• Sākums >
  • Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus.

Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus.

Reģ Nr. 1-08/10/2014

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu vides izglītību un audzināšanu Raunas novadā, risinot novadā aktuālās vides problēmas. Atjaunot un nodrošināt Raunas upes kā zaļās struktūras elementa funkcionalitāti.

Projekta uzdevumi

Tiks veiktas vairākas vietējā līmeņa aktivitātes – šobrīd apsekota upe un izstrādāti tehniskie noteikumi upes tīrīšanai, projekta ietvaros tiks iegādāti instrumenti, aprīkojums darbu veikšanai, kas ir mazliet specifiski, jo augsto krastu un lielo koku sanesumu dēļ, darbu veikšanai izmantosim traktoru (cilvēks tikai ar savām rokām to reāli nevar paveikt), nepieciešama vinča un trose vismaz 50m, pirms tam ar motorzāģi tiks attīrītas kritiskās vietas un izzāģēti sakritušie koki, tiks noorganizētas vismaz piecas talkas (vidēji 25 cilvēki katrā), iesaistot kopā vidēji 120 Raunas novada iedzīvotājus, īpaši Raunas vidusskolas audzēkņus, kā arī Latvijā pazīstamu vides jautājumu speciālistu, zinātnieku un hidrobiologu Andri Urtānu, kurš ir šo aktivitāšu aizsācējs Latvijā (zinātnieks projekta sagatavošanas periodā apsekoja Raunas upi un ieteica labākos risinājumus). Viņš upes attīrīšanas talku laikā sniegs gan teorētiskas, gan praktiskas apmācības visiem talku dalībniekiem, kuras varēs izmantot ūdenstilpnes izzināšanā, sakopšanā. Pēc teorētisko zināšanu apgūšanas, talcinieki tiks nodrošināti ar instrumentiem, lai dotos uz upi un savas jauniegūtās zināšanas pielietotu praksē.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks: 1. uzlabota upes pašattīrīšanās efektivitāte un vienlaikus tiks nodrošināta straujtecēm raksturīgā ūdens organismu dzīves vide, tiks atjaunota un nodrošināta upes kā zaļās struktūras elementa funkcionalitāte Raunā un tās apkaimē, kopumā attīrīta upe 1.6 km garumā, kopējais izvācamās koksnes daudzums ~ 80m3; ; 2. tiks uzsākta vietējā līmenī izpildīt viena no Eiropas ūdeņu struktūrdirektīva prasībām, lai līdz 2015. gadam tiktu sasniegta laba ūdens ekoloģiskā kvalitāte; 3. atbrīvots lašveidīgo zivju migrācijas ceļš, lai gan paveicamais varbūtēji šķiet neliels pasākums, tomēr tas ir nozīmīgs ieguldījums lašveidīgo zivju populācijas uzturēšanā ne tikai Raunas upē, bet arī tās pietekās – Vaives un Rauņa upēs, jo ceļotājzivju atražošanas efektivitāti un populāciju lielumu tieši nosaka to nārsta vietu platība un stāvoklis; 4. koku sagāzumu izvākšana un ar tiem saistītās krastu erozijas mazināšana, veicot šos pasākumus Raunas centra robežās, radīsim arī papildus pievienoto vērtību, veidojot upi un tās piekrastes daļu kā kājnieku un ūdenstūrisma objektu; 5. informatīvo stendu un atpūtas vietu izveidošana gar Raunas upi; 6. iecerētā darbība tiks turpināta, sakopjot un atjaunojot Raunas teritorijā esošo vēsturisko avotu, kas ilgus gadus ir nodrošinājis vietējos iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni; 7. upes tīrīšanas talkas būs ne tikai darba process, bet arī interesants piedzīvojums, jo upju gultnēs nereti var atrast vispārsteidzošākos priekšmetus. Tā ir arī interesanta vides izglītošanās caur darba procesu; 8. darbu veikšanai tiks izmantota tehnika un tehnoloģijas, kuru ekspluatācija saistīta ar iespējami mazu uzduļķojumu vai cita veida piesārņojuma emisijām; 9. publicitātes pasākumi, informācija par projekta gaitu būs pieejama gan novada mājaslapā www.rauna.lv , gan novada informatīvajā izdevumā ,,Raunas novada Vēstis”, gan Vidzemes laikrakstā ,,Druva”. Gūto pieredzi turpmāk varēs izmantot arī citās Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās, kuras ir attīstījušās nelielu ūdensteču krastos.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2014
Īstenotājs Raunas vidusskola
Rauna, Skolas iela 1, LV-4131
Projekta kopējās izmaksas 6 043.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 536.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 536.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.