• Sākums >
  • Atpūtas vietas pie Daugavas Katlakalna ciemā labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana

Atpūtas vietas pie Daugavas Katlakalna ciemā labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana

Reģ Nr. 1-08/108/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Nodrošināt publisko ūdeņu vides pieejamību Ķekavas novadā, labiekārtojot atpūtas vietu pie Daugavas Katlakalna ciemā. Uzlabot dzīves vides kvalitāti novada iedzīvotājiem un viesiem. Ilgtermiņa: Uzlabot publisko ūdeņu kvalitāti un ekoloģisko stāvokli.

Projekta uzdevumi

1. Projekta administrēšana. Projekta īstenošanai un vadībai tiek izveidota vadības vienība. Tiek nodrošināts projekta ieviešanas process, saskaņā ar projekta iesniegumā plānotajām aktivitātēm, laika grafiku un plānotajām izmaksām. Tiek plānots efektīvs un ekonomisks līdzekļu izlietojums, saskaņā ar budžeta tāmi. Tiek organizēta un vadīta sadarbība ar partneriem un koordinēta to aktivitāšu ieviešana, ko nodrošina sadarbības partneri. Tiek nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un risku izvērtējums, kā arī veikta izdevumu uzskaite un grāmatvedība atbilstoši to reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Tiek nodrošināta atbilstoša iepirkuma procedūras izvēle un veikšana. Tiek sagatavoti projekta progresa pārskati un maksājuma pieprasījumi iesniegšanai sadarbības iestādē. 2. Precizēts būvprojekta izstrādes uzdevums atbilstoši universālā dizaina principiem un saskaņots ar pakalpojuma sniedzēju. 3. Noslēgts pakalpojuma līgums par atpūtas vietas pie ūdens Ziedonī labiekārtošanas būvprojekta izstrādi. 4. Izstrādāts atpūtas vietas būvprojekts. Lai izvērtētu būvprojekta kvalitāti, tiks piesaistīti eksperti. Būvprojekts saskaņots ar projekta vadības personālu, būvvaldes speciālistiem, saņemta būvatļauja. 5. Atbilstoši Iepirkuma procedūras publisko iepirkumu likuma 9.pantam, veikts iepirkums, noteikts būvdarbu veikšanas pakalpojuma sniedzējs, noslēgts līgums par atpūtas vietas izveidi. 6. Veikti būvdarbi, kā rezultātā, atbilstoši projekta īstenošanas publicitātes vadlīnijām uzstādīta būvtāfele. Notikuši objektu uzmērīšanas un nospraušanas darbi, izveidoti gājēju celiņi (platumā ne mazāk kā 1,80m), laukumi pie mazajām arhitektūras formām, stiprināts zālājs uzvestas smiltis rotaļu un peldvietas zonai. Izbūvēta tualete ar pieslēgumu centrālajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, kā arī ģērbtuve, velosipēdu novietne, atkritumu konteineru novietne. Iegādāti un uzstādīti piknika galdi ar soliem, sertificētas rotaļu iekārtas, kā arī uzbūvēta pergola un ierīkoti apstādījumi. Lai nodrošinātu atpūtas vietas apmeklētāju drošību, uzstādītas aizsargbarjeras. Objekts pieņemts ekspluatācijā. 7. Veikta meldru un krūmu izciršana Daugavas upes krastā 570 kvm platībā. Pirmajā un otrajā gadā meldru izpļaušana tiks veikta 2 reizes gadā. Darbus veiks SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ar ko pašvaldībai šobrīd noslēgts funkciju deleģēšanas līgums par pašvaldības teritorijas uzturēšanas darbiem. 8. Projekta īstenošanas laikā tiks veikts ūdenstestēšanas pārskats. Ūdens kvalitāte sezonas laikā tiks pārbaudīta ne mazāk kā 2 reizes. Ūdens analīzi veiks sia “Vides audits”. 9. Ievērojot Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanas vadlīnijas, tiks veikti publicitātes pasākumi. 10. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 692 Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība, tiks nodrošināta informatīvo uzrakstu un citas ar peldvietu saistītas informācijas izvietošana.

Projekta rezultāti

Finansiālā ilgtspēja – projekta īstenotāja rīcībā ir pietiekoši esošie finanšu resursi, lai uzturētu projekta aktivitāšu rezultātus pēc projekta pabeigšanas. Institucionālā ilgtspēja – projekta īstenotāja rīcībā esošie cilvēkresursi ir pietiekami, lai turpinātu darbu, kas saistīts ar projekta aktivitātēm. Uzstādāmo infrastruktūras elementu plānoto kalpošanas laiku nodrošinās ražotājs un infrastruktūras izveides pakalpojuma sniedzējs (garantijas laiks – 8 gadi). Projekta rezultātā radītie pamatlīdzekļi pēc projekta beigām tiks ņemti uzskaitē un paliks pašvaldības īpašumā. To ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi tiks segti no Ķekavas novada pašvaldības budžeta. Pamatlīdzekļu, apgaismes infrastruktūras nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu, kā arī notekūdeņu un kanalizācijas apsaimniekošanu nodrošināšanās Ķekavas novada pašvaldība. Daugavas ūdens krasta niedru izpļaušanas uzraudzību un kontroli veiks Ķekavas novada Vides un labiekārtošanas daļas speciālisti. Atpūtas un peldvietas izveides rezultāti tiks uzturēti atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr. 692 Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība, prasībām. Regulāri tiks veikts ūdens kvalitātes monitorings. Ķekavas novada pašvaldība, uzņemsies atbildību par peldvietas uzturēšanu, drošības un higiēnas prasību ievērošanu peldvietā, kā arī par informatīvo uzrakstu un citas ar peldvietu saistītas informācijas izvietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nākotnē Ziedoņa gatvē plānojam izveidot gājēju - velobraucēju celiņu, kas savienos jaunizveidoto atpūtas vietu ar satiksmes autobusa galapunktu, samazinot transporta ietekmi uz vidi un uzlabojot gaisa kvalitāti. Plānojam turpināt veikt Daugavas ūdens krasta tīrīšanas darbus, paplašinot novada zaļo telpu un nodrošinot publisku pieejamību un pārvietošanās iespējas kājāmgājējiem gar Daugavas upes krastu, veicinot dzīves vides kvalitātes paaugstināšanos ne tikai Ķekavas novadā, bet Rīgas reģiona teritorijā kopumā, atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgai attīstībai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Ķekavas novada pašvaldība
Ķekava, Gaismas iela 19, k-9, LV-2123
Projekta kopējās izmaksas 78 868.75 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 434.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.