• Sākums >
  • Lašu un taimiņu pārvaldības plāna izstrādei Gaujas baseina upēs

Lašu un taimiņu pārvaldības plāna izstrādei Gaujas baseina upēs

Reģ Nr. 1-08/148/2017

Projekta mērķis

Lašu un taimiņu resursu pārvaldības plāna izstrādei Gaujas upes baseina upēs datu ieguve. Izpētes teritorija – Gaujā Natura2000 teritorijās Gaujas Nacionālajā parkā no Siguldas līdz Raunas ietekai un tās pietekās Braslā, Amatā, Raunā.

Projekta uzdevumi

1. Gaujas straujteču potenciālo un esošo laša dzīvotņu kartēšana, to kvalitātes un potenciālās produktivitātes novērtējums. 2. Gaujas baseina upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana par indikatororganismu izmantojot zivis (Latvijas zivju indeksa izstrāde un interkalibrācija veikta 2016.gadā, vēlams veikt tā testēšanu un aprobāciju. 3. Iespējami pilnīga antropogēno šķēršļu Gaujas baseina upēs datu bāzes sagatavošana. 4. Veikt zivju fona monitoringu (zivju uzskaiti ar elektrozveju), balstoties uz monitoringa rezultātiem izveidot Gaujas baseina zivju fona monitoringa staciju tīklu ilggadīgu novērojumu veikšanai. 5. Apzināt antropogēnās darbības rezultātā izveidojušās vietas, kas būtiski pasliktina Gaujas baseina ūdensteču ekoloģisko kvalitāti (erozija, eitorifikācija, piesārņojums). 6. Laša un taimiņa rīcības plāna izstrāde projektā ietvertajās upēs (upju posmos)

Projekta rezultāti

1.Zivju uzskaite ar elektrozveju 40 stacijās. 2.Zivju uzskaišu bioloģisko analīžu datu bāzes sagatavošana. Sugu un biotopu direktīvas zivju, vēžu un nēģu atradņu koordināšu iesniegšana DAP datu bāzes Ozols papildināšanai. 3.Upju ekoloģiskās kvalitātes novērtējuma rezultātu Gaujas baseina ūdensobjektiem iesniegšana LVĢMC. 4.Antropogēno šķēršļu datu bāzes un kartogrāfisko materiālu sagatavošana un iesniegšana. 5. Izstrādāts prioritāru upju un to posmu saraksts, kur perspektīvā būtu atjaunojamas ceļotājzivju migrācijas iespējas. 6. Izstrādāts prioritāru upju un to posmu saraksts, kur nepieciešami pasākumi krasta erozijas u.c. nelabvēlīgas antropogēnās iedarbības seku samazināšanai. 7. Izstrādāts plāns zivju monitoringa staciju izvietojumam. 8.Sagatavota projekta realizācijas un rezultātu informatīvā kampaņa.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Līgatne, Spriņģu iela 4, LV-4110
Projekta kopējās izmaksas 36 811.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 371.01 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.