• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Projektu jaunumi >
  • LVAF projektā izstrādāta informatīvā rokasgrāmata "Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes"

LVAF projektā izstrādāta informatīvā rokasgrāmata "Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes"

12.09.2022

Spānijas kailgliemezis ir viena no nozīmīgākajām invazīvajām dzīvnieku sugām un tas ir ierindots starp 100 visinvazīvākajām sugām Eiropā. Tā ir ļoti izturīga, ekoloģiski plastiska un ļoti auglīga suga, kas spēj nepārtraukti vairoties, ātrāk attīstās un spēj ātri pielāgoties mainīgajiem vides apstākļiem. Tas ir arī viens no ekonomiski nozīmīgākajiem lauksaimniecības kaitēkļiem, kas samazina ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti, var radīt apdraudējumu cilvēka un mājdzīvnieku veselībai. Spānijas kailgliemezis izraisa vietējo lielo Arion ģints kailgliemežu sugu ģenētisko eroziju. Vietās, kur parādās Spānijas kailgliemezis vietējās, lielo Arion ģints kailgliemežu sugas ar laiku asimilējas un izzūd.

Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris


(Foto: Iveta Jakubāne)

Vietējais melnais kailgliemezis Arion ater kopā ar Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris Vībiņos


(Foto: Iveta Jakubāne)

 

Latvijā Spānijas kailgliemezis ļoti strauji izplatās un invadē jaunas teritorijas. Katru gadu tiek saņemti jauni iedzīvotāju ziņojumi par pamanītiem liela izmēra kailgliemežiem, kuri ir savairojušies masveidā un izrāda invazīvai sugai raksturīgas pazīmes. 2020. gadā Dabas aizsardzības pārvalde veica iedzīvotāju aptauju par Spānijas kailgliemeža sastopamību, kā rezultātā, bija saņemta informācija par 110 vietām, kurās ir sastopams Spānijas kailgliemezis. LVAF projekta ietvaros tika pārbaudītas jaunās invazīvo kailgliemežu sugu atradnes, īpašu uzmanību pievēršot atradnēm Kurzemē, kur bija konstatēti masveidā savairojušies lieli kailgliemeži, kas pēc anatomiskās izpētes veikšanas nav apstiprināti kā Spānijas kailgliemeži. Apsekojumu rezultātā apstiprinātas 22 jaunas Spānijas kailgliemeža atradnes, 6 milzu kailgliemeža (Limax maximus) atradnes, 6 melngalvas mīkstgliemeža (Krynickillus melanocephalus) atradnes un 4 invazīvā sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) atradnes Latvijā.

Ņemot vērā faktu, ka Latvijā nav datu par Spānijas kailgliemeža populāciju ģenētisko daudzveidību un izplatīšanas ceļiem, projekta ietvaros invazīvo kailgliemežu sugu atradnēs ievākts ģenētiskais materiāls. Kopumā ievākti vairāk nekā 400 DNS paraugi, no kuriem iegūts ģenētiskais materiāls gēnu bankai, apstiprināta kailgliemežu taksonomiskā piederība Latvijā, un iegūti reprezentatīvi dati par Spānijas kailgliemeža populāciju ģenētisko daudzveidību un sugas izplatīšanās ceļiem.

Apkopojot iedzīvotāju ziņojumus par invazīvajām sugām un komunicējot ar ziņotājiem, konstatēts, ka iedzīvotājiem trūkst praktisku zināšanu par sugas bioloģiju, izplatību un skaita ierobežošanu. Tāpēc sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizēti 4 informatīvi izglītojoši semināri par Spānijas kailgliemeža invāziju Latvijā. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Latvijā 2021. gadā un 2022. gada pavasarī, izglītojoši praktiskie semināri organizēti ZOOM platformā. 2021. gada 26. augustā organizēts pirmais seminārs, kurš bija vērsts uz pašvaldību darbinieku izglītošanu par invazīvajiem kailgliemežiem un sugas ierobežošanas darbu optimizāciju invāzijas skartajās teritorijās. Otrs seminārs organizēts 20.04.2021. Kurzemes reģionam iedzīvotājiem, trešais seminārs organizēts 22.04.2022. Vidzemes reģionam, bet ceturtais seminārs norisinājās 29.04.2022. un tajā tika aicināti piedalīties Latgales reģiona iedzīvotāji. Informatīvi izglītojošajos semināros piedalījās kailgliemežu invāzijas skarto teritoriju vietējie iedzīvotāji, mazdārziņu īpašnieki, lauksaimnieki un citi interesenti. Semināru laikā bija sniegts ieskats par Spānijas kailgliemeža introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību Latvijā, invazīvo svešzemju sugu izplatības apzināšanu, Spānijas kailgliemeža invāziju un ietekmi uz apkārtējās vides kvalitāti, kā arī semināra laikā bija iespēja iepazīties ar sugas apkarošanas un skaita ierobežošanas metodēm.

Ņemot vērā projekta „Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/187/2020)” īstenošanas ietvaros veikto pētījumu laikā iegūtos rezultātus, sagatavoti ieteikumi Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855) pārvaldības plāna aktualizācijai” https://www.daba.gov.lv/lv/invazivas-sugas#faktu-lapas-invazivas-sauszemes-gliemezu-sugas ).

Projekta noslēgumā izstrādāta informatīvā rokasgrāmata “Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes”. Izdevumā ir apkopota informācija par invazīvajām un potenciāli invazīvajām kailgliemežu sugām Latvijā, invazīvo kailgliemežu ievešanas un izplatīšanās galvenajiem ceļiem, negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kailgliemežu ierobežošanu augu un augu atlieku apritē, kā arī sniegts kailgliemežu ierobežošanas metožu izvērtējums un iespējamie kailgliemežu utilizācijas risinājumi. Izdevuma pielikums ir izmantojams kā invazīvo kailgliemežu un tām līdzīgo sugu noteicējs lauka apstākļos. Rokasgrāmatas elektroniskā versija ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā (https://www.daba.gov.lv/lv/invazivas-sugas#faktu-lapas-invazivas-sauszemes-gliemezu-sugas). Izdotās rokasgrāmatas nosūtītas reģionālajiem LLKC un DAP birojiem Latvijā, kā arī lielākajām invāzijas skartajām pašvaldībām un pašvaldību bibliotēkām, tālākai iedzīvotāju izglītošanai.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.