• Sākums >
  • Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai

Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai

Reģ Nr. 1-08/159/2014

Projekta mērķis

Projektam ir divkāršs mērķis. Pirmkārt, adaptēt un testēt attālās izpētes datu analīzes risinājumus ES nozīmes aizsargājamo biotopu veidu (turpmāk – ES nozīmes biotopu) kartēšanai Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT) un ārpus tām. Otrkārt, novērtēt attālās izpētes datu izmantošanas iespējas ES nozīmes biotopu stāvokļa novērtējumam (monitoringam) un sagatavot vadlīnijas attālās izpētes datu ievākšanas un analīzes nosacījumiem ES nozīmes biotopu kartēšanai un monitoringam.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt praktiski pielietojamu metodiku inovatīvai attālās izpētes datu ievākšanas un analīzes pieejai dažādu ES nozīmes aizsargājamo biotopu grupu (jūras krasta, piejūras un iekšzemes kāpu, virsāju, krūmāju, atsevišķi zālāju, purvu un mežu biotopi) kartēšanai un stāvokļa novērtējumam (monitoringam).. Projekta ietvaros plānotas šādas galvenās aktivitātes: 1. Attālās izpētes datos identificējamo ES nozīmes biotopu pazīmju un elementu kopuma identificēšana sadarbībā ar attiecīgo biotopu grupu ekspertiem. Attālās izpētes datos identificējamo ES nozīmes biotopu pazīmju un elementu kopuma identificēšana un teritoriju izvēle biotopu novērtējuma testa datu ievākšanai sadarbībā ar attiecīgo biotopu grupu ekspertiem – projektā iesaistītie biotopu grupu eksperti tiks iepazīstināti ar attālās izpētes datu analīzes iespējām (citu valstu pieredzi un pētījumiem biotopu kartēšanā un stāvokļa novērtējumā) un iegūstamajiem vides parametriem, biotopu eksperti sagatavos biotopu izdalīšanas un novērtēšanas pazīmju kopumu, kas atbilst Latvijā lietotajai pieejai ES biotopu noteikšanai un novērtēšanai („Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata”, 2010), biotopu eksperti identificēs biotopu testa datu ievākšanai piemērotākās ĪADT (teritorijas, kurās veikts kvalitatīvs un aktuāls ES nozīmes biotopu kartējums un kurās pietiekamās platībās pārstāvēti iespējami dažādu grupu biotopi un kurās ievāktie dati ir izmantojami attālās izpētes datu analīzes metodikas sagatavošanai). 2. Attālās izpētes un lauka datu ievākšanas plānošana – aktivitātes ietvaros tiks: a) plānoti lidojumu maršruti, lai efektīvi izmantotu lidojumu laiku datu ievākšanai, aptverot ĪADT, kuru biotopu kartējumi izmantojami kā testa dati, b) sagatavoti attālās izpētes datu ievākšanas sistēmu (spektrālo sensoru, augstas izšķirtspējas digitālo RGB kameru un lāzerskenera) parametri optimālai datu ievākšanai, c) dabā (uz zemes) ievācamo biotopu stāvokļa parametru un datu ievākšanas metodikas (datu lapas, informācijas fiksēšanas nosacījumi) sagatavošana, kā arī lauka darbu plānošana (darba uzdevumi, maršruti u.tml.). 3. Lauka datu un aviācijā bāzētu attālās izpētes datu ievākšana – attālās izpētes datu ievākšana (vismaz 6500 ha platībā) ar lidmašīnu, kas aprīkota ar RGB kameru, LiDAR lāzerskeneri un spektrālo sensoru, ĪADT apsekošana dabā, kartējuma pārbaude/precizēšana un biotopus raksturojošo datu ievākšana attālās izpētes datu analīzei. 4. Ievākto lauka un attālās izpētes datu apstrāde un analīze identificēto pazīmju un elementu izdalīšanai – biotopus raksturojošo parametru un pazīmju izdalīšana: reljefa situācijas izdalīšana no digitālā reljefa modeļa (DTM), veģetācijas elementu, piemēram, koku un krūmu, augstuma, projektīvā seguma, vainagu seguma/izrobošanās/atvērumu izdalīšana no digitālā virsmas modeļa (DSM), dažādu veģetācijas tipu struktūras, piemēram, sugu projektīvā seguma proporciju, invazīvo sugu seguma, mitruma apstākļu, noteikšana aerofoto ainās un spektrālajos attēlos. 5. Vadlīniju sagatavošana ES nozīmes biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtējumam izmantojot attālās izpētes datus – attālās izpētes datu apstrādes speciālisti sadarbībā ar dabas datu sistēmu speciālistiem un biotopu ekspertiem formulēs attālās izpētes datos izdalāmos biotopus raksturojošos parametrus, datu apstrādes principus un datu analīzes rezultātu formātu (datu slāņus lietošanai ĢIS un datu uzkrāšanai datu bāzēs); 6. Projekta rezultātu publiskošana informatīvi izglītojošā seminārā – projekta noslēgumā tiks organizēts informatīvs seminārs 40 – 50 Latvijas dabas un vides aizsardzības sektora pārstāvjiem un ekspertiem no nevalstiskajām organizācijām un valsts un pašvaldību institūcijām, kuru kompetencē ir informācijas vākšana, analīze un uzturēšana par Latvijas un ES aizsargājamo biotopu stāvokli Latvijā. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta ietvaros sagatavoto metodiku inovatīvai attālās izpētes datu ievākšanas un analīzes pieejai dažādu ES nozīmes aizsargājamo biotopu grupu kartēšanai un stāvokļa novērtējumam (monitoringam). 7. Projekta vadīšana un sabiedrības informēšana – aktivitātes mērķis ir nodrošināt koordinētu projekta ieviešanu un mērķu sasniegšanu, pielietojot vispāratzītas projektu vadības metodes. Aktivitātes mērķis tiks sasniegts, kontrolējot projekta īstenošanas gaitu saskaņā ar plānoto laika grafiku un apstiprināto budžetu, katru otro nedēļu (nepieciešamības gadījumā – biežāk) organizējot projekta komandas tikšanās klātienē vai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (skype konferences), laikā sagatavojot un iesniedzot projekta saturiskās un finanšu atskaites. Projekta ieviešanas procesā tiks nodrošināta vizuālo materiālu un informācijas sagatavošana publikācijām, radio un TV sižetiem, kā arī projekta ieviešanas gaitas atspoguļojumam VRI mājas lapā.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas un VRI mājas lapā publiskotas Vadlīnijas ES nozīmes biotopu veidu (vismaz 20 biotopu veidiem) kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai, izmantojot ar aviāciju ievāktus attālās izpētes datus; 2. Noorganizēts 1 (viens) vienas dienas informatīvi izglītojošs seminārs 40-50 Latvijas dabas un vides aizsardzības sektora pārstāvjiem un ekspertiem no nevalstiskajām organizācijām un valsts un pašvaldību institūcijām; 3. Projekta aktivitāšu realizācijā iesaistīti 10 brīvprātīgie bioloģijas, mežsaimniecības un ģeogrāfijas jomu studenti no lielākajām Latvijas augstskolām; 4. Projekta ietvaros ievāktie attālās izpētes dati un to analīzes rezultāti (precizēti biotopu kartējumi un dati par biotopu stāvokļa indikatoriem attiecīgajās ĪADT) nodoti Dabas aizsardzības pārvaldei. Papildus kvantitatīvi izmērāmajiem rezultātiem, projekts sekmēs novatorisku, augstās tehnoloģijās balstītu pieeju attīstību dabas aizsardzības mērķiem, tādējādi stiprinot Latvijas dabas un vides aizsardzības sektora kapacitāti starptautiskā līmenī un minimizējot problēmu, kas saistīta ar biotopu ekspertu nepietiekamību un nepieejamību.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Vides risinājumu institūts
Priekuļu nov., Lidlauks, Priekuļu pag.,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 63 350.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 663.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 663.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.