• Sākums >
  • Dati Latvijas pilsētu ģimenes dārziņu ilgtspējīgai vides pārvaldībai

Dati Latvijas pilsētu ģimenes dārziņu ilgtspējīgai vides pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/133/2017

Projekta mērķis

Iegūt un analizēt datus vides kvalitātes uzlabošanai Latvijas pilsētu zaļajās/dabas pamatnes teritorijās – ģimenes dārziņos un izstrādāt rekomendācijas to darbībai videi draudzīgā veidā.

Projekta uzdevumi

1. Iegūt kvantitatīvos datus par ģimenes dārziņu kā pilsētas zaļo zonu transformāciju Latvijas pilsētās (ar iedzīvotāju skaitu virs 2000) un kvalitatīvos datus par transformācijas iemesliem. 2. Iegūt datus un izstrādāt priekšlikumus pilsētu ģimenes dārziņu apsaimniekošanas noteikumiem vides kvalitātes uzturēšanai un attīstībai (tai skaitā samazinātai vidi piesārņojošo vielu lietošanai, kompostējamo materiālu racionālai izmantošanai, teritoriju apsaimniekošanai applūstošās teritorijās, labierīcību risinājumiem teritorijās, ūdens apsaimniekošanai, drošības risinājumi). 3. Sadarbībā ar atbilstošajiem speciālistiem precizēt kritērijus degradētajām dabas teritorijām pilsētās, veikt pilsētu ģimenes dārziņu degradācijas novērtējumu un izstrādāt situāciju risinājumus pilsētu zaļās zonas saglabāšanai. 4. Sadarbībā ar VARAM, plānošanas ekspertiem un pilsētu speciālistiem izstrādāt rekomendācijas ģimenes dārziņu ilgtermiņa iekļaušanai un uzturēšanai pilsētu zaļo zonu sastāvdaļās.

Projekta rezultāti

1. Iegūti nepieciešamie dati par Latvijas 51 pilsētas ģimenes dārziņiem (ĢD), lai tos varētu izmantot rekomendācijām Latvijas pilsētvides kvalitātes uzlabošanai un ĢD apsaimniekošanas noteikumu modeļa izstrādei: - 51 pilsētas TIAN un atļautās/plānotās izmantošanas karšu analīze attiecībā uz ĢD; - ĢD lietotāju aptauja (vismaz 200 respondentu); - ĢD pārvaldītāju no pašvaldību puses intervijas (51 pilsētā) - ĢD – degradēto teritoriju apsekojums (atbilstošajās pilsētās). Rezultātu forma – ziņojums par pilsētu TIANos lietoto regulējumu, zemes lietošanas veida transfomācijas iemesliem (ja attiecas), apjomiem un apsaimniekošanas noteikumos iekļaujamo saturu. 2. Veikta citu Eiropas valstu pilsētu ĢD apsaimniekošanas noteikumu analīze alternatīvu pārskatam. Rezultātu forma – ziņojums. 3. Izstrādātas rekomendācijas pilsētu zaļo zonu – ģimenes dārziņu transformācijas novēršanai apbūves zemēs. Rezultātu forma – rekomendācijas TIAN un teritoriju plānojumu saturam, izmantojamas vismaz 26 pilsētās, kur jāprecizē pašreizējais plānojums attiecībā uz ĢD. 4. Izstrādāts Latvijas pilsētu ģimenes dārziņu apsaimniekošanas noteikumu modelis, kas ietver risinājumus vides aizsardzībai. Rezultātu forma – modelis, ko jebkura Latvijas pilsēta var izmantot dārziņu apsaimniekošanai. 5. Pilnveidots degradēto teritoriju novērtēšanas kritēriju komplekts. Rezultātu forma – rekomendācijas VARAM un pašvaldībām. 6. Izstrādātas rekomendācijas par degradētām teritorijām klasificētu ģimenes dārziņu reģenerācijai. Rezultātu forma – rekomendācijas. 7. Projekta rezultātā pilnveidota vides pārvaldība – sadarbība starp ģimenes dārziņu lietotājiem (indivīdiem un/vai to organizētām NVO (atkarībā no nomas līguma slēgšanas veida pašvaldībā), pašvaldību lēmumu sagatavotājiem (plānošanas un attīstības speciālistiem), izpildvaru (izpilddirekcijas, zemes ierīkotāji), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetentajām amatpersonām un pētniekiem. Rezultātu forma – 3 sanāksmes.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 22.06.2018
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 15 998.63 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 998.63 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.