010.gada 30.septembra noteikumi Nr.925). Lielākā daļa sugu un biotopu aizsardzības jomas sertificēto ekspertu nav pārvaldes darbinieki, bet pārvalde izveido un uztur šo ekspertu reģistru, kā arī veic ekspertu profesionālās darbības uzraudzību un izvērtē viņu profesionālo darbību. Pārvalde konstatējusi, ka eksperti savā darbībā ne vienmēr ir spējuši sekot līdzi aktualitātēm dabas aizsardzības un izpētes jomā. Tas ietekmē viņu sniegto atzinumu kvalitāti un pastarpinātā veidā arī Pārvaldes darbu. Kvalitatīvi slēdzieni ir būtisks nosacījums gadījumos, kad ekspertu slēdzienus izmanto ietekmes uz vidi novērtējumos vai administratīvo aktu pieņemšanas procesos. Lai uzturētu vienotu metodisko pieeju aizsargājamo sugu un biotopu izvērtēšanā, būtiski nepieciešams, lai eksperti regulāri savstarpēji dalītos pieredzē un ekspertīzēs izmantotu vienādu metodikas interpretāciju. Īpaši komplicēts process ir biotopu noteikšana dabā, bet ekspertu darba rezultātam jābūt balstītam uz vienotu metodisko izpratni. Nepieciešama ekspertu prasmju kalibrācija: vienota izpratne par metodikas un kritēriju izmantošanu, kā arī par aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli visā valstī. Kvalificētu ekspertu darbs ir būtisks nosacījums ES Biotopu direktīvas (92/43/EEC) noteikto uzdevumu īstenošanā – nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības labvēlīgu stāvokli valstī. Uz ekspertu slēdzieniem balstītie administratīvie lēmumi un izvērtējumi tieši ietekmē sugu un biotopu stāvokli, jo tie nosaka turpmāko apsaimniekošanas vai aizsardzības kārtību. Ekspertu izglītošana paredzēta kā semināru cikls visiem (102) sertificētajiem un potenciālajiem ekspertiem, t.sk.: 1) .viena diena ar lekcijām visiem ekspertiem sadalītiem trijās grupās par dabas aizsardzības aktualitātēm Latvijā, kas izriet no ziņojumiem par Biotopu un Putnu direktīvu ieviešanu, kā arī par atzinumu sagatavošanu un datu ievadi dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”; 2) .sešpadsmit dienu praktiskās nodarbības dabā (prasmju kalibrācija) par mežu, purvu, zālāju, saldūdeņu un jūras piekrastes biotopu grupām – to atpazīšanu dabā, atjaunošanas iespēju izvērtēšanu, kā arī par datu ievadi dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. Mežu, purvu, zālāju, saldūdeņu un jūras piekrastes biotopu jomas eksperti tiks sadalīti 4 grupās pa apm. 20-40 dalībniekiem katrā. Katras biotopu grupas ekspertiem paredzēti divi divu dienu semināri (kopā 4 dienas). Kopā visām trim biotopu grupām – 16 dienas.

Projekta rezultāti

90% no visiem sertificētajiem sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertiem izglītoti par dabas aizsardzības aktualitātēm Latvijā, kas izriet no ziņojumiem par Biotopu un Putnu direktīvu ieviešanu, kā arī par viņu sagatavojamo atzinumu kvalitātes palielināšanu; 90% no visiem sertificētajiem ekspertiem, kas tiesīgi sniegt atzinumus par mežu, purvu, zālāju, saldūdeņu un jūras piekrastes biotopu grupām, veikuši prasmju kalibrāciju un apguvuši prasmes datu ievadē dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 26 182.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 182.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 182.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.