• Sākums >
  • Gruntsūdens režīma monitoringa datu pārvaldības sistēmas izveide

Gruntsūdens režīma monitoringa datu pārvaldības sistēmas izveide

Reģ Nr. 1-08/131/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot gruntsūdens režīma izmaiņu monitoringa datu ievākšanas, uzkrāšanas un analīzes (pārvaldības) sistēmu, kas nodrošina šādu monitoringa datu pārvaldību visam ĪADT tīklam Latvijā. Sistēmas uzdevums ir nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) speciālistus, kā arī biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānotājus, ar efektīvu instrumentu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu novērtējumam. Gruntsūdens režīma monitoringa datu pārvaldības sistēma nodrošinās atbalstu DAP speciālistiem saziņai ar sabiedrību, pašvaldībām un vietējiem zemes īpašniekiem.

Projekta uzdevumi

1. Gruntsūdens režīma monitoringa datu pārvaldības instrumenta prototipa izveide tiešsaistes tīmekļa vietnē, programmatūras projektējuma apraksta (tehniskās specifikācijas) sagatavošana un datu ieneses DDPS “OZOLS” specifikāciju sagatavošana. Datu pārvaldības sistēma projektējama liela mērījumu punktu skaita datu efektīvai uzkrāšanai un apstrādei. 2. Gruntsūdens līmeņa izmaiņu datu ievākšana ĪADT, izmantojot autonomas gruntsūdens līmeņa datu ievākšanas un pārraides iekārtas, datu pārvaldības sistēmas aprobācijai. 3. Vadlīniju sagatavošana kvalitatīva gruntsūdens līmeņa monitoringa tīkla izveidei atšķirīgos datu ievākšanas objektos mitrāju biotopos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 4. Līdzšinējo gruntsūdens režīma izmaiņu monitoringa datu integrēšana datu pārvaldības sistēmā.

Projekta rezultāti

1. Sistēmas funkcionalitātes demonstrēšanai izveidots tiešsaistes gruntsūdens režīma izmaiņu monitoringa datu uzkrāšanas un analīzes instrumenta prototips, kas aprobēts, izmantojot pilotprojekta ietvaros ievāktos un vēsturiskos datus – datu pārvaldības sistēmas prototips tiešsaistes tīmekļa vietnē. 2. Sagatavots programmatūras projektējuma apraksts (tehniskā specifikācija) datu pārvaldības instrumenta izveidei DDPS “OZOLS” – dokuments elektroniskā un izdrukas formātā. 3. Sagatavotas vadlīnijas gruntsūdens režīma monitoringa datu ievākšanas tīklu ierīkošanai īpaši aizsargājamo biotopu teritorijās – rekomendācijas (dokuments) elektroniskā un izdrukas formātā. 4. Ievākta gruntsūdens līmeņa mērījumu datu kopa teritorijai, kas tiks izvēlēta sadarbībā ar DAP speciālistiem, uzsākot projekta īstenošanu – datu kopa *csv faila formātā. 5. Iepriekš ievāktie gruntsūdens līmeņa izmaiņu monitoringa dati (DAP rīcībā esošie dati) apstrādāti un integrēti datu pārvaldības sistēmā – datu kopa *csv faila formātā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 29 071.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 071.26 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.