• Sākums >
  • Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam

Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam

Reģ Nr. 1-08/14/2018

Projekta mērķis

Ir izmešu apjoma aprēķinu un tā novērtēšanas uzlabošana ziņošanai starptautiskām organizācijām un politikas veidošanai. Projekta rezultātā, nosakot valstij specifiskus emisiju faktorus virknei gaisu piesārņojošo vielu dažādām mazas jaudas biomasas sadedzināšanas iekārtu kategorijām, kas izmanto dažāda veida koksnes kurināmo ar atšķirīgu kvalitāti, tiks precizēta minētajām vajadzībām izmantojamās informācijas bāze.

Projekta uzdevumi

1. Veikt koksnes kurināmo izmantojošo sadedzināšanas iekārtu ar jaudu no 0,2 līdz 5 MW gan iekārtām, kas izmanto attīrīšanas iekārtas, gan arī tādām, kas neizmanto, faktiski radīto izmešu gaisā mērījumus akreditētā laboratorijā un noteikt emisijas faktorus šādām piesārņojošām vielām: - putekļiem jeb daļiņām PM10, - slāpekļa oksīdiem (NOx), - oglekļa oksīdam (CO). 2. Veikt koksnes kurināmo izmantojošo sadedzināšanas iekārtu radīto izmešu gaisā mērījumus trīs dažādu siltuma ražošanas jaudu iekārtu grupām - individuālie katli, sadedzināšanas iekārtas ar jaudu no 0,05 - 0,2 MW un sadedzināšanas iekārtas ar jaudu no 0,2 līdz 5 MW - un noteikt emisijas faktorus šādām piesārņojošām vielām: - kadmijam (Cd), - svinam (Pb), - hromam (Cr), - dzīvsudrabam (Hg), - arsēnam (As), - cinkam (Zn), - varam (Cu). Uzdevuma izpildei nepieciešams veikt arī koksnes sadedzināšanas iekārtu radīto pelnu analīzi kā arī iegūt datus par minēto elementu sākotnējo sastāvu kurināmajā. 3. Balstoties uz 2.uzdevuma rezultātiem aprēķināt valstij specifiskos emisiju faktorus. 4. Veikt iegūto emisijas faktoru salīdzināšanu ar literatūrā pieejamo informāciju un operatoru sniegtajiem mērījumu rezultātiem. 5. Formulēt argumentētus priekšlikumus iespējamajiem grozījumiem MK 2004.gada noteikumu Nr. 1015 "Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai" 2.pielikuma 4.tabulā iekļautajos emisijas faktoros koksnes sadedzināšanai.

Projekta rezultāti

Latvijai specifisko emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmā sadedzināšanai individuālajā apkurē un mazajās katlu mājās.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 22 760.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 760.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 760.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.