• Sākums >
  • Rīgas brīvostas lejamkravu terminālu kravu apritē radušos gaisa piesārņojuma minimizēšana

Rīgas brīvostas lejamkravu terminālu kravu apritē radušos gaisa piesārņojuma minimizēšana

Reģ Nr. 1-08/122/2017

Projekta uzdevumi

8.2.1. Izpētīt (apzināt) pašreizējo situāciju gaisa piesārņojuma jomā 9 (deviņos) Rīgas brīvostas lejamkravu terminālos sekojoši: 8.2.1. 1. Kādā veidā tiek realizēta dzelzceļa cisternu lejamkravu izkraušana un kādas koncentrācijas emisijas rodas pie izkraušanas operācijām? Emisiju koncentrāciju noteikšanai tiks piesaistīta akreditēta laboratorija. 8.2.1.2. Kādas ir lejamkravu glabāšanas rezervuāru uzpildes procedūras un kādas emisijas koncentrācijas ir novērojamas pie to uzpildes? Emisijas koncentrācijas noteikšanai tiks piesaistīta akreditēta laboratorija. 8.2.1.3. Kādi tankkuģu tipi (naftas produktu tankeris, jēlnaftas tankeris, tankkuģis šķidro ķīmisko vielu pārvadāšanai, kaitīgo šķidro vielu/ naftas produktu tankeris (NLS tankeris) , rūdas/naftas pārvadājumu kuģis (Ore –bulk – oil OBO ) tiek fraktēti ostas lejamkravu terminālos? 8.2. 1.4. Kādi ir tipiskie tankkuģu iekraušanas/izkraušanas laiki (lay time)? 8.2.1.5. Kādā stāvoklī ir tankkuģu kravas telpas (inertizētas vai neinertizētas „gas free”)? 8.2.1.6. Vai tiek nodrošināts sākotnējais lineārais iekraušanas ātrums lejamkravas plūsmai 1m/sec., iekraujot tankkuģus, kuru kravas telpas ir neinertizētā stāvoklī ? 8.2.1.7. Kāda veida iekraušanas/izkraušanas plāni tiek praktizēti (initial, bulk, toping rates )? 8.2.1.8. Kādas ir tankkuģu kravas telpu ventilācijas sistēmas (P/V, Mast riser, VRU)? 8.2.1.9. Kāda veida (tipa) tankkuģi šķidro ķīmisko vielu pārvadāšanai tiek ekspluatēti un kādi ir iekraušanas plāni ir tādām kancegorēnām vielām, kā benzols, hidrostabilizētais pirokondensāts (Pygas, terc-butilmetilēteris, etilēnglikols, metanols utt.)? 8.2.1.10. Vai tiek nodrošināt sākotnējais lineārais ātrums lejamkravas plūsmai 1m/sec. Izkraujot tankkuģus? 8.2.1.11. Vai tiek veikti (ja tiek veikti tad kādā veidā) emisiju ekspozicionālie mērījumi lejamkravu terminālos? 8.2.2. Izpētīt (apzināt) pašreizējo situāciju gaisa piesārņojuma jomā SIA „Ekoosta”. 8.2.3. Izpētīt lietderību paplašināt to produktu klāstu un apjomu uz kuriem attiektos MK noteikumi Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”. 8.2.4. Izpētīt iespējas (lietderību) ierosināt paplašināt dzelzceļa tehniskās inspekcijas kompetences loku saistībā ar dzelzceļa cisternu transportēšanas aspektiem. 8.2.5. Izstrādāt vadlīnijas LV apstākļiem atbilstošas likumdošanas izstrādei saistībā ar dzelzceļa cisternu noliešanu ņemot vērā šo darbību inženiertehnisko un ekonomisko izvērtējumu. 8.2.6. Izstrādāt vadlīnijas funkcionālām darbībām (pasākumiem) gaisa piesārņojuma samazināšanai dzelzceļa cisternu noliešanas, glabāšanas rezervuāru uzpildes procesos, kā arī tankkuģu iekraušanas un izkraušanas darbībās. 8.2.7. Izstrādāt vadlīnijas krasta emisiju izgarojumu sistēmām sekojoši: 1) Izvērtēt aktuāli nepieciešamo krasta izgarojumu sistēmu izveidi tādos ostu lejamkravu terminālus kuros emisiju antropoloģiskā slodze uz vidi ir vislielākā; 2) Izvērtēt un noteikt optimālākos (piemērotākos) krasta emisiju izgarojumu sistēmu modeļus ņemot vērā konkrētu termināla lejamkravu veidu, aprites apjomu, kā arī labākos finansiālos un ekonomiskos risinājumus piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, kā ar LR līdzfinansējumu. 8.2.8. Izstrādāt vadlīnijas „ Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai” izmaiņām. 8.2.9. Organizēt vienu semināru VARAM vides speciālistiem piesaistot Dzelzceļa tehniskās inspekcijas un SIA „Ekoosta” vadošos darbiniekus, kā arī organizēt pa vienam semināram Rīgas brīvostas, Ventspils brīvostas un Liepājas ostas inspektoriem un to lejamkravu terminālu atbildīgajiem darbiniekiem.

Projekta rezultāti

8.3.1. Tiks apzināti lielākie gaisa piesārņotāji un to darbības segmentālie ietekmes aspekti uz situāciju gaisa piesārņojuma kontekstā Rīgas brīvostā kopumā. 8.3.2. Tiks izstrādātas vadlīnijas konkrētām funkcionālām darbībām gaisa piesārņojuma samazināšanai dzelzceļa cisternu noliešanas, glabāšanas rezervuāru uzpildes procesos, kā arī tankkuģu iekraušanas un izkraušanas darbībās. 8.3.3. Tiks izstrādātas vadlīnijas konkrētiem tehniskiem, finansiāliem un ekonomiskiem risinājumiem krasta emisiju izgarojumu sistēmu izveidei. 8.3.4. Tiks izstrādātas sekojošas vadlīnijas normatīvo aktu pilnveidošanai: 8.3.4.1. Vadlīnijas dzelzceļa cisternu noliešanas optimizācijai; 8.3.4.2. Vadlīnijas terminālu glabāšanas rezervuāru uzpildes optimizācijai; 8.3.4.3. Vadlīnijas naftas un ķīmisko tankkuģu iekraušanas/izkraušanas procesu optimizācijai; 8.3.4.4. Vadlīnijas „ Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai” izmaiņām. 8.3.4.5. Vadlīnijas MK noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” izmaiņām. 8.3.4. Tiks organizēts viens seminārs vadlīniju prezentēšanai un apspriešanai ar VARAM vides speciālistiem piesaistot Dzelzceļa tehniskās inspekcijas un SIA „Ekoosta” vadošos darbiniekus un pa vienam semināram Rīgas brīvostas, Ventspils brīvostas un Liepājas ostas inspektoriem un to lejamkravu terminālu atbildīgajiem darbiniekiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Zaļā kustība
Rīga, Ģertrūdes iela 19/21-3,
Projekta kopējās izmaksas 24 060.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 060.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.