• Sākums >
  • Datu ieguve par starpkāpu ieplaku biotopa ekoloģiju

Datu ieguve par starpkāpu ieplaku biotopa ekoloģiju

Reģ Nr. 1-08/135/2017

Projekta mērķis

Sagatavots kvalitatīvs zinātniskais pamatojums un konkrēti priekšlikumi jūras piekrastes reta biotopa veida „Mitras starpkāpu ieplakas” atjaunošanai un aizsardzības nodrošināšanai Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Ievākt datus par mitru starpkāpu ieplaku ekoloģisko stāvokli (hidroloģisko režīmu, krasta procesu ietekmi, augšņu sastāvu, veģetāciju, sugām) vairākos piekrastes posmos Latvijā. 2. Apkopot un analizēt iegūtos datus, uzmanību vēršot uz jutīgo sugu cenopopulācijām un starpkāpu ieplaku sukcesiju. 3. Izvērtēt iespējamos apsaimniekošanas riskus attiecībā uz šā biotopa sugu labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu. 4. Apzināt un izvērtēt iespējas mitru starpkāpu ieplaku izmantošanai rekreācijā. 5. Precizēt prioritāri apsaimniekojamo mitro starpkāpu ieplaku robežas un platības. 6. Sagatavot priekšlikumus par potenciālajiem mitro starpkāpu ieplaku apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem.

Projekta rezultāti

1. Starpkāpu ieplaku hidroloģiskā režīma raksturojums (atskaite un rekomendācijas). 2. Augšņu apraksti (augšņu profilu attēli, ķīmisko analīžu raksturojumi, rezultātu pārskats). 3. Augu sabiedrību apraksti (veģetācijas raksturojuma dati, rezultātu pārskats). 4. Dati par reto sugu (pumpurgliemežu sugas, smilšu krupis, retas augu sugas) cenopopulācijām (pārskati par minēto cenopopulāciju, to dzīvotņu raksturojumu). 5. Konstatēto taksonu saraksti (sēklaugu un paparžaugu, sūnu, ķērpju, pumpurgliemežu, abinieku taksonu saraksti). 6. Krasta procesu raksturojums (profilu shēmas, apraksti, analīze, prognozes). 7. Informācija par potenciāli apsaimniekojamām starpkāpu ieplakām (rekomendācijas). 8. Iegūto datu kompleksa izvērtējuma pārskats (atskaite). 9. Priekšlikumi par mitru starpkāpu ieplaku turpmāko aizsardzību (rekomendācijas). 10. Ieteikumi un pamatojums piekrastes pašvaldībām rekreācijas infrastruktūras attīstībai mitru starpkāpu ieplaku piekrastēs (rekomendācijas).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 24 700.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 700.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.