• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/10/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir celt Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) kapacitāti Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu valsts mēroga aizsargājamo biotopu kartēšanas veikšanu un dabas aizsardzības un sugu aizsardzības plānu izstrādi. Tādējādi konkrētā projekta ietvaros ir nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu ES struktūrfondu finansējuma piesaistei, ieviest publiskā iepirkuma procedūru/-as, kā arī uzraudzīt līguma darbu izpildi līdz brīdim, kad darbu uzsāks ES struktūrfonda finansētā projekta biotopu kartēšanai valsts mērogā personāls. Projekta mērķa sasniegšanai tiks piesaistīts projekta koordinators ar iepriekšēju pieredzi ES fondu finansēto projektu sagatavošanā vai vadībā, kā arī tiks piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs, lai kvalitatīvi tiktu sagatavoti dokumenti DAP ES direktīvām atbilstoša publiskā iepirkuma izsludināšanai.

Projekta uzdevumi

1) Projekta pieteikuma sagatavošana biotopu kartēšanai valsts mērogā – projekta ietvaros tiks sagatavots projekta pieteikums ES struktūrfondu finansējuma piesaistei. 2) Ārpakalpojuma sniedzēja piesaiste ES direktīvām atbilstošas iepirkuma procedūras ieviešanai – projekta koordinatora uzdevums būs sagatavot iepirkuma procedūras dokumentāciju, noslēgt līgumu ar ārpakalpojuma sniedzēju un uzraudzīt līguma darbu izpildi. 3) Publiskā iepirkuma procedūras/-u dokumentācijas sagatavošana – tā kā paredzamā līgumcena biotopu kartēšanas darbiem valsts mērogā ievērojami pārsniedz ES direktīvās noteikto sliekšņa vērtību, no kuras publiskā iepirkuma procedūras jāievieš ņemot vērā ES direktīvu un uz to pamata izdoto vadlīniju nosacījumus, viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir nepieciešamo publiskā iepirkuma procedūru ieviešana. Ņemot vērā potenciālo līgumcenu un iepirkumā paredzēto darbu apjomu, kā arī DAP iepriekšējo pieredzi līdzīgu publiskā iepirkuma procedūru ieviešanā, iespējamās aizkavēšanās procedūras ieviešanā nevar tikt izslēgtas no DAP neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ. Līdz ar to iepirkuma procedūra tiks uzsākta iespējami drīz pēc konkrētā projekta uzsākšanās, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams iespējami skrupulozas tehniskās specifikācijas un pārējās iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanai. Ārpakalpojuma sniedzēja pienākums projekta ietvaros būs iepirkuma procedūras dokumentācijas, tostarp tehniskās specifikācijas un līgumprojektu, sagatavošana, kā arī juridisko konsultāciju sniegšana jautājumos par konkrētās publiskā iepirkuma procedūras ieviešanu un pretendentu izvērtēšanu. 4) Publiskā iepirkuma procedūras/-u ieviešana – projekta koordinatora pienākums, kopā ar DAP publisko iepirkumu komisiju, būs konkrēto iepirkuma procedūru organizēšana, iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un procedūras noslēgšana. 5) Līgumu noslēgšana – atkarībā no divu augstākminēto projekta aktivitāšu ieviešanas sekmēm, projekta koordinators kontrolēs noslēgto līgumu izpildi ar darbu izpildītajiem, sagatavos un nodos tiem nepieciešamo informāciju darbu izpildei.

Projekta rezultāti

Projekts ir plānots kā starpposms starp 2015. gada laikā DAP realizēto un LVAF finansēto biotopu kartēšanas pilotprojektu (Reģ.Nr.1-08/566 /2014 - Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā) un specifiskā atbalsta mērķa projektu biotopu kartēšanai valsts mērogā, ko plānots uzsākt 2016. gadā, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. Līdz ar to šis projekts vienlaikus nodrošina iepriekš realizēto projektu rezultātu pārmantojamību un ilgtspējību, kā arī ir izšķirošs solis, lai iespējami efektīvi apgūtu struktūrfondu līdzekļus, nezaudējot 2016.gada lauka darbu sezonu. Galvenie projekta ietvaros sagaidāmie rezultāti ir: 1) Sagatavots projekta pieteikums Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņemšanai; 2) Sagatavota publiskā iepirkuma procedūru dokumentācija atbilstoši Latvijas nacionālajai likumdošanai un ES direktīvu un vadlīniju nosacījumiem un sekmīgi ieviesta publiskā iepirkuma procedūra; 3) Sagatavoti un noslēgti līgumi ar biotopu kartēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.11.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 26 523.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 523.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 323.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.