• Sākums >
  • Sabiedrības izglītošana līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām

Sabiedrības izglītošana līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām

Reģ Nr. 1-08/164/2007

Projekta mērķis

Sagatavot priekšnoteikumus Ūdeņu stuktūrdirektīvas (ŪSD) sekmīgai ieviešanai Latvijā, lai atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām nodrošinātu sabiedrības līdzdalību upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā un apspriešanā

Projekta uzdevumi

 Ņemot vērā, ka Latvijā visi upju baseinu apgabali ir starptautiskie, sagatavot un publicēt bukletu latviešu, angļu un krievu valodās par apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmas saskaņošanas procedūru un kritērijiem kādi izmantojami izdalīto ūdensobjektu atbilstības labai ekoloģiskai kvalitātei novērtējumam;  Rīkot semināru pašvaldību vadītājiem un plašākai sabiedrībai par kritērijiem kādi izmantojami, lai novērtētu izdalīto ūdensobjektu atbilstību labai ekoloģiskai kvalitātei un metodēm labas ekoloģiskās kvalitātes mērķu sasniegšanai.

Projekta rezultāti

Projekta izstrādes gaitā tiks radīti priekšnoteikumi ŪSD sekmīgai ieviešanai Latvijā un UBAAP iekļaujamo apsaimniekošanas pasākumu saskaņošanai vietējo pašvaldību un sabiedrības līmenī. Būtiskākie projekta rezultāti ir sekojoši:  Būs sagatavoti informatīvie materiāli par ŪSD un Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto UBAAP izstrādi un tajos iekļaujamo apsaimniekošanas pasākumu saskaņošanas procedūru;  Būs organizēti un novadīti semināri pašvaldību vadītājiem un plašākai sabiedrībai: o par metodēm kādas izmantojamas, lai sasniegtu obligātos ūdensobjektiem (ŪO) izvirzītos labas ekoloģiskās kvalitātes (LEK) mērķus; o par kritērijiem kādi izmantojami, lai novērtētu izdalīto ŪO atbilstību LEK;  Būs sagatavoti un publicēti bukleti latviešu, angļu un krievu valodās par UBAAP iekļaujamo apsaimniekošanas pasākumu saskaņošanas procedūru un kritērijiem kādi izmantojami izdalīto ŪO atbilstības LEK novērtējumam.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2008
Īstenotājs Carl Bro
Rīga, Peldu iela 26/28, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 17 482.83 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 198.84 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 198.84 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.