Īstenots projekts “Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana“

22.07.2020

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir īstenojusi projektu “Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana “

Projekta mērķis bija sagatavot gala statusa noteikumus koksnes sadedzināšanas pelnu izmantošanai Latvijā, norādot pielietojuma veidus izvēlētajās nozarēs – lauksaimniecība, mežsaimniecība un būvniecības tehniskie risinājumi, kā arī noteikt atbilstošās pelnu sastāva prasības to izmantošanai.

Projekta izstrādē piedalījās: Dr.phys. Rūta Bendere – projekta vadītāja, vadošā eksperte; Dr.sc.ing. Dace Āriņa – pētniece Fizikālās enerģētikas institūtā atkritumu saimniecības jomā; Dr.silv. Dagnija Lazdiņa – eksperts koksnes pelnu apstrādes un izmantošanas meža mēslošanā tehnisko un metodisko risinājumu jomā. Dr.geol. Ilze Vircava – vadošā pētniece augsnes agroķīmijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Dr.sc.ing. Jānis Kaminskis – asociētais profesors Būvniecības un inženierzinātņu fakultātē, Rīgas Tehniskā universitāte; Dr.ch. Dace Strode – neorganiskās ķīmijas eksperts, vides konsultāciju eksperts.

Atkritumi var būt ne tikai problēma kā tos likvidēt vai noglabāt, bet arī izmantojams resurss, kas noderīgs atkal izmantošanai. Lai piešķirtu atkritumiem gala status un atļautu tos izmantot kā produktu, ir jābūt izpildītām sekojošām pamatprasībām, ko nosaka MK Noteikumi Nr. 302 no 2011.g.: sagatavoto produktu parasti izmanto noteiktam nolūkam; produkts atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šāda produkta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajam produktam; produkta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Savukārt saskaņā ar EK ieteikumiem, tiem ir jāatbilst noteiktiem pamatprincipiem:

  • atkritumu gala nosacījumiem ir jāveicina atkritumu izmantošana nevis iznīcināšana;
  • atkritumu gala nosacījumi ir jāizstrādā atkritumu veidiem, kas ir jau tagad iespējami izmantojami;
  • kritēriji ir jāizstrādā saskaņā ar esošajām likumdošanas prasībām, tiem jābūt darboties spējīgiem, nav jāveido pretrunas ar esošajām prasībām un nav jādublē esošā likumdošana jau izstrādātajās jomās;
  • kritērijiem ideālā gadījumā ir jāsniedz pozitīvs risinājums iespējami dažādām atkritumu plūsmām, bet prioritāri tiem jābūt izstrādātiem lielākajām un būtiskākajām plūsmām ES.

Projekta gaitā tika izstrādāta aptaujas anketa un izsūtīta A un B kategoriju atļaujas saņēmušajiem katlu māju operatoriem. Daļa no tiem atbildēja uz uzstādītajiem jautājumiem un aktīvi piedalījās projekta izstrādē. Sākoties apkures sezonai , tika apsekotas 14 ieinteresētās katlu mājas un paņemti vieglie un smagie pelni tālāko analīžu veikšanai. Veicamās analīzes pamatā iedalījās četrās grupās – pelnu ķīmiskā sastāva noteikšana, pelnu šķīdības noteikšana, pelnu fizikālo parametru noteikšana un pelnu radioaktivitātes mērījumi.

Balstoties uz jau spēkā esošajiem MK noteikumiem un salīdzinot iegūtos eksperimentālos datus ar to noteiktajiem lielumiem, tika izstrādāti sākotnējie nosacījumi MK noteikumu izstrādei par koksnes pelnu gala statusa noteikšanu.

Produkta kvalitātes prasības izstrādātas, iekļaujot prasības koksnes izejmateriāla kvalitātei, koksnes pelnu savākšanai un uzglabāšanai, ietverot pelnu kā beigu produkta kvalitātes prasības, kas nosaka koksnes pelnu gala īpašības, un liecina, ka sagatavotais produkts var tikt tālāk droši izmantots, nepiemērojot administratīvo procedūru saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. MK noteikumu izstrādē izmantoti Latvijas sadedzināšanas iekārtu pelnu analīžu dati, projektā iesaistīto ekspertu sagatavotie literatūras apskati un novērtējums par pelnu izmantošanu attiecīgajās tautsaimniecības nozarēs. Datu novērtējums balstās uz 2005. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 „Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” prasībām, kā arī Latvijas standartiem, kas nosaka kvalitātes prasības pelnu izmantošanai kā saistvielai ( LVS EN 14227-4 standarts "Fly ash for hydraulically bound mixtures"), vai kā piedevai noteikta veida cementa ražošanai( standarts LVS EN 197-1 "Parastā cementa sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji").

Pamatprasības un kritēriji koksnes pelnu kā atkritumu beigu statusa noteikšanai veidoti pēc ES finansētā (EUR 23990 EN – 2009) materiāla End-of-Waste Criteria izvirzītajiem nosacījumiem un balstās uz projekta ekspertu sagatavoto atskaiti (Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana. Ekspertu novērtējums.) Nosacījumi papildināti ar pelnu radiācijas prasībām, kas sagatavotas firmā “Dozimetrs”.

Izstrādājot koksnes pelnu gala nosacījumus, tika iekļautas sekojošas prasības:

  • Prasības koksnes sadedzināšanas iekārtās izmantotajam kurināmajam;
  • Prasības sadedzināšanas procesam un iekārtām;
  • Prasības koksnes pelnu kvalitātei atbilstoši pielietojuma nosacījumiem;
  • Prasības produkta informācijas nodrošināšanai (prasības gala izmantošanai, izsekojamībai, marķējumam);
  • Prasības kvalitātes nodrošināšanas procedūrai.

Iepazīties ar ekspertu izstrādāto materiālu var asociācijas mājas lapā http://www.lasa.lv/wp-content/uploads/2020/05/Starpatskaite-ekspertu-viedoklis-beigu.docx

Projekts “Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana“ īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.