Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai

12.09.2022

2020. gadā īstenojot kopīgu sadarbību starp Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi tika koncentrēti abu institūciju resursi un iesaistīti vēl citu organizāciju rīcībā esošie dati, lai izveidotu visaptverošu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju uzskaiti, kas veido plašāka monitoringa kvantitatīvo daļu. Lai izveidotu arī atbilstošu kvalitatīvo monitoringa daļu un novērtētu apmeklētāju motivāciju, sociālekonomisko ietekmi, ekosistēmas pakalpojumu lomu un alternatīvas rekreācijai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kā arī nodrošinātu Ķemeru Nacionālo parku ar Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartai vajadzīgo resertificēšanas informāciju, plānots veikt liela apjoma koordinētu apmeklētāju aptauju desmit apmeklētāju ziņā populārākajās ĪADT Latvijā.

Monitoringa datu interpretēšanai izveidota digitālā platforma, kurai īstenots pielāgojums kvantitatīvās un kvalitatīvās informācijas savietošanai. Tas padziļina izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbības kopsakarībām ĪADT. Iegūtie dati būs attiecināmi uz Latvijas situāciju kopumā, lai tos izmantotu pamatotu teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības lēmumu pieņemšanai ikdienā un rastu risinājumus efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai ĪADT. Aptaujas rezultātu dati piesaistīti izstrādātajai ĢIS datu bāzei ĪADT apmeklētāju monitoringa īstenošanas nolūkos.

Projekta ietvaros izstrādātas rekomendācijas ĪADT apmeklētāju monitoringam, kas pieejamas projekta ziņojumā https://www.hespi.lv/sites/default/files/Aptaujas-rezultatu-zinojums-06M2022-ViAHESPIv2_0.pdf

Projekts “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai” īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.