• Sākums >
  • Papes ezera ūdensputnu ligzdošanas vietu atjaunošana

Papes ezera ūdensputnu ligzdošanas vietu atjaunošana

Reģ Nr. 1-08/104/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir ieviest konkrētus Papes ezera biotopu apsaimniekošanas pasākumus, kas iekļauti ar DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2024) prioritāro pasākumu sarakstā – Mērķis: 4.2.13. Saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība, (4.2.13.1 Niedru pļaušana Papes ezerā, salās un piekrastes pļaušana putnu ligzdvietu atjaunošanai; 4.2.13.2. Niedru dedzināšana), lai uzlabotu ūdensputnu ligzdošanas apstākļus Papes ezerā. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2024) prioritā-ro pasākumu ieviešanu, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu (Natura 2000 teritorija). Projekta ieviešana ilgtermiņā ir saistīta ar Latvijas starptautisko saistību izpildi.

Projekta uzdevumi

1. Papes ezera 2 salu niedrāja iz-pļaušana un/vai dedzināšana. Projektā paredzēts nopļaut un/vai nodedzināt 2 salas, kas atrodas ezera D daļā. Kopējā platība ir 3,12ha, un tās ir atdalītas no apkārtē-jiem niedrājiem ar ūdens virsmu. Projektā vasarā, rudenī, sākot no ūdens līni-jas uz sauszemi tiks veikta niedru izpļaušana virs ūdens un vasaras nogalē, rudenī salas izdedzinātas pie atbilstošiem laika ap-stākļiem, lai bojātu niedru sakņu sistēmu un samazinā-tu to ataugšanu. Attiecīgi dedzināšana tiks saskaņota ar atbildīgām pašvaldības, valsts institūcijām. Salu izbraukāšana papildus, tiks veikta pavasarī līdz 15.martam un pēc 15.jūlija. Šobrīd šajās salās niedres veido vairākus sakritušo niedru slāņus, kas veidoju-šies niedrēm nokalstot ve-ģetācijas perioda beigās un sakrājoties gadiem.

Projekta rezultāti

1. Papes ezera 2 salu niedrāja iz-pļaušana un/vai dedzināšana. Galvenais darbu rezultāts ir samazināt salu niedrāju monogāmo apaugumu, atjaunojot daļēju pļavu veģetāciju, kas būtu pie-mērota bridēju, pīļu un zosu sugu, kaijveidīgo ligzdošanai Papes ezerā. Kopējā atjaunojamā salu platība ir 3,12ha.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.04.2024
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 41 843.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 843.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 843.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.