• Sākums >
  • Radiācijas drošības uzraudzības sistēmas pilnveide

Radiācijas drošības uzraudzības sistēmas pilnveide

Reģ Nr. 1-08/10/2018

Projekta mērķis

VVD funkciju izpildes kvalitātes un operativitātes palielināšana, optimizējot datu saņemšanas, apkopošanas, apstrādes, atlasīšanas un uzglabāšanas funkcijas, tādējādi palielinot VVD darbinieku (t.sk. Radiācijas drošības centra) veiktspēju, kas nodrošinātu Valsts vides dienesta kapacitātes palielināšanu, kas savukārt sekmētu un aizstāvētu Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, VVD projekta ietvaros ir paredzēta jaunu e-pakalpojumu ieviešana un datu apkopošanas optimizācija, uzlabojot VVD darba funkcionalitāti, definējot šādus uzdevumus: 1. Iepirkuma procedūras veikšana Pretendenta atlasei definētā uzdevuma veikšanai un sākotnējo funkcionālo uzlabojumu priekšlikumu izstrāde un saskaņošana ar projektā iesaistītajām pusēm. 2. Esošās VVD informācijas sistēmas TULPE papildināšana un tās funkcionalitātes uzlabošana, saskaņā ar darba uzdevumu (darba uzdevums pielikumā) un izveidojot jaunas funkcijas radiācijas drošības un dokumentu arhivēšanas jomā: 2.1. e-pakalpojuma “Iesnieguma iesniegšana licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai” izstrāde. E-pakalpojuma ietvaros operatori, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, iesniegtu VVD sistēmā iesniegumus licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai, grozījumu izdarīšanai un anulēšanai; 2.2. e-pakalpojuma “Operatoru ikgadējo atskaišu iesniegšana” izstrāde. E-pakalpojuma ietvaros operatori, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, iesniegtu ikgadējās atskaites VVD sistēmā, kas nodrošinātu informācijas apstrādes un uzglabāšanas funkcijas uzlabošanu, kā arī veicinātu radiācijas drošības uzraudzību; 2.3. informācijas par izsniegtajiem administratīvajiem aktiem radiācijas drošībā (licences/reģistrācijas apliecības) publicēšana VVD tīmekļvietnē. Sistēma TULPE tiktu pilnveidota, atbilstoši tiesību aktiem nodrošinot informācijas par VVD Radiācijas drošības centra izsniegtajiem administratīvajiem aktiem radiācijas drošībā (t.sk. licences, reģistrācijas apliecības, lēmumi par grozījumiem) publicēšanu VVD tīmekļvietnē; 2.4. pārbaudes aktu radiācijas drošībā sagatavošana un nosūtīšana operatoram sistēmā TULPE. Pilnveidojot sistēmu, tiktu nodrošināts, ka VVD inspektori pārbaudes aktus operatoriem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, sagatavos VVD sistēmā un pārbaudes akti arī tiktu sistēmā nosūtīti operatoriem; 2.5. uzlabot sistēmas TULPE arhivēšanas funkcionalitāti: - nodrošināt automātisku elektronisko dokumentu atpazīšanu un atbilstošo saglabāšanu, - nodrošināt uzlabojumus elektronisko dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai Valsts arhīvā (izmaiņas arhivējamo lietu metadatos un nododamas datu struktūras), - nodrošināt sistēmā esošo dokumentu sakārtošanu. 3. Sanāksmju organizēšana ar iesaistītajām pusēm funkcionālo uzlabojumu versiju apspriešanai. 4. Sagatavoto funkcionālo uzlabojumu apstiprināšana, to ievietošana esošajā VVD informācijas sistēmā un apmācību organizēšana.

Projekta rezultāti

Projekta realizācija būtiski palielinās VVD Radiācijas drošības centra cilvēkresursu veiktspēju, ko sekmēs tiešo pienākumu izpildes operativitāte, kas savukārt nodrošinās, VVD kā posma valsts vides aizsardzības sistēmā, tiešo funkciju kvalitāti. Nodrošinot operatoru, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, iesniegumu licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai iesniegšanu tiešsaistes režīmā, tiks nodrošināta operatīva informācijas izskatīšana, sagatavošana, apstrāde un uzglabāšana, kas veicinās laika ekonomiju licences/reģistrācijas izsniegšanai. Pakalpojums operatoriem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, ikgadējo atskaišu iesniegšanu veikt tiešsaistes režīmā nodrošinās pilnīgas informācijas par operatoru uzkrāšanu, uzraudzības pastiprināšanu. Informācijas par izsniegtajiem administratīvajiem aktiem radiācijas drošībā (licences/reģistrācijas apliecības) publicēšana VVD tīmekļvietnē, izmantojot sistēmu TULPE, nodrošinās sabiedrībai iespēju uzzināt, kuriem komersantiem ir izsniegta licence/reģistrācijas apliecība darbībām ar jonizējošā starojumiem, un kāda veida darbībām, kā arī tiks paaugstināsies VVD darbinieku darba kapacitāte, jo pašreiz informācijas par izsniegtajiem administratīvajiem aktiem radiācijas drošībā apkopošana, ievadīšana un publicēšana mājaslapā notiek manuāli. Sistēmas pilnveide ar tādu pakalpojumu kā pārbaudes aktu radiācijas drošībā sagatavošana un nosūtīšana operatoram sistēmā TULPE veicinās sadarbību ar operatoru, vienlaikus ekonomējot laiku VVD darbiniekiem, jo tiks izmantotas iepriekš sagatavotas pārbaudes aktu formas.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 81 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 81 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 80 223.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.