• Sākums >
  • Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2023. līdz 2025. gadam

Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2023. līdz 2025. gadam

Reģ Nr. 1-08/128/2022

Projekta mērķis

1. Nodrošināt Nacionālā botāniska dārza nacionālās selekcijas telpaugu un āra genofonda kolekciju sugu agrobioloģiskos apstākļus iespējami optimālā režīmā, vienlaikus nodrošinot kolekciju taksonu atjaunināšanu un eksponēšanu dabas izziņas un izglītības vajadzībām. 2. Veicināt NBD augu kolekciju pilnvērtīgu izmantošanu NBD dabas izziņas un izglītības programmu pilnveidošanai. 3. Mazināt riskus NBD augu kolekciju, kas ir RIO konvencijas un ar to saistīto protokolu objekts, nelegālai izmantošanai.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt valsts deleģētās funkcijas - Nacionālā botāniskā dārza nacionālas nozīmes augu kolekciju uzturēšanu un pilnvērtīgu saglabāšanu, augu uzturēšanas ekoloģiskos apstākļus. Augu kolekciju audzēšanai un uzturēšanai (āra kolekcijas un ekspozīcijas, oranžērijas augu kolekcijas, t.sk. CITES konvencijas pielikumos iekļauto sugu īpatņu, ka arī Latvijas nacionālās selekcijas šķirņu genofonda kolekcijas) augu ekoloģiskajām prasībām atbilstošu optimālo apstākļu nodrošināšana – siltuma režīms, gaismas intensitāte, mitruma daudzums substrātā un gaisā, ventilācija utt. 2. Nodrošināt augu kolekcijas kā izglītojošo darba bāzi vides izglītības programmu realizācijai un aktivitātēm t.sk. infrastruktūras un apkalpojoša personāla uzturēšanu atbilstoši pieaugošai antropogēnai slodzei. Uzlabot ekspozīciju informatīvo, vizuālo un estētisko kvalitāti. 3. Nodrošināt augu kolekciju drošību un aizsardzības pasākumus līdz minimumam samazinot ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, tos aizvietojot ar bioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem. 4. Novērst 2022.gadā veiktās ēku esošo ugunsdrošības sistēmas – UATS ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas pārbaudē konstatētos ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kas var ietekmēt esošo Nacionālā botāniskā dārza kolekciju drošību.

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta valsts deleģēto funkciju izpilde - uzturētas Latvijas selekcijas telpaugu kolekcijas: oranžērijas telpaugu kolekcijas un ekspozīcijas, nodrošināti augu prasībām atbilstoši augšanas un pavairošanas agrotehniskie apstākļi (siltuma režīms, gaismas intensitāte, mitruma daudzums substrātā un gaisā, ventilācija, aizsardzība pret slimībām un kaitēkļiem): - 13 515 Ex situ taksoniem; - 21 089 Ex situ genofonda vienībām; - 16 augu ekspozīcijām. 2. Augu ekspozīcijās un oranžērijā nodrošināti nacionālas nozīmes augu kolekciju prasībām atbilstoši ekoloģiskie apstākļi, 3300 m2 platībā: - ap 2100 augu taksoniem no visas pasaules (pārstāvētas 116 dzimtas un 412 ģintis). Nodrošināta ekspozīciju un augu kolekciju vizuālā un estētiskā kvalitāte, pilnvērtīgāka izmantošana dabas izglītības vajadzībām, īpaši ziemas periodā. 3. Nodrošināta augu kolekciju nepieciešamās nepatogenās mikrofloras fona saglabāšana. Līdz objektīvi nepieciešamam minimumam samazināta ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošana, tos aizvietojot ar bioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem kā rezultātā nodrošināta samazinātus ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu radītos veselības riskus NBD darbiniekiem un apmeklētājiem. Radīti apstākļi NBD vides izglītības programmu realizācijai un aktivitātēm 150 informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu veikšanai. Nodrošināta efektīvāka kolekciju uzraudzība (apsardze) samazinot kolekciju zudumu un augu nesankcionētas izmantošanas riskus Rio de Žaneiro konvencijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un tās protokolu kontekstā. 4. NBD ēkas uzstādītas jaunas ugunsdrošības sistēmas – UATS ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas kvalitatīva darbība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tādējādi nodrošinot esošo Nacionālā botāniskā dārza kolekciju drošību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2025
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 1 490 352.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 341 317.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 517 101.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.