• Sākums >
  • Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums

Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums

Reģ Nr. 1-08/137/2017

Projekta mērķis

Iegūt vispusīgus datus par Latvijā ļoti reti sastopamā ES nozīmes prioritāri aizsargājamā biotopa 1150* Lagūnas fizikāli-ķīmiskajiem un hidro-bioloģiskajiem parametriem un piemērot pētījumu metodes lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai. Šādi dati dotu iespēju raksturot prioritāri aizsargājamā biotopa un tajā sastopamo sugu vides apstākļus, jo līdz šim Latvijā šādi pētījumi praktiski nav veikti. Pētījumā iegūtos datus būs iespējams izmantot ziņojumu sagatavošanai Eiropas Komisijai par sugu un biotopu stāvokli.

Projekta uzdevumi

1. Ievākt un analizēt lagūnu ūdens paraugus fizikāli-ķīmisko rādītāju iegūšanai; 2. Ievākt un analizēt lagūnu sedimentu paraugus vēsturiskā piesārņojuma analīzei un grunts sastāva noteikšanai; 3. Ievākt un analizēt ūdens bezmugurkaulnieku (makrozoobentosa) paraugus hidrobioloģisko parametru iegūšanai; 4. Ievākt un analizēt fitoplanktona paraugus lagūnu sugu sastāva raksturošanai; 5. Veikt ūdensaugu sugu sastāva un izplatības lagūnās izpēti, analizēt tās saistību ar ūdens fizikāli-ķīmisko sastāvu; 6. Aprobēt lagūnu – iesāļūdeņu ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodes; 7. Izmantojot iegūtos datus par augstāk minētajiem parametriem, veikt lagūnu esošā ekoloģiskā stāvokļa novērtējumu.

Projekta rezultāti

1. Iegūti dati par lagūnu – Mērsragā, dabas parkā “Piejūra”, dabas liegumā “Randu pļavas” – kā īpaši aizsargājamu biotopu 1150* Lagūnas vides kvalitāti raksturojošiem parametriem. 2. Iegūta pieredze par Latvijā un ES īpaši aizsargājamā biotopu 1150* Lagūnas ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas iespējām izmantojot fizikāli-ķīmiskos un hidrobioloģiskos parametrus. 3. Sagatavota atskaite par esošo ekoloģisko stāvokli apsekotajās lagūnās. Sagatavotas rekomendācijas par piemērotākajām izpētes metodēm turpmākajiem pētījumiem. 4. Novērtēta kvalitatīvi antropogēnas izcelsmes metālu klātesamība un kvantitatīvi novērtēta smago metālu koncentrācija lagūnu sedimentos. 5. Novērtēts piesārņojuma līmenis ar naftas produktiem, kā arī, ja iespējams, izvērtēts piesārņojuma vertikālais sadalījums sedimentos. 6. Sagatavots populārzinātnisks informatīvs materiāls par lagūnu dabas vērtībām un ūdens kvalitāti, materiāls publicēts/iesniegts publicēšanai reģionālā izdevumā, sagatavots ziņojums zinātniskai konferencei. 7. Tiks iesniegts ziņojums Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, lai tos varētu izmantot ziņojumu gatavošanai Eiropas Komisijai par sugu un biotopu stāvokli, kā arī datus varētu ievietot dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 49 613.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 613.16 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.