• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Ruņupes ieleja”

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Ruņupes ieleja”

Reģ Nr. 1-08/161/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Ruņupes ieleja”, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu teritorijas dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī uzsākt atsevišķu plānā paredzēto pasākumu ieviešanu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt dabas lieguma “Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi, tajā skaitā: 1.1. inventarizēt un kartēt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus, novērtējot un atzīmējot anketā katras biotopu atradnes struktūru, funkcijas, atjaunošanās potenciālu, raksturojošās sugas un meža biotopu gadījumā atbilstību dabiskajam meža biotopam; 1.2. inventarizēt Latvijas un Eiropas Savienības mērogā īpaši aizsargājamo augu, bezmugurkaulnieku, zivju, abinieku, rāpuļu, putnu un zīdītāju sugas; 1.3. plānot sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai nepieciešamos aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus; 1.4. sagatavot kartogrāfisko materiālu; 1.5. izvērtēt priekšlikumus teritorijas zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un iestrādāt tos dabas aizsardzības plānā. 2. Izgatavot un izvietot teritorijas robežzīmes. 3. Izgatavot un izvietot informācijas stendus. 4. Sagatavot un ievietot Priekules novada mājas lapā informāciju par teritorijas dabas vērtībām. Dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.686 (09.10.2007.) “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. Plāna izstrādes process būs atklāts, iesaistoties zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem, pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta, Valsts meža dienesta pārstāvjiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Aizsargājamo biotopu un sugu inventarizāciju veiks un aizsardzības režīma un apsaimniekošanas pasākumu plānošanā tiks iesaistīti sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēti eksperti ar specializāciju biotopu, augu, bezmugurkaulnieku, zivju, abinieku, rāpuļu, putnu un zīdītāju sugu jomā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta meža biotopu inventarizācijai, jo tie teritorijā ir visplašāk pārstāvēti, kā arī to sugu grupām, kurām tā ir potenciāli visvairāk piemērota un par kurām ir vismazāk datu – putniem un zīdītājiem.

Projekta rezultāti

1. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai dabas lieguma dabas aizsardzības plāns, tostarp iegūta informācija par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sastopamību, plānā iestrādāti teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi. Sagatavotas plāna kopijas atbilstoši MK noteikumu prasībām. 2. Sagatavots Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartējums visai dabas lieguma teritorijai, izmantojot digitālas karšu pamatnes ar mēroga noteiktību 1:10 000. 3. Izvietotas 15 teritorijas robežzīmes. 4. Izvietoti 2 informatīvie stendi. 5. Priekules novada mājas lapā ievietota informācija (pdf fails) par teritorijas dabas vērtībām un to aizsardzību.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2015
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 26 143.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 856.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 856.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.