• Sākums >
  • Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē

Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē

Reģ Nr. 1-08/108/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izvērtēt pelēkā roņa atbaidīšanas un limitētās ieguves efektivitāti Latvijas piekrastē saskaņā ar pogainā roņa Phoca hispida, pelēkā roņa Halichoerus grypus un plankumainā roņa Pusa vitulina apsaimniekošanas (aizsardzības) plānu (turpmāk tekstā – roņu SAP). Veikt pilotpētījumu par iespējamu roņu selektīvu indivīdu ieguvi zvejas rīku tuvumā, lai pārliecinātos, vai un kā limitēta pelēko roņu ieguve ietekmē zvejas sekmju rādītājus un samazina roņu radītos zaudējumus zvejas rīkiem. Ilgtermiņa: Izvērtēt risinājumus un uzlabojumus dabas aizsardzības un zivsaimniecības sektoros ar mērķi sabalansēt zvejniecības un dabas aizsardzības intereses Latvijas jūras ūdeņos, neapdraudot pelēkā roņa populācijas stāvokli. Izvērtēt ikgadējas pelēko roņu atbaidīšanas un ieguves iespējamību tiešā zvejas rīku tuvumā.

Projekta uzdevumi

A1 Roņu atbaidīšanas un limitētās ieguves metodikas izstrāde un sagatavošanās pasākumi. Dažādu metožu analīze roņu atbaidīšanai un ieguvei tiešā zvejas rīku tuvumā. Citu Baltijas jūras valstu pieredzes apkopošana. Aktuālās un vēsturiskās informācijas analīze par roņu postījumiem un piezveju Latvijas piekrastes zvejā. Nepieciešamo atļauju noformēšana. Līgumu slēgšana ar piekrastes zvejas uzņēmumiem. A2 Roņu atbaidīšana un limitēta ieguve Latvijas piekrastē. Roņu atbaidīšana un ieguve no peldlīdzekļa tiešā zvejas rīku tuvumā. Roņu ķeršana ar selektīviem zvejas rīkiem. BIOR novērotāju līdzdalība atsevišķās zvejas reizēs. A3 Iegūto roņu bioloģiskā analīze. Iegūto roņu savākšana un transportēšana uz BIOR laboratoriju analīžu veikšanai. Analīžu veikšana un rezultātu apkopošana. A4 Roņu atbaidīšanas un limitētās ieguves efektivitātes izvērtēšana. Roņu atbaidīšanas un limitētās ieguves ietekmes novērtēšana uz zvejas rīku un postījumu samazināšanu. Izvēlētajās pašvaldībās novērtēti zvejas rezultāti pirms un pēc pilotpētījuma veikšanas zvejas rīkos pilotpētījuma vietā un blakus esošajos zvejas rīkos (kontroles grupa). Apkopota informācija par nozveju sastāvu, roņu postījumiem un novērojumiem, kā arī bojāgājušajiem un izskalotajiem roņiem piekrastē. A5 Publicitātes pasākumi. Sabiedrības informēšana par pilotpētījuma mērķiem un rezultātiem. Zvejnieku u.c. organizāciju (ZM, VARAM, DAP) informēšana par pilotpētījuma uzsākšanu un rezultātiem. Viens seminārs paredzēts projekta sākumā A1 aktivitātes ietvaros, bet otrs seminārs projekta noslēgumā (A4 aktivitāte).

Projekta rezultāti

A1 Roņu atbaidīšanas un limitētās ieguves metodikas izstrāde un sagatavošanās pasākumi. Izstrādāta pilotpētījuma metodika. Izvēlēti divi novadi Baltijas jūras Rīgas līča un divi novadi Baltijas jūras atklātās daļas piekrastē. Izvēlētas 2-4 pašvaldības (noslēgti līgumi ar 2-4 zvejas uzņēmumiem). A2 Roņu atbaidīšana un limitēta ieguve Latvijas piekrastē. Katrā pašvaldībā iegūti ne vairāk kā 5 roņi. Veikta bioloģiskā analīze ne vairāk kā 20 roņiem. A3 Iegūto roņu bioloģiskā analīze. 1 pētījuma atskaite. A4 Roņu atbaidīšanas un limitētās ieguves efektivitātes izvērtēšana. 2 semināri. Regulāra informācijas nodrošināšana masu medijos. A5 Publicitātes pasākumi.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.04.2024
Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Projekta kopējās izmaksas 29 997.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 997.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 997.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.