Izbūvē ceļu savienojumu pāri Islienai Teiču dabas rezervāta zālāju apsaimniekošanai

11.11.2022

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā Teiču dabas rezervātā izbūvēts un nodots ekspluatācijā ceļu savienojums pāri Islienas upei. Tas nepieciešams, lai varētu veikt atbilstošu Mindaugu pļavu apsaimniekošanu - zāles pļaušanu un novākšanu vairāk nekā 12ha platībā. Mindaugu pļavas tiek apsaimniekotas jau kopš rezervāta pastāvēšanas pirmsākumiem, tādējādi nodrošinot nemainīgu to platību un bioloģisko daudzveidību. Sākotnēji pļavas tika noganītas, bet pēdējo gadu laikā tās apsaimnieko pļaujot un pēc tam savācot nopļauto zāli.

Iepriekš izmantotos piekļuves ceļus pāri Islienas upei vairs nebija iespējams izmantot pārmitro augsnes apstākļu un bebru darbības ietekmes dēļ. Jaunizbūvētais ceļu savienojums ļaus jau nākamajā sezonā Mindaugu pļavu apsaimniekot ar traktortehniku.

“Lielākās zālāju biotopu platības (tai skaitā potenciālie biotopi) Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajās zemēs koncentrējas Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos. Diemžēl Dabas aizsardzības pārvaldes veiktās dabas skaitīšanas dati parāda, ka šī ir viena no apdraudētākajām biotopu grupām ar kopējo platību vien 0,7% apmērā no valsts teritorijas. Tāpēc zālāju apsaimniekošana un saglabāšana ir viena no DAP īpašumu apsaimniekošanas prioritātēm. Daļu no zālājiem apsaimniekot ir sarežģīti, jo lielākoties tās ir grūti pieejamas, izolētas teritorijas. Arī turpmāk šādu teritoriju apsaimniekošana sagādās lielākos izaicinājumus,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize. 

Mindaugu pļavās atrodas aizsargājamo zālāju biotops Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, kas vienlaikus ir arī vairāku sugu dzīvotne. Saskaņā ar Ziņojuma Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā novērtējumu par 2013.–2018. gada periodu, biotopa Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs kopējais aizsardzības stāvoklis novērtēts kā nelabvēlīgs – slikts, tāpēc situācijas uzlabošanai svarīgi veikt atbilstošus apsaimniekošanas pasākumus. Mindaugu pļavas ir piemērota dzīvotne aizsargājamajai tauriņu sugai – skabiosu pļavraibenim (Euphydryas aurinia), kā arī putnu sugām, kas atkarīgas no zālājiem, un šādu zālāju kā atklātu ainavu uzturēšana nodrošina ilgstošu putnu sugu eksistenci tajos. 

Kopējās būvniecības izmaksas (t.sk. būvuzraudzība) ir 62885,55 EUR. Būvdarbus veica SIA “Latvijas meliorācija”, bet finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds.

Teiču dabas rezervāts izveidots 1982. gadā, lai aizsargātu Teiču purva mitrāju kompleksu, ar to saistīto putnu sugu, tai skaitā daudzu reto un aizsargājamo sugu daudzveidību, vienlaikus nodrošinot mitrājiem raksturīgo augu sugu, biotopu un daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistenci. Teiču dabas rezervāts ir uzskatāms par dabas vērtību kodolteritoriju, kurā ir nepieciešams nodrošināt tādu apstākļu kopumu, kas ļauj uzturēt sugu ekoloģiskos koridorus, neveidojot noslēgtas populācijas, vienlaikus veicinot bioloģiskās daudzveidības palielināšanos arī rezervātam piegulošajās teritorijās.  

Plašāka informācija:
Diāna Selecka 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības speciāliste
Tālr. 25708126 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.