• Sākums >
  • Lauku sētas ekspozīcijas izveide Nacionālajā botāniskajā dārzā

Lauku sētas ekspozīcijas izveide Nacionālajā botāniskajā dārzā

Reģ Nr. 1-08/130/2017

Projekta mērķis

Stiprināt NBD lomu sabiedrības izglītošanā par lauku sētu lomu ainavas kvalitātes, Latvijas floras un dabas daudzveidības saglabāšanā, un, demonstrējot praktiskus piemērus, rosināt Latvijas sabiedrību veikt praktiskas, dabas daudzveidību atbalstošas darbības savos dārzos, viensētās un pagalmos.

Projekta rezultāti

1. NBD atjaunotajā viensētā uzstādīti lauku sētām raksturīgo sugu daudzveidības bagātināšanai nozīmīgi objekti – žogu paraugi (3 veidi), dažādos laikos ziedošiem augiem bagātas dobes (5 veidi), dažādām putnu un sikspārņu sugām piemēroti būri (10 veidi), dažādām kukaiņu un sīko zīdītāju sugām piemērotas dzīvotnes un barošanās vietas (10 veidi), abiniekiem pielāgots dīķis (1 veids), komposta kaudze (1 veids). Uzstādītie objekti tiks izmantoti kā izziņas un demonstrējumu objekti dārza apmeklētājiem, bet NBD gidu stāstījumi par to izveides laikā gūto pieredzi būs noderīgi dārzu un lauku sētu saimniekiem, plānojot to izveidi savās saimniecībās. Uzstādīto objektu turpmāko apsaimniekošanu nodrošinās NBD darbinieki, to ikdienas darbu ietvaros. 2. NBD atjaunotās viensētas apkārtnē izveidoti dabiskiem zālājiem raksturīgām sugām bagāti zālāji (0.5 ha). Izveidotie zālāji būs izmantojami kā izziņas un demonstrāciju objekti dārza apmeklētājiem, bet NBD gidu stāstījumi par to izveides laikā gūto pieredzi būs izmantojami zemniekiem un lauku sētu saimniekiem, plānojot to izveidi savās saimniecībās. Turpmāko zālāju apsaimniekošanu nodrošinās NBD darbinieki, to ikdienas darbu ietvaros. 3. Izstrādātas un aprobētas 2 ekskursiju programmas par lauku sētas, sugām bagātu zālāju, augļudārzu, lauku ainavas koku un dīķu lomu dabas daudzveidības saglabāšanā un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā pieaugušo auditorijai. Sagatavotās programmas tiks izmantotas NBD gidu ikdienas darbā. To saturā tiks iekļauti fakti, kas palīdzēs pilnveidot gidu stāstījumu, ļaujot ar lauku sētu saistītās tēmas izklāstīt pilnvērtīgāk. 4. Izstrādātas un aprobēta 1 izglītības nodarbība sākumskolas, 2 nodarbības pamatskolas un 2 nodarbības vidusskolas audzēkņiem lauku sētas dabas daudzveidības izziņai un ekoloģijas pamatu apguvei. Sagatavotās nodarbības tiks iekļautas NBD izglītības programmu piedāvājumā, tādejādi dažādojot NBD piedāvāto izglītības programmu klāstu. 5. Iegādāts minimāli nepieciešamais inventārs izglītības nodarbību īstenošanai un sagatavoti izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamie materiāli. Sagādātais inventārs tiks nodots NBD izglītības darbinieku rīcībā, tādejādi nodrošinot tā izmantošanu NBD vides izglītības darbā. 6. Izveidoti un uzstādīti 6 informatīvie stendi (piem., ēkas, dārzi, zālāji, ekosistēmu pakalpojumi, šķirnes, putni un kukaiņi lauku sētā), sētā izvietoto objektu un sugām bagātu zālāju individuālai izziņai. Uzstādītie stendi kalpos kā izziņas materiāls individuālajiem NBD apmeklētājiem un atvieglos NBD gidu un izglītības darbinieku stāstījumu apmeklētāju grupām. Pēc stendu uzstādīšanas to apsaimniekošanu nodrošinās NBD darbinieki, to ikdienas darbu ietvaros. 7. Izstrādātas 10 faktu/padomu lapas demonstrēto objektu nozīmes padziļinātai skaidrošanai individuālajiem NBD apmeklētājiem un to izveides veicināšanai ikvienā lauku sētā vai dzīvojamā nama pagalmā. Izstrādātās lapas būs pieejamas gan elektroniskā formātā NBD un LDF mājas lapās, gan papīra formā NBD informācijas centrā. 8. Izstrādāti 5 video sižeti demonstrēto objektu izveides veicināšanai ikvienā lauku sētā vai dzīvojamā nama pagalmā. Tajos tiks atainoti praktiski, ikvienam izmantojami padomi demonstrējumu objektu izveidei savās saimniecībās. Video sižeti būs pieejami NBD un LDF mājas lapās un to sociālajos tīklos. 9. Noorganizēts ekspozīcijas atkāšanas pasākums, 2 atklātas lekcijas NBD un 4 semināri Latvijas reģionos dabas daudzveidības veicināšanas iespēju dziļākai skaidrošanai NBD darbiniekiem, apmeklētājiem, zemniekiem, lauku sētu un piepilsētu viensētu saimniekiem. 10. Nodrošināta izveidoto apskates objektu un izstrādāto izglītojošo programmu publicitāte (ziņas vietējos laikrakstos, pašvaldību, LDF un NBD mājas lapās un sociālajos tīklos).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 35 564.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 564.33 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.