• Sākums >
  • Operatīvu pasākumu kopums dabas izglītības infrastruktūras un vides pieejamības kvalitātes tūlītējai uzlabošanai

Operatīvu pasākumu kopums dabas izglītības infrastruktūras un vides pieejamības kvalitātes tūlītējai uzlabošanai

Reģ Nr. 1-08/124/2022

Projekta mērķis

Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekoto objektu operatīva tehniskā sakārtošana vides pieejamības uzlabošanas nolūkos un dabas izglītības infrastruktūras, tai nepieciešamo palīglīdzekļu pilnveidošana (āra ekspozīcijas, stendi u.c.). Tā īstenošanai ir paredzēts: Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remonts. Pēdējo gadu laikā ir pieaugusi sabiedrības interese un vēlme doties dabā, lai iepazītu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Pieaugusi arī interese par dabas rezervātos esošo dabas tūrisma infrastruktūras objektu apmeklēšanas iespējām, tostarp, interese par Siksalas salu purva vidū Teiču dabas rezervātā un uz salas esošo 28m skatu torni. No tā paveras ļoti plaša augstā purva ainava ar Siksalas ezeru, citām minerālzemes salām un Siksalas mazciemu. DAP Latgales reģionālā administrācija ir izgatavojusi planšeti par dabas vērtībām Teiču dabas rezervātā ar Siksalas apkārtnes karti izvietošanai skatu tornī, kas ļautu apmeklētājiem tuvāk iepazīt unikālo aizsargājamās dabas teritorijas daļu. 20. gs. beigās būvētais un 2013. gadā remontētais skatu tornis kļuvis lietošanai nedrošs, jo klimatisko apstākļu dēļ (vides nokrišņi, saules stari un citi.) ir bojātas koka dēļu konstrukcijas torņa skatu platformā u.tml. 2022 .gada vasarā tornis ir slēgts un nav pieejams apmeklētājiem. Veicot torņa remontdarbus, būtu iespējams jau nākamajā dabas rezervāta apmeklējuma sezonā, t.i., no 2023. gada 1. jūnija nodrošināt objekta pieejamību visiem interesentiem DAP darbinieka pavadībā. Šlīteres bākas divu stāvu remonts Izmantojot pieejamos līdzekļus, Šlīteres bākā tiek veikti iekštelpu remonti, kā rezultātā vienā gadā tiek izremontēts viens stāvs. Vēl neizremontēti ir divi stāvi. 2023. gadā Šlīteres NP svinēs 100 gadu jubileju, un uz šo brīdi atlikušo divu neizremontēto stāvu remonta pabeigšanas rezultātā bāka kā viens no galvenajiem Šlīteres NP simboliem būs apmeklētājiem atvērta pilnībā izremontēta. Izremontētajos stāvs tiks izvietotas Slīteres NP veltītas fotoizstādes. DAP dabas izglītības centru pilnveidošana Virtuālās realitātes briļļu iegāde - DAP četru dabas izglītības centru aprīkošanai un dabas izglītības nodarbību pilnveidei, iekļaujot modernās tehnoloģijas, kas ir mūsdienīgs risinājums, gan uzmanības noturēšanai, gan padziļinātas intereses raisīšanai jauniešos par runātajām tēmām. DAP jau procesā ir licences (uz 3 gadiem) iegāde, kas dos iespēju izmantot plašu saturu latviešu valodā, ļaujot sīkāk izzināt dabas un vides tēmas, ģeoloģiju u.c. tēmas, kas saturiski papildina jau dabas centros piedāvāto informāciju. VR brilles kopā ar licenci ļauj izmantot jau izstrādātus un aprobētus virtuālās un papildinātās realitātes mācību materiālus, kā arī radīt savu unikālo saturu - 360 grādu panorāmas, izglītojošas spēles, virtuālās ekspedīcijas vietās, kur nevar vai nedrīkst atrasties u.c. Līgatnes dabas taku (LDT) dabas izglītības funkciju pilnveidošana: Āra nojume ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs” - projekta ietvaros tiks iepirkta gatava koka konstrukcijas nojume (aptuveni 3x6 m izmērā), kas kalpos kā telpa interaktīvās ekspozīcijas “Mana adrese: Mežs” iekārtošanai āra apstākļos, apmeklētājiem viegli piekļūstamā vietā un atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām. Nojume tiks iekārtota atbilstoši savvaļas dzīvnieku tematikai. Tajā tiks izvietoti dažādi izglītojoši interaktīvi eksponāti par Latvijas savvaļas dzīvniekiem, tostarp vairākām sugām, kas iekļautas MK noteikumos 396 (14.11.2000) "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu", kā arī ES biotopu direktīvas (92/43/EEC) un/vai ES Putnu direktīvas (2009/147/EK) pielikumos, šo dzīvnieku dzīvi savvaļā, atšķirībām starp sugām un pazīmēm, pēc kurām tās dabā atpazīt. Šie eksponāti ir "aptaustāms" stends par savvaļas dzīvnieku kažoku atšķirībām, ar roku darbināmas iekārtas dzīvnieku izdoto skaņu un saucienu demonstrēšanai un apgūšanai, kā arī citi interaktīvi objekti. Izglītojošie stendi āra ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs” - desmit āra apstākļiem paredzētu stendu druka par Latvijas savvaļas dzīvnieku sugām, kas tiks izvietoti ārā ekspozīcijā “Mana adrese: Mežs”. Automašīnu stāvlaukuma apmeklētājiem projektēšana - esošā stāvlaukuma pie Informācijas centra “Līgatnes dabas takas“ pārprojektēšana, atbilstoši 2021. gada 19. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 696 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" un Latvijas valsts standartam LVS 190-7:2002 “Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”, kā arī vides pieejamības vadlīnijām. Lai uzlabotu apmeklētāju un citu satiksmes dalībnieku drošību, jāveic atdalošās drošības salas izbūve vai norobežojošo stabiņu uzstādīšana stāvlaukuma atdalīšanai no pašvaldības autoceļa Lieltītmaņi-Upesmuižnieki, kā arī stāvlaukums jāaprīko ar elektroauto uzlādes stacijām un paceļamām barjerām atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Sīkā inventāra iegāde, lai pilnveidotu savvaļas sugu turēšanas vietas un tirdzniecības vietu kontroli, pilnveidojot CITES jomas uzraudzību - nepieciešams iegādāties termometru mitruma līmeņa mērījumiem rāpuļu labturības prasību novērtēšanai, kontroles norises fiksēšanai un 2 kameras Police Body Camera S-EYE 2.

Projekta uzdevumi

1. Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remonts: 1.1. Uz esošās vispārīgās vienošanās pamata cenu aptaujas veikšana un līguma slēgšana par Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remonts; 1.2. Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remonts. 2. Šlīteres bākas divu stāvu remonts: 2.1. Uz esošās vispārīgās vienošanās pamata cenu aptaujas veikšana un līguma slēgšana par Šlīteres bākas divu stāvu remontdarbu veikšanu; 2.2. Šlīteres bākas 2. stāva un 5. stāva kosmētiskā remonta veikšana; 3. DAP četru dabas izglītības centru pilnveidošana: 3.1. Tirgus izpētes organizēšana par virtuālās realitātes briļļu iegādi un līguma slēgšana; 3.2. Virtuālās realitātes briļļu iegāde dabas izglītības centru aprīkošanai. 4. Līgatnes dabas taku (LDT) dabas izglītības funkciju pilnveidošana: 4.1. Tirgus izpētes veikšana gatavas āra nojumes iegādei āra ekspozīcijas “Mana adrese: Mežs” izveidei; 4.2. Līguma slēgšana par gatavās āra nojumes iegādi ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs”; 4.3. Gatavas āra nojumes iepirkšana ekspozīcijai “Mana adrese: Mežs” un piegādāšana Līgatnes dabas takām; 4.4. Iepirkuma organizēšana par drukas pakalpojumiem āra ekspozīcijas “Mana adrese: Mežs” stendu drukai; 4.5. Desmit āra apstākļiem paredzētu stendu nodrukāšana un piegādāšana Līgatnes dabas takām, ekspozīcijai “Mana adrese: mežs”; 4.6. Tirgus izpēte par Līgatnes dabas taku automašīnu stāvlaukuma apmeklētājiem pārprojektēšanu; 4.7. Līguma slēgšana par automašīnu stāvlaukuma apmeklētājiem pārprojektēšanu; 4.8. Stāvlaukuma pārprojektēšana. 5. Savvaļas sugu tirdzniecības un turēšanas vietu kontroles pilnveide: 5.1. Termometra iegāde rāpuļu kontrolei; 5.2. Police Body Camera S-EYE 2 kameru iegāde.

Projekta rezultāti

1. Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remonts: 1.1. Ar SIA “Premium Properties” noslēgts līgums Nr.7.7/652/2022 par Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remontdarbu veikšanu; 1.2. Pabeigts Siksalas skatu torņa koka konstrukciju remonts, tādējādi nodrošinot nākamajā dabas rezervāta apmeklējuma sezonā (no 2023.gada 1.jūnija) objekta pieejamību interesentiem. 2. Šlīteres bākas divu stāvu remonts: 2.1. Noslēgts līgums par Šlīteres bākas divu stāvu remontdarbu veikšanu; 2.2. Pabeigts Šlīteres bākas 2. stāva un 5. stāva kosmētiskā remonta veikšana; 3. DAP četru dabas izglītības centru pilnveidošana: 3.1. Noslēgts līgums par virtuālās realitātes briļļu iegādi; 3.2. Iegādāti 2 komplekti, katrā komplektā 8 brilles. 4. Līgatnes dabas taku (LDT) dabas izglītības funkciju pilnveidošana: 4.1. Veikta tirgus izpēte; 4.2. Noslēgts līgums par preces piegādi; 4.3. Pavadzīme vai pieņemšanas-nodošanas akts par Līgatnes dabas takām piegādātu āra nojumi; 4.4. Sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēts potenciālais pretendents un sagatavots iepirkuma protokols. Noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei; 4.5. Pavadzīme par desmit stendu druku un piegādi Līgatnes dabas takām; 4.6. Noslēgta tirgus izpēte. Izvēlēts pakalpojuma sniedzējs; 4.7. Noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju.; 4.8. Projekts izstrādāts, iesniegts Pasūtītājam. Parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 5. Savvaļas sugu tirdzniecības un turēšanas vietu kontroles pilnveide: 5.1. Veikta tirgus izpēte, noslēgts līgums un iegādāts termometrs kontroles aprīkojuma uzlabošanai; 5.2. Veikta tirgus izpēte, noslēgts līgums un iegādātas divas pie ķermeņa piestiprināmas kameras kontroles aprīkojuma uzlabošanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 57 165.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 57 165.26 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 57 165.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.