• Sākums >
  • Purvu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas monitoringa metodikas izstrāde

Purvu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas monitoringa metodikas izstrāde

Reģ Nr. 1-08/152/2017

Projekta mērķis

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi izstrādāt un aprobēt visā valstī vienotu, standartizētu, efektīvu un purvu dabas vērtību saglabāšanas darbā nepieciešamu monitoringa metodiku. Paplašināt dabas aizsardzības un apsaimniekošanas speciālistu zināšanas un sekmēt pieredzes apmaiņu par attālās izpētes datu pielietojamību dažādu dabas aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā.

Projekta uzdevumi

1.Apkopot informāciju par līdz šim pielietotajām monitoringa metodēm atjaunotajos vai apsaimniekotajos purvu biotopos Latvijā un Eiropā (līdzīgos klimatiskajos un ekoloģiskajos apstākļos); 2.Izvērtēt un analizēt konkrētajiem purvu biotopu veidiem un atjaunošanas/apsaimniekošanas pasākumiem piemērotākās metodes un to atbilstību izvirzītajiem monitoringa mērķiem; 3.Izstrādāt rokasgrāmatu, kurā apvienotas katram purvu biotopu veidam piemērotākās monitoringa metodes, to trūkumu un priekšrocību novērtējums, nepieciešamo resursu (laiks, finanses, cilvēkresursi) aplēses, lauka darbu anketu sagataves un pieejamie datu resursi; 4.Maketēt elektronisku rokasgrāmatu lasītājam ērti uztveramā, pielietojamā formā un publicēt to Vides risinājumu institūta (VRI) un DAP mājaslapās ikvienam interesentam pieejamu un bez maksas lejupielādējamu; 5.Izstrādāt vienotas pēc struktūras un katram purvu biotopu veidam atbilstošas monitoringa anketas un citas datu digitālās formas, kuras iekļaut DDPS “Ozols” automatizētai datu ievadei šajā sistēmā; 6.Sadarbībā ar Eiropas Kosmosa Aģentūru un Eiropas Komisijas Copernicus programmas atbalsta centru sarīkot izglītojošu semināru DAP speciālistiem, biotopu ekspertiem un citiem potenciāliem monitoringa veicējiem, to datu pielietotājiem, lai sniegtu jaunākās zināšanas par satelītu un ar aviāciju iegūtu attālās izpētes datu pielietojamību monitoringa darbu veikšanā. Seminārā kā vieslektorus paredzēts uzaicināt ārvalstu speciālistus ar praktisko pieredzi attālās izpētes datu pielietošanā dabas vērtību kvalitatīvai un kvantitatīvai novērtēšanai. Tādā veidā seminārs nodrošinās praktisku pieredzes apmaiņu starp ārvalstu un Latvijas speciālistiem. 7.Aprobēt izstrādātās metodes (purvu veģetācijas, hidroloģijas, attālās izpētes un citu monitoringu) un anketas dabā vairākās projekta gaitā izvēlētās purvu teritorijās, kurās agrāk veikta purvu biotopu atjaunošana/apsaimniekošana; 8. Informēt sabiedrību par projekta rezultātiem un to nepieciešamību, aktualitāti.

Projekta rezultāti

1. VRI un DAP mājaslapās publicēta purvu biotopu atjaunošanas/apsaimniekošanas monitoringa metožu rokasgrāmata elektroniskā formātā, kas pieejama bezmaksas lejupielādēšanai; 2. Izveidotas un DDPS “Ozols” iekļautas purvu biotopiem specializētas monitoringa datu ievades formas; 3. Noorganizēts seminārs par attālās izpētes datu pielietojamību biotopu monitoringa veikšanā ar pieredzes apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu biotopu monitoringa ekspertiem un semināra dalībnieki iepazīstināti ar projekta rezultātiem; 4. DAP rīcībā nodoti purvu apsaimniekošanas/atjaunošanas monitoringa dati (veģetācijas, hidroloģijas, attālās izpētes monitoringu dati), no trim līdz piecām iepriekš atjaunotām/apsaimniekotām purvu teritorijām Latvijā, kas iegūti veicot monitoringa metodikas aprobāciju.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.06.2018
Īstenotājs Vides risinājumu institūts
Priekuļu nov., Lidlauks, Priekuļu pag.,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 49 360.38 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 360.38 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.